direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Kruisweg 28 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1068-onh1

1.1 Aanleiding

Op dit moment vinden op het op Kruisweg 28 de volgende agrarische en niet agrarische activiteiten plaats:

- paardenfokkerij (met ondergeschikt het africhten, houden van paarden, pensionstalling en op kleine schaal hebben van manegeactiviteiten);

- houthandel en be/verwerking. Zagerij, productie van hekwerken, poorten, meubels etc.

- opslag, bewerking en handel in rubber matten voor onder meer agrarisch gebruik

(afdekken kuilvoer of grond, voor tijdelijke verharding zoals rijplaten, als stalbekleding etc.)

- handel in motoren voor de aandrijving van machines

- handel en aanpassingen van machines, kachels, bio verbrandingsinstalllaties, schoorstenen etc.

- handel in ambulante goederen / faillissementspartijen, waaronder werkkleding, klompen en gereedschappen. .

De agrarische activiteiten (paarenfokkerij) vinden plaats onder de bedrijfsnaam "Stal Jacodi" en de niet-agrarische bedrijfsactiviteiten onder de naam "Handelsonderneming Gemjo BV".

Het is de bedoeling om:

  • 1. het terrein/bedrijf feiteljk te herinrichten in een agrarisch deel een niet agrarisch deel. Planologisch is deze splitsing al jaren geleden planologisch geregeld in het bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid. De rubberopslag en bewerking vindt op dit moment plaats op de gronden met een agrarische bestemming. Het is de bedoeling dit te verplaatsen naar het noordelijk deel van het perceel met de bestemming Bedrijf. De grond die dan vrij komt binnen het agrarisch deel van het perceel geeft dan ruimte om daar een extra stalruimte en een afmenhal op te richten, hetgeen mogelijk is op basis van het vigerende bestemmingsplan.
  • 2. een bedrijfshal op te richten met een maximale oppervlakte van 3000 m² t.b.v. onder meer de te verplaatsen opslag en bewerking van rubber alsmede de aanleg van een water- retentiebassin /blusvijver met een brandbluscapaciteit van 827 m3. Om dit te kunnen realiseren is een herziening van het huidige bestemmingsplan noodzakelijk.


Uitbreiding en optimalisatie bedrijfslocatie

Op de bestaande locatie heeft de familie Jochems planologisch gezien voldoende mogelijkheden om haar activiteiten uit te oefenen. Ten behoeve van de bewerking van- en handel in rubbermatten is een bouwvergunning verleend voor een bedrijfsloods met een oppervlakte van 1.200 m². Deze handel in rubbematten heeft een voorraad die in afwachting van bewerking en verkoop tot nu toe voornamelijk in de open lucht ligt opgeslagen tot een oppervlakte van soms ca. 5.000 m². Daarnaast worden andersoortige goederen bewerkt en opgslagen in de oude bestaande gebouwen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1068-onh1_0001.png"

Hierdoor is en zowel uit oogpunt van landschap als milieuhygiëne sprake van een zeer ongewenste situatie en spelen er het nodige op gebied van handhaving. Het doel van dit bestemmingsplan is om een einde te maken aan deze voor alle partijen ongewenste situatie en een effeciënte bedrijfsvoering mogelijk te maken voor het bedrijf van de familie Jochems.

Een efficiënte bedrijfsvoering vraagt echter om een overdekt handels-, opslag- en verwerkingsruimten met een totale oppervlakte van 3.000 m², waarmee tevens de landschappelijk zeer ongewenste buitenopslag van 5.000 m² kan worden beëindigd en het grooste deel van de buiten opslag en verwerkingsactiviteiten naar binnen kan worden overgebracht.

De vigerende bestemming "niet-agrarische bedrijven" biedt hiervoor onvoldoende bouwcapaciteit - ten hoogste 1.200 m² (+ evt. 10 % met toepassing algemene ontheffingsbevoegdheid).

Het andere, agrarische deel van het perceel mag in principe tot maximaal 2.500 m² bebouwd worden. Dit lijkt voldoende voor de paardenfokkerij.

In dit bestemmingsplan gaat het echter niet om de agrarische bestemming, maar om uitbreiding van de bebouwingsmogelijkheden van het niet agrarