direct naar inhoud van 5.3 Cultuurhistorie
Plan: Kruisweg 28 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1068-onh1

5.3 Cultuurhistorie

5.3.1 Cultuurhistorische waarden

Vanwege de natuurlijke vruchtbaarheid, de goede waterhuishouding en het te bewerken uitgangsmateriaal hebben deze gronden theoretisch een hoge verwachting op vindplaatsen van landbouwers uit het Neolithicum t/m de Late Middeleeuwen. Archeologische vondsten die binnen deze landschappelijke eenheid voorkomen, zijn voornamelijk gevonden binnen de historische context van het stedelijk gebied van Apeldoorn. Ten oosten van de stuwwal zijn slechts 17 vindplaatsen bekend. Het is echter heel wel mogelijk dat hier wel degelijk vindplaatsen aanwezig zijn, maar dat deze nog niet eerder zijn opgemerkt. Vandaar dat in theorie wordt uitgegaan van een middelhoge archeologische verwachtingswaarde, waarbij een hoge verwachting voor vindplaatsen van landbouwers geldt. De initiatiefnemers hebben laten weten dat het terrein echter niet voldoet aan de hierboven beschreven bodemkundige en geomorfologische omschrijving. Zo wordt als reden voor de aanleg van de vijver gegeven dat het terrein een slechte waterhuishouding bezit. Als dit inderdaad het geval is, dan kan de archeologische verwachtingswaarde naar laag worden bijgesteld.

5.3.2 Archeologische waarden

Vanwege de middelhoge archeologische verwachtingswaarde en het feit dat het bestemmingsplan ten dele zal moeten worden herzien, is een archeologisch onderzoek noodzakelijk. Er zijn aanwijzingen dat door de nattere bodemgesteldheid van het terrein de archeologische verwachtingswaarde naar laag kan worden bijgesteld.

Conclusie Archeologische Monumentenzorg

Op grond hiervan dient het volgende archeologisch onderzoek plaats te vinden:

Door middel van enkele verkennende boringen en het opnemen van een archeologisch profiel ter hoogte van de reeds gegraven bouwput, wordt de archeologische verwachtingswaarde van het terrein getoetst. Als blijkt dat de bodemgesteldheid geen gunstige omstandigheden met zich meebrengen om als landbouwers zich te vestigen, dan kan de archeologische verwachtingswaarde naar laag worden bijgesteld en dient geen verder archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Indien blijkt dat de middelhoge verwachtingswaarde kan blijven bestaan, dan dient voor het deel van het plangebied waarvoor het bestemmingsplan wordt herzien, ontheffing voor wordt verleend of waar een nieuw bestemmingsplan voor wordt opgesteld, het archeologisch onderzoek vervolgd te worden.

Op basis van de huidige kennis zou dit vervolgonderzoek er uit moeten zien als een proefsleuvenonderzoek. Voor dit vervolgonderzoek dient een Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld en te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn kan dit PvE ook, tegen kostprijs, voor de initiatiefnemers opstellen. Op basis van het PvE kunnen de initiatiefnemers offertes aanvragen om dit onderzoek verder uit te zetten.