direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Kruisweg 28 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1068-onh1

1.3 Geldend bestemmingsplan

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1068-onh1_0003.png"

fig.2 uitsnede vigerend bestemmingplan

Het geldende bestemmingsplan is bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid', vastgesteld 5 oktober 2001, in werking 22 mei 2007.

Het perceel Kruisweg 28 (met raster) omvat op de bestemmingsplankaart de volgende bestemmingen:

( lichtgroen) - "Agrarisch gebied met landschappelijk waarde" met nadere aanduiding op de vastgestelde plankaart "klein agrarisch bedrijf".

Bedoeld voor agrarisch gebruik (geen kassen), watergangen, behoud en ontwikkeling landschapselementen en landschappelijke waarden, verkeersdoeleinden, recreatief medegebruik, terrein- en erfafscheidingen van maximaal 2 meter hoogte en - voor de voorgevelrooilijn - 1 meter hoogte, bedrijfsgebouwen en 1 bedrijfswoning met bijgebouwen, bebouwd oppervlak maximaal 2.500 meter² (inclusief de bedrijfswoning op nr. 28 - in rood kader op de kaart), goothoogte 6 meter, bouwhoogte 8,5 meter, afstand tussen gebouwen op een perceel onderling maximaal 10 meter, en andere bouwwerken voor het agrarische bedrijf, zoals mest- en sleufsilo's.*

(paars en groen) - "Niet-agrarische bedrijven" met code "Gdh" (1) op de vastgestelde plankaart en omzoomd door "Bos- of parkstrook" (2).

(1) Bedoeld voor uitsluitend een bedrijf in "Bewerking, groothandel, detailhandel rubbermatten, detailhandel in ambulante goederen" en 1 bedrijfswoning. Maximaal te bebouwen oppervlakte in deze specifieke bestemming, exclusief de bedrijfswoning 1.200 meter², goothoogte maximaal 6 meter, bouwhoogte maximaal 8,5 meter.

(2) Bedoeld voor bos, struikgewas, hakhout of afschermende groenbeplanting, teneinde een visuele afscheiding te creëren tussen naastliggende bestemmingen en ter behoeve van de aldaar voorkomende landschappelijke waarden.