direct naar inhoud van 4.3 Natuur
Plan: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1071-vas1

4.3 Natuur

Bescherming van natuurwaarden vindt plaats via de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet.

Soortbescherming

Op grond van de Flora- en faunawet is iedere handeling verboden die schade kan toebrengen aan de op grond van de wet beschermde planten en dieren en/of hun leefgebied. Op grond van artikel 75 van de wet kan ontheffing van het verbod worden verleend en op grond van de ex artikel 75 vastgestelde AmvB gelden enkele ontheffingen van het verbod.

Het bestemmingsplan is conserverend van aard waardoor het niet noodzakelijk is om nader onderzoek te doen aangaande de Flora en Faunawet.

Gebiedsbescherming

Naast de hiervoor beschreven soortbescherming kan ook een gebiedsbescherming gelden op grond van de Natuurbeschermingswet en de Vogel- en/of Habitatrichtlijn. Daarnaast is er nog de Ecologische Hoofd Structuur, welke op grond van provinciaal beleid bescherming vraagt.

Het plangebied ligt niet in een gebied waarvoor een gebiedsbescherming geldt.

Het bestemmingsplan is conserverend van aard waardoor het niet noodzakelijk is om nader onderzoek te doen aangaande de Natuurbeschermingswet, Vogel- en/of Habitatrichtlijn of Ecologische Hoofd Structuur.