direct naar inhoud van 2.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Kruisweg 28 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1068-onh1

2.4 Gemeentelijk beleid

Het plangebied is gelegen in een zone die voor een deel bestaat uit gronden met agrarische bestemming, maar waarbinnen zich ook een aantal woonbestemmingen bevinden en enkele niet-agrarische bedrijfsbestemmingen.

De dorpsvisie Beekbergen en Lieren

Het gebied aan de noordkant van het dorp Beekbergen, waarbinnen de planlocatie zich bevindt, wordt in de Dorpsvisie 'Beekbergen en Kieren' (vastgesteld april 2010) beschreven als een open gebied als scheiding tussen Beekbergen en de stadsrand. Het is een kleinschalig gebied met verschillende functies en geeft een rommelige indruk.

Op kaart 7.1. van de dorpsvisie valt de planlocatie binnen de zone die wordt aangemerkt als "Zone landschappelijke versterking". In de dorpsvisie wordt ten aanzien van deze zone gesteld dat ".... Door beperkte nieuwbouw mogelijk te maken worden de kwaliteiten van het gebied noordelijk van Beekbergen verbeterd. Dat wordt bereikt door het toevoegen van kleine landschapselementen, houtwallen en het aanleggen van fiets- en wandelpaden

Voor het gehele gebied wordt zal nog een beeldkwaliteitsplan worden opgesteld, dat een toetsingskader vormt voor nieuwe ontwikkelingen.

Bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid

Het gebied is op de vigerende bestemmingsplankaart dan ook wel aangewezen als 'stadsrandzone', gekenmerkt door een grote mate van verschillende activiteiten en bebouwing. Het gebied wordt begrensd door de A-1 en de Oude Beek.

De invloed van de stad is vrij groot en het gebied staat sterk onder druk. Het gebied behoort tot het landschapstype broekontginningen: om een duidelijke ordening aan het gebied te geven dient de kenmerkende, coulissenvormige beplantingsstructuur langs de voornamelijk rechte wegen te worden versterkt. Bij uitbreiding van de bebouwing dient hiermee rekening te worden gehouden.

De voorgestane ontwikkeling past in de beleidsdoelstelling om in het stadsrandgebied wat meer ruimte te geven aan nieuwe economische dragers.