direct naar inhoud van 3.6 Beeldkwaliteit
Plan: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1071-vas1

3.6 Beeldkwaliteit

Bij nieuwe bestemmingsplannen voor bestaande bedrijventerreinen wordt een beeldkwaliteitsplan/gebiedsgericht welstandsbeleid opgesteld. In dit beeldkwaliteitsplan wordt aangegeven op welke wijze er invulling is gegeven aan zorgvuldig ruimtegebruik en functiemenging, stedenbouwkundige structuur en landschappelijke inpassing, vormgeving en architectuur. Het concept-beeldkwaliteitsplan voor de Ecofactorij wordt gelijktijdig met het ontwerp-bestemmingsplan ter visie gelegd.

Aandachtspunten voor het beeldkwaliteitsplan voor de Ecofactorij zijn:

  • de (architectonische) vormgeving van de bebouwing als grootschalige, sculpturale gebouwen in een grootschalig landschap,
  • duurzame vormgeving van de bebouwing,
  • de ecologische/landschappelijke inrichting van de (buitenruimte van de) bedrijfskavels,
  • het versterken van de ecologische zones langs spoor, A1/A50 en de centrale watergang.

Tevens wordt in het beeldkwaltiteitsplan een beheerskader opgenomen. Dit gebiedsgerichte welstandskader vormt het formele welstandskader en biedt concrete en duidelijk omschreven criteria waaraan bouwplannen worden getoetst om zo het karakter van het gebied te behouden en daar waar mogelijk te versterken. Bij het beoordelen van bouwplannen wordt gekeken naar een viertal onderstaande hoofdkenmerken: situering, massa en vorm, gevelkarakteristiek en detaillering, kleur en materiaal.

Uitgangspunt voor het opstellen van het beeldkwaliteitsplan zijn de bestaande kwaliteitskaders geweest (kwaliteitsboek Ecofactorij en Spelregels landschappelijke inrichting bedrijfskavels).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1071-vas1_0016.jpg" afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1071-vas1_0017.jpg"