direct naar inhoud van 1.5 Opzet van het bestemmingsplan en werkwijze
Plan: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1071-vas1

1.5 Opzet van het bestemmingsplan en werkwijze

De Wet ruimtelijke ordening verplicht de gemeente voor het gehele grondgebied een bestemmingsplan vast te stellen, waarbij ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening de bestemming van de in het plan begrepen grond wordt aangewezen en met het oog op die bestemming regels worden gegeven. Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient een bestemmingsplan vergezeld te gaan van een toelichting.

De Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening stellen eisen aan de vormgeving en inhoud van bestemmingsplannen. Deze eisen bepalen in grote mate de planopzet.

Het bestemmingsplan Ecofactorij is opgezet met in achtneming van deze eisen. Het wijst de bestemmingen aan voor de in het plangebied begrepen gronden en geeft, met het oog op die bestemmingen, regels omtrent de bouw en het gebruik van de gronden en van de zich daar bevindende bouwwerken.

De werkwijze bij het opstellen van een bestemmingsplan wordt bepaald door de ruimtelijke dynamiek van een gebied en door de aanwezigheid van relevant beleid.

De Ecofactorij is een gebied waar de ontwikkeling tot bedrijventerrein grotendeels is afgerond, waarmee de nadruk komt te liggen op het beheer. Het ruimtelijke kader is al vastgelegd in het geldende bestemmingsplan.

Op basis van die situatie is de werkwijze bepaald. Gestart is met het inventariseren en analyseren van de feitelijk bestaande situatie, de binnen het plangebied voorkomende waarden, het recht zoals opgenomen in de geldende bestemmingsplannen en het geldend beleid. Onderdeel van de analyse is een evaluatie geweest naar de in het geldende bestemmingsplan opgenomen duurzaamheidsuitgangspunten. Vervolgens zijn de lopende ontwikkelingen, voorzover aanwezig, in beeld gebracht.

Aan de hand van deze informatie is een visie opgesteld over de ruimtelijke ordening van het plangebied. Vervolgens is de visie vertaald naar bestemmingen en daarbij behorende regels voor de gronden en de bebouwing in het plangebied. Dit in de vorm van het bestemmingsplan Ecofactorij.

Het bestemmingsplan gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting geeft:

  • een samenvatting van het relevante beleid en de regelgeving;
  • een beschrijving van het plangebied als geheel (bestaande situatie, geldend recht, ontwikkelingen);
  • op basis daarvan een visie voor een goede ruimtelijke ordening van het plangebied als geheel en de consequenties hiervan voor het bestemmingsplan;
  • inzicht in de uitvoerbaarheid van de bestemmingen, voorzover van toepassing;
  • een onderbouwing van de juridische planopzet per bestemming en aanduiding en het toetsingskader bij afwijkingen, omgevingsvergunningen (vrml. aanlegvergunningen) en wijzigingen;
  • de resultaten van vooroverleg en inspraak.