direct naar inhoud van Artikel 9 Water
Plan: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1071-vas1

Artikel 9 Water

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water;
  • b. vijvers en sloten ten behoeve van de waterberging, waterafvoer en/of beheersing van de grondwaterstand;
  • c. bedrijfsdoeleinden als bedoeld in artikel 4
  • d. bos en natuurgebied;
  • e. water- en oeverrecreatie;
  • f. weg- en waterbouwkundige voorzieningen;
  • g. nutsvoorzieningen;
  • h. voor zover aangeduid gelden tevens de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3;

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen, waaronder in ieder geval begrepen bruggen, taluds, overbeschoeiingen, onderhoudspaden en aanlegplaatsen.

9.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 15 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 9.3 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken       5 m   - van de bouwhoogtebepaling zijn bruggen uitgezonderd
- bouwwerken ten dienste van de bedrijfsdoeleinden mogen slechts gebouwd worden op een hoogte van minimaal 3 m (9.3). Op deze bouwwerken zijn voor het overige de bepalingen van artikel 4 van toepassing  
9.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 9.2bepaalde voor een geringere hoogte van bouwwerken ten dienste van de bedrijfsdoeleinden, mits het profiel van de waterloop niet wordt aangetast en de afwijking ten hoogste over een breedte van 20 m per bedrijfskavel plaatsvindt en ter zake vooraf advies van de beheerder van de watergang is ingewonnen.