direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Kruisweg 28 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1068-onh1

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Algemeen

Het perceel aan de Kruisweg 28 ligt in landelijk gebied en is ca. 2.68 ha groot. Voor ca. 6500 m² wordt de bestemmingsregeling aangepast. Het plangebied bevindt zich niet binnen enige Keurzone en niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven. Het plan valt niet onder de "postzegelplannen" zoals Waterschap Veluwe die vanuit het oogpunt van de watertoets heeft gedefinieerd.

5.2.2 Grondwater

Het gebied ligt in de door Provincie Gelderland aangegeven grondwater-fluctuatiezone. Als gevolg van klimaatveranderingen kunnen de grondwaterstanden mogelijk met ca. 10-20 cm stijgen. Uit gegevens van peilbuizen in de omgeving blijkt dat het grondwaterpeil in het plangebied indicatief tussen 0.8 en 1.8 meter onder maaiveld ligt. Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast bekend. De grondwaterstanden vormen geen belemmering voor de voorgenomen bestemmingswijziging. Het plangebied kan grondwaterneutraal worden ontwikkeld.

5.2.3 oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Binnen het plangebied is in de huidige situatie geen oppervlaktewater of waterafhankelijke natuur aanwezig. Onderdeel van de plannen zijn de aanleg van een blusvijver. De vijver krijgt een wateroppervlak van ca. 600 m² met een brandbluscapaciteit van ca. 827 m3. De diepte t.o.v. maaiveld bedraagt maximaal 3 meter (1.8 meter waterdiepte). De vijver kan tevens worden gebruikt voor de opvang van afvloeiend hemelwater. Voor het graven van de vijver is door de provincie een ontgrondingenvergunning afgegeven.

De vijver mag het gebied niet structureel ontwateren, er mag geen afvoer worden gemaakt op het omliggende slotensysteem.

5.2.4 Afvoer van hemelwater

Voor afvoer van hemelwater van de nieuwe bebouwing worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Al het hemelwater afkomstig van daken en terreinverhardingen wordt geïnfiltreerd in de bodem of geborgen op het terrein, bijvoorbeeld door toepassing van infiltatiegreppels of wadi's, ondergrondse infiltatievoorzieningen, waterdoorlatende verhardingen of vijvers.
  • Voor hemelwater afkomstig van afvoerende verharde oppervlakken dient een hemelwatervoorziening ter grootte van minimaal 36 mm per afvoerende m2 verharding aangelegd te worden.
5.2.5 Afvoer van afvalwater

De nieuwe gebouwen dienen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt aangesloten op het gemeentelijke vuilwaterriool (drukriolering) in de Kruisweg. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat door de voorgenomen plannen en de daarbij behorende activiteiten niet meer afvalwater wordt geloosd dan in de huidige situatie het geval is.

5.2.6 Watertoets

Het voorontwerp van dit plan is in het kader van de watertoets besproken met Waterschap Veluwe. Opmerkingen van Waterschap Veluwe zijn in bovenstaande waterparagraaf verwoord.