direct naar inhoud van 3.5 Consequenties bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1071-vas1

3.5 Consequenties bestemmingsplan

Op basis van de visie is de doelstelling van dit bestemmingsplan om een ruimtelijke regeling te bieden gericht op het beheer van het bedrijventerrein, waarbinnen in samenhang zowel de bedrijfsmatige functie als de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid wordt behouden en zich verder kan ontwikkelen. Het bestemmingsplan neemt de geldende regelingen over, tenzij er dringende ruimtelijke of milieukundige redenen zijn om hiervan af te wijken of de nu geldende wetgeving dit niet toelaat (de Wro staat geen Beschrijving in Hoofdlijnen, beeldkwaliteitseisen en inrichtingseisen toe in de planregels).

Belangrijke elementen die in het bestemmingsplan vastgelegd moeten worden om de doelstelling te bereiken zijn de volgende:

 • minimale oppervlaktemaat van de bedrijfskavels van 2 hectare;
 • maximum percentage van 20% van de bedrijfsbestemming voor kavels kleiner dan 2 hectare; om te voorkomen dat in het eindstadium van de uitgifte reststroken ontstaan een afwijkingsbepaling hiervoor opnemen;
 • minimaal percentage aan groen per kavel van 30%, maximaal bebouwingspercentage van 50% per kavel en minimaal oppervlak van gebouwen van 1000 m2;
 • het zodanig bestemmen van de groen/ecologische zones langs de Woudhuizermark, het spoor, de rijkswegen en de Zutphensestraat dat behoud hiervan zoveel mogelijk verzekerd wordt;
 • beschermen archeologische waarden volgens de gemeentelijke standaard-regels;
 • maximale grondoppervlakte voor kantoren en showroom van 500 m2 en maximale vloeroppervlakte van 25% van totaal voor kantoren en showroom (met absoluut maximum van 3000 en 1500 m2);
 • regeling dubbelgebruik parkeerplaatsen op bedrijfskavels;
 • zodanige regeling opnemen dat de gerealiseerde waterstructuur beschermd wordt en verder ontwikkeld kan worden;
 • wat betreft toegestane bedrijfstypes aansluiten op de in de 1e herziening van het geldende plan opgenomen regeling;
 • regeling voor railcargovoorzieningen, overslagperron en parallelspoor handhaven;
 • de structuurbepalende wegen een verkeersbestemming geven.

De specifiek voor de Ecofactorij in het geldende bestemmingsplan opgenomen parkeernorm wordt geschrapt. Voor de Ecofactorij zal de gemeentelijke parkeernorm voor bedrijfsterreinen gaan gelden. Het bij omgevingsvergunningaanvragen voldoen aan deze norm is verzekerd via de Bouwverordening, waardoor er geen noodzaak is om de norm in het bestemmingsplan op te nemen. Op dit moment is de gemeentelijke norm 0,8 parkeerplaats per 100 m2 bedrijfsvloeroppervlak, met een maximaal toegestane overschrijding van 10%.

Het agrarisch gebied binnen het plangebied krijgt een agrarische bestemming.

Ten behoeve van de ontwikkeling van het RBAZ (Ecofactorij II) zijn op dit moment geen noodzakelijke aanvullende regelingen noodzakelijk gebleken. Voornemen is om (een deel van) Ecofactorij II aan te wijzen als geluidgezoneerd industrieterrein. De daarbij behorende geluidzone, welke deels over de Ecofactorij zal lopen, zal gelijktijdig met die aanwijzing vastgelegd worden door middel van een partiele bestemmingsplanherziening. Daarnaast is het niet uitgesloten dat in samenhang met het RBAZ (Ecofactorij II) aanpassingen voor de Ecofactorij worden doorgevoerd (bijv. de milieuzonering). Indien het geval zullen deze in de vorm van een aparte bestemmings-planherziening in procedure worden gebracht.

Om uitvoering te kunnen geven aan de Groene Mal wordt een bevoegdheid opgenomen om de agrarische bestemming te wijzigen naar de bestemming Natuur .