direct naar inhoud van 3.1 Bestaande situatie
Plan: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1071-vas1

3.1 Bestaande situatie

Functioneel

Het plangebied is zowel in functioneel als ruimtelijk opzicht redelijk éénduidig. De functie als bedrijventerrein overheerst. Naast productiebedrijven hebben zich op het terrein ook logistieke en distributie bedrijven gevestigd. De Ecofactorij wordt begrensd door hoofdinfrastructuur in de vorm van de spoorlijn Apeldoorn-Zutphen, de Zutphensestraat en de rijkswegen A1 en A50. Het gebied tussen de Woudhuizermark, de rijksweg A50 en de Zutphensestraat betreft agrarische grond en bos. Binnen de rijkswegen, de spoorweg en de Zutphensestraat zijn geen woningen aanwezig.

Op verdere afstand van het bedrijventerrein bevinden zich aan de westzijde een aantal woonwijken, aan de noordwestzijde het landgoed Woudhuis en in de overige richtingen landelijk gebied, met overwegend een agrarische functie en verspreide bebouwing.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1071-vas1_0004.jpg"

Ruimtelijk

Het grootste deel van het plangebied betreft bedrijventerrein Ecofactorij. Dit terrein heeft een oppervlak van circa 90 hectare, waarvan circa 70 hectare in de vorm van bedrijfskavels. De ruimtelijke inrichting is gebaseerd op de doelstelling om tot een hoogwaardig, duurzaam en grootschalig bedrijventerrein te komen, dat wordt gekenmerkt door een ruimtelijke en milieukwaliteit met een hoge gebruiks- belevings- en toekomstwaarde.

Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein is gekozen voor een synthese tussen de “casco-“ en “landscaping-” benadering. Kenmerk van een casco-benadering is dat bestaande en/of nieuwe elementen in een plangebied ruimtelijk en functioneel opgewaardeerd worden, zodat zij de stedenbouwkundige cq landschappelijke dragers van een plangebied gaan vormen. Een landscaping-benadering wordt gekenmerkt door de ruimtelijke- en milieukwaliteit niet op te hangen aan een collectief casco maar te kiezen voor een opzet waarin alle individuele bedrijfskavels gezamenlijk het beeld en de kwaliteit van het totale terrein bepalen. Daarmee blijft het aandeel openbaar gebied binnen het bedrijventerrein relatief laag.

Binnen deze gezamenlijke aanpak is de casco-benadering met name toegepast op het hogere schaalniveau, ten behoeve van de ecologische en ruimtelijke integratie van het plangebied in de oostflank van Apeldoorn en de realisering van een basispakket met duurzame voorzieningen en infrastructuur in het plangebied zelf. Het casco voor het bedrijventerrein omvat ondermeer een ecologische structuur en een ontsluitingsstructuur. De onderdelen van het casco verankeren het bedrijventerrein in zijn groene omgeving. Onderdelen van het casco zijn de ecologische zone langs de Woudhuizermark, de hoofdontsluitingsweg en de centrale watergang.

Op een lager schaalnivo, namelijk dat van de bedrijfskavels, is de landscaping-benadering toegepast. Het plan bevat randvoorwaarden gericht op een hoogwaardige, duurzame inrichting van de individuele kavels, waarbij centraal staat dat de ondernemers worden gestimuleerd om enerzijds optimaal te profiteren van de mogelijkheden die het casco biedt terwijl zij anderzijds de verantwoordelijkheid krijgen om op een innovatieve wijze hun bedrijf te ontwikkelen tot een zichtbaar voorbeeld van duurzaamheid. In dat kader zijn onder andere regels opgenomen in het bestemmingsplan omtrent het bebouwingspercentage en het grondgebruik van de kavel.

De gekozen ontwikkelingsrichting heeft ondermeer geresulteerd in groene/ecologische zones en overwegend grote kavels met daarop grootschalige bedrijfsgebouwen omgeven door groen, zodanig vormgegeven dat deze een onderdeel van het grootschalig landschap vormen (“sculpturen” in het landschap).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1071-vas1_0005.jpg" afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1071-vas1_0006.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1071-vas1_0007.jpg"

Landschappelijk

Het oorspronkelijke kleinschalige karakter van het landschap is alleen in de omgeving nog zichtbaar, maar op de Ecofactorij zelf niet meer. Doordat het gebied ligt ingeklemd tussen de rijkswegen en de Zutphensestraat ervaar je het omliggende landschap zeer beperkt.

Het uiterlijk van het landschap wordt in grote mate bepaald door de aanwezigheid van infrastructurele werken, zoals de hoogspanningsleidingen, en grote bedrijfsgebouwen. Het geheel van deze relatief jonge elementen maken samen een nieuw cultuurlandschap.

De belangrijkste groenstructuren worden gevormd door de bossen van Landgoed Woudhuis aan de noordwestzijde van het plangebied en de groenstructuren die de rijkswegen en de Woudhuizermark begeleiden. Aan de Zutphensestraat zijn bomen aangeplant om zo de beoogde lanenstructuur vorm te geven.

Binnen de opzet van de Ecofactorij is langs de Woudhuizermark natte natuur ontwikkeld, mede ter afronding van de bosgebieden rond Woudhuis en ten behoeve van de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein aan het noordwestelijk daarvan gelegen gebied. De spoordijk functioneert als een droge ecologische zone, de waterloop verbindt de natte natuur van de Woudhuizermark en landgoed Woudhuis met de waterelementen binnen Ecofactorij en het terrein ten zuiden van het spoor. Op het bedrijventerrein staan een aantal bomen die de status 'bijzondere boom' kennen vanwege hun waarde.

Mobiliteit

De hoofdontsluiting van de Ecofactorij bevindt zich aan de Zutphensestraat. De Zutphensestraat, inclusief deze ontsluiting, is recent gereconstrueerd. Ter plaatse van de ontsluiting is een verkeersregelinstallatie geplaatst en zijn afslag- en voorsorteerstroken aangelegd. De Zutphensestraat heeft ter hoogte van de Ecofactorij vier rijstroken gekregen. Verder is aan de noordkant van de Zutphensestraat een parallelweg aanwezig en liggen in de directe nabijheid van de Ecofactorij op- en afritten van de A1 en A50.

De hoofdwegenstructuur op het bedrijventerrein zelf wordt gevormd door de centrale ontsluitingsweg (De Ecofactorij), de IJsseldijk (inclusief afbuiging richting A1), de verbindingsweg tussen deze twee wegen en de (recent verlegde) Woudhuizermark. Afhankelijk van de verkeersdrukte zijn deze wegen voorzien van een apart (tweerichtingen) fietspad of fietsstroken op de weg zelf. Het deel van de Woudhuizermark ten noorden van de afbuiging houdt alleen nog een functie voor langzaam verkeer.

Parkeren op de Ecofactorij vindt plaats op de bedrijfskavels.

Overig

Over het bedrijventerrein en aan de randen van het terrein lopen watergangen met een waterhuishoudkundige functie (A-watergang).

Op de Ecofactorij bevindt zich een schakel-station van de NUON. Vanaf dat station lopen vier bovengrondse hoogspanningleidingen (150 kV). Voor het overige zijn geen kabels of leidingen in het gebied aanwezig die een ruimtelijke relevantie hebben.