direct naar inhoud van Bijlage toelichting 1 Inspraakverslag
Plan: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1071-vas1

Bijlage toelichting 1 Inspraakverslag

1. Inspraak

Overeenkomstig het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde heeft het voorontwerp van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij met ingang van 19 mei 2011 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. Het bestemmingsplan, dat betrekking heeft op het bedrijventerrein Ecofactorij, is conserverend van aard.

Er zijn 6 reacties ontvangen. In dit inspraakverslag worden de inspraakreacties samengevat en beantwoord. De gemeentelijke beantwoording is cursief gedrukt.

Er zijn inspraakreacties ingediend door:

1.

2.

3.

4.

5.

In het voorontwerp van het bestemmingsplan zijn de vijf windturbines, waarvoor in februari 2010 bouwvergunning is verleend, opgenomen als zijnde een bestaande situatie. Op 18 mei 2011 is echter door de rechtbank Zutphen de bouwvergunning vernietigd. Verzocht wordt dan ook de vijf windturbines uit het bestemmingsplan te schrappen.

Aanvullend hierop geeft Aannemersbedrijf J. de Vries aan bezwaar te hebben tegen vestiging van alle bedrijven welke zich op de Ecofactorij willen vestigen, doch niet daadwerkelijk (groen) verantwoord zijn.

Beantwoording:

Bij het opstellen van het voorontwerp van het bestemmingsplan is voor de bestaande bouwwerken een passende bestemming opgenomen. Bestaand is daarbij, conform de algemeen aanvaarde werkwijze, gedefinieerd als: 'een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is dan wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning'. Op 17 februari 2010 is een bouwvergunning verleend voor de vijf windturbines. Met in acht neming van de definitie van 'bestaand' zijn de windturbines dan ook opgenomen in het voorontwerp-bestemmingsplan.

Op 18 mei 2011 is door de rechtbank de bouwvergunning voor het windturbinepark Ecofactorij vernietigd. Tegen die uitspraak is hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State heeft op 14 december 2011 uitspraak gedaan. Daarin is de uitspraak van de rechtbank bevestigd. Op dit moment is er dus geen bouwvergunning aanwezig voor het windturbinepark Ecofactorij en dus ook, gelet op bovenstaande, geen sprake van een 'bestaand' bouwwerk. Om die reden wordt de regeling voor het windturbinepark Ecofactorij in zijn geheel geschrapt uit dit bestemmingsplan.

Wat betreft het bezwaar dat Aannemersbedrijf J. de Vries heeft tegen vestiging van alle bedrijven welke zich op de Ecofactorij willen vestigen, doch niet daadwerkelijk (groen) verantwoord zijn, het volgende. Bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Ecofactorij eind jaren negentig is uitgangspunt geweest dat er zich bedrijven kunnen vestigen uit de milieucategorieen 3 en 4. Op basis daarvan is in het nu geldende bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Apeldoorn Oost: Ecofactorij' een regeling opgenomen die de vestiging van bedrijven uit die milieucategorieen toestaat. Deze regeling wordt overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Met het nieuwe bestemmingsplan worden dus ten opzichte van de huidige situatie geen zwaardere milieubedrijven toegelaten. Het nieuwe bestemmingsplan laat vestiging van Fibroned niet toe.

6.

Het was niet goed mogelijk om via internet op een praktische manier inzicht te krijgen in de details van het voorontwerp. Gesteld wordt echter dat het planologisch-juridisch recht in acht is genomen. Er wordt dan ook vanuit gegaan dat voor het terrein van Reesink de bestaande gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden op geen enkele manier wordt beperkt. Verzocht wordt daar goed naar te kijken, met specifieke aandacht voor de op de plankaart opgenomen blauwe lijn.

Beantwoording

Conform de wettelijke verplichting worden bestemmingsplannen vanaf de ontwerp-fase digitaal beschikbaar gesteld via de website ruimtelijkeplannen.nl. Dit betreft een site waar alle gemeenten hun plannen moeten plaatsen. Wat betreft de beschikbaarstelling van voorontwerp-bestemmingsplannen is hierop aangesloten. Overigens is, zoals aangegeven in de aankondigingen, gedurende de ter visie legging ook een papieren versie van het bestemmingsplan in te zien bij de informatiebalie in het gemeentehuis.

Het geldend planologisch recht is een belangrijk uitgangspunt geweest bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij. Daarnaast zijn ook zaken als actueel beleid, wetgeving (de nieuwe Wro staat bijvoorbeeld geen Beschrijving in Hoofdlijnen en beeldkwaliteitseisen toe in de planregels) en een streven naar een in ruimtelijk opzicht optimaal beheer van het bedrijventerrein bij de planvorming betrokken. De toelichting van het bestemmingsplan gaat in op al deze onderwerpen. Dat heeft geleid tot een regeling die zo maximaal mogelijk aansluit op de bestaande gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden. Op onderdelen zijn er wel aanpassingen. Zo wordt in het nieuwe bestemmingsplan de minimale oppervlaktemaat van bedrijfskavels verlaagd van 3 naar 2 hectare en wordt de specifiek voor de Ecofactorij in het geldende bestemmingsplan opgenomen parkeernorm van 0,5 parkeerplaats per 100 m2 vloeroppervlakte geschrapt. Voor de Ecofactorij zal de gemeentelijke parkeernorm voor bedrijfsterreinen gaan gelden. Op dit moment is de gemeentelijke norm 0,8 parkeerplaats per 100 m2 bedrijfsvloeroppervlak, met een maximaal toegestane overschrijding van 10%.

