direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Barnewinkel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1070-vas1

1.1 Aanleiding

In 2006 is voor de locatie De Barnewinkel een structuurschets (bijlage 1 bij deze toelichting) opgesteld naar aanleiding van de ontwikkelingen in dit gebied. Het idee is om het gebied De Barnewinkel om te vormen tot een stadslandgoed waarin een transferium (en carpoolplaats), kantoren en een multifunctioneel complex (MFC) met hotel/vergaderfaciliteiten/food court/business units etc. een plaats krijgen.

Het landgoed gaat deel uitmaken van de groene wig Zonnehoeve, één van de groene wiggen die vanuit de stad tot in het buitengebied ten oosten en zuiden van Apeldoorn reiken. De komst van een nieuw stadslandgoed biedt de kans om de oostelijke ingang van Apeldoorn een visitekaartje te laten worden voor de stad. Tegelijk krijgt de wijk Groot Zonnehoeve, die tussen de Zutphensestraat en de spoorlijn naar Zutphen wordt gebouwd, een fraaie afronding.

Voor de kantoorlocatie heeft Agrifirm Group BV bij de gemeente Apeldoorn kenbaar gemaakt dat zij graag in De Barnewinkel haar hoofdkantoor wil vestigen. Hiervoor is inmiddels een bestemmingsplan opgesteld en de bouw is inmiddels gereed.

Daarnaast is er sprake van de ontwikkeling van een transferium en een carpoolplaats. Deze worden mogelijk gemaakt met het reeds onherroepelijke bestemmingsplan 'De Voorwaarts'.

1.1.1 Het initiatief

Onderhavig bestemmingsplan maakt een multifunctioneel complex, als onderdeel van het stadslandgoed als groter geheel, mogelijk. Dat wil zeggen een brede gemengde functie met onder andere de mogelijkheden voor een hotel, vergaderfaciliteiten (congres/conferentiefunctie), een foodcourt (zelfstandig restaurant) in een landgoed achtige setting met een statige laan als entree.

1.1.2 De omliggende gronden

De plangrens gaat verder dan uitsluitend de gronden voor het multifunctionele complex inclusief de laan. Het geldende bestemmingsplan voor de omliggende gronden is sterk verouderd. Omliggende gronden worden dan ook meegenomen om zo tijdig te kunnen worden voorzien van een actuele bestemmingsplanregeling. Hierbij is het goed om een drietal locaties, die zijn gesitueerd binnen deze gronden, expliciet toe te lichten. Dat gebeurt hierna.

Bedrijventerrein

De omliggende gronden zijn in eerste instantie meegenomen in het voorontwerpbestemmingsplan omdat werd gedacht aan uitbreiding van de mogelijkheden om daar een kleinschalig bedrijventerrein te realiseren (ten (zuid)westen van Woudhuizermark 100). De verwachting is dat deze ontwikkeling niet binnen de planperiode plaats zal vinden en is daarom in het (ontwerp)bestemmingsplan niet langer opgenomen. Voor deze gronden wordt aangesloten bij de mogelijkheden van het vigerende bestemmingsplan.

De Felua-groep

Binnen het plangebied bevinden zich ook eigendommen van de Felua-groep (reïntegratie en arbeidsontwikkeling). Op korte termijn zullen vanuit het rijk veranderingen worden doorgevoerd met betrekking tot de taken van de Felua-groep. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan de samenvoeging van diverse regelingen Wsw, Wwb en Wajong. Hetgeen betekent dat de Felua-groep extra wettelijke taken krijgt toebedeeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen reïntegreren. Om deze taken uit te kunnen voeren is onderzocht in hoeverre bestaande locaties beter benut kunnen worden voor scholing, het opdoen van praktijkervaring etc. Felua-groep heeft haar visie aan de gemeente kenbaar gemaakt. De plannen zijn er op gericht om in een kleinschalige opzet met een specifiek karakter te komen tot agrarische activiteiten met ondergeschikte verkoop van agrarische en aanverwante producten, kleinschalige horeca- en onderwijsruimte voor het verder professioneel ontwikkelen van mensen uit de doelgroepen op het gebied van groen- en technisch onderhoud. Aanpassing van de bebouwing maakt deel uit van het onderzoek. Op dit moment zijn de consequenties hiervan nog niet voldoende concreet om in het kader van onderhavige bestemmingsplan mee te kunnen liften. Voor deze gronden wordt aangesloten bij de mogelijkheden van het vigerende bestemmingsplan. Door de gemeente is ambtelijk aangegeven voor het initiatief van de Felua-groep in te willen zetten op een separate procedure. Daarbij is er de bereidheid om in dat kader constructief mee te zoeken naar een optimale ruimtelijke vertaling. Aard en schaal van nieuwe initiatieven dienen door de gemeente als kansrijk te worden beoordeeld alvorens over te kunnen gaan tot een separate plan herziening. De ontwikkelingsrichting van dit gebied tot Stadslandgoed biedt hiervoor aanknopingspunten.

Woudhuizermark 100/104

De gronden van het bedrijf aan de Woudhuizermark (nummer 100/104) centraal in het plangebied zijn ook meegenomen. Dit in verband met de sterke relatie met omliggende gronden die geactualiseerd moeten worden en om te voorkomen dat gronden met dezelfde eigenaar in verschillende bestemmingsplannen komt te liggen. Voor deze gronden wordt aangesloten bij de mogelijkheden van het vigerende bestemmingsplan.

De toelichting richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van het MFC. Voor de overige gronden binnen het plangebied wordt voor de nieuwe regels aansluiting gezocht bij de vigerende rechten en is de onderbouwing dan ook verhoudingsgewijs beperkter.