Wat betreft de in de inspraakreactie genoemde 'blauwe lijn' het volgende. Actuele regelgeving, namelijk het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), vraagt een bepaling in bestemmingsplannen voor zgn. “Bevi-inrichtingen”, op basis waarvan voorkomen wordt dat binnen de risicocontour van die inrichting (beperkt) kwetsbare opjecten worden gevestigd. Omdat het bedrijf Interlogica bv, gevestigd aan Ecofactorij 20, zo'n Bevi-inrichting betreft is een dergelijke regeling in het nieuwe bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij opgenomen. Specifiek betreft het een aanduidingsvlak Risicovolle inrichting (de in de inspraakreactie genoemde blauwe lijn) op de verbeelding (plankaart) en een bijbehorende bepaling in de regels (artikel Veiligheidszone-bevi).

2. Vooroverleg artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het voorontwerp van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij is naar diverse instanties toegestuurd. De ontvangen reacties worden hieronder samengevat en van antwoord voorzien (de gemeentelijke beantwoording is cursief gedrukt).

Het bestemmingsplan is naar de volgende instanties toegestuurd:

 • Regionale Brandweer Veiligheidsregio Noord- en Oost GelderlandGemeente Epe
 • Gemeente Voorst
 • KPN
 • Kamer van Koophandel Oost Nederland
 • Ministerie van Defensie
 • Waterschap Veluwe
 • Provincie Gelderland
 • VROM-Inspectie, Regio Oost
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van LNV
 • Rijkswaterstaat
 • Nederlandse Gasunie
 • Liandon
 • NUON
 • TenneT
 • PTT Telecom
 • ProRail
 • Vitens

De gemeente Voorst provincie Gelderland, Regionale Brandweer, Vitens en TenneT hebben meegedeeld geen opmerkingen te hebben.

Waterschap Veluwe

 • a. Binnen het plangebied bevinden zich meer A-watergangen dan nu op de verbeelding staan aangegeven. Verzocht wordt deze op te nemen in het bestemmingsplan.
 • b. Binnen de bedrijfsbestemming wordt ruimte ingericht voor waterberging. Verzocht wordt om waterberging specifiek te benoemen in de bestemmingsomschrijving.
 • c. Ten westen van de A50 ligt een rioolpersleiding. Verzocht wordt om deze ter bescherming op te nemen in het bestemmingsplan.

Beantwoording

a. Aan het verzoek is tegemoetgekomen.

b. Binnen de bestemming Bedrijventerrein is 'water' met de daarbij behorende voorzieningen opgenomen. Waterberging maakt hier onderdeel van uit, wat een aparte regeling niet nodig maakt.

c. Aan het verzoek is tegemoetgekomen.

VROM-Inspectie

Verzocht wordt de voor de rijkswegen A1 en A50 opgenomen aanduiding welke regelt dat er maximaal vier rijstroken zijn toegestaan te schrappen. Ten eerste omdat er ter plaatse spitsstroken en weefstroken aanwezig zijn en ten tweede omdat met zo'n aanduiding het bestemmingsplan het openen van overige spitsstroken niet toelaat.

Beantwoording

Er wordt door ons veel waarde gehecht aan een zo optimaal mogelijke verkeersdoorstroming op de snelwegen A1 en A50 en zijn dan ook een groot voorstander van verbetering van deze infrastructuur in de vorm van onder andere de aanleg van meer rij- en spitsstroken. Van onze kant zal daar alle medewerking aan worden verleend. Wat betreft het nu aan de orde zijnde bestemmingsplan zijn ook wij echter gebonden aan de voorwaarden die aan zo'n plan gesteld worden. Deze houden ondermeer in dat het toelaten van extra rijstroken alleen toegestaan is als gelijktijdig is aangetoond dat deze ontwikkeling uitvoerbaar is. Dit houdt in dat aangetoond moet zijn in de vorm van onderzoek dat de aanleg van extra rijstroken voldoet aan normen uit bijvoorbeeld de Wet geluidhinder en het Besluit Luchtkwaliteit. Dergelijk onderzoek is niet aanwezig waardoor een regeling in het bestemmingsplan tot de aanleg van extra rijstroken niet is toegestaan.

Om die reden moet in dit bestemmingsplan het aantal rijstroken beperkt blijven tot het bestaande, feitelijk nu aanwezige aantal. Overigens zijn wij uiteraard bereidt om daar waar nodig en gewenst ondersteuning te geven aan een tracebesluitprocedure, op basis waarvan 'vrijstelling' van het bestemmingsplan wordt verleend, voor de verbetering van de A1 en A50.

Van de overige instanties is geen reactie ontvangen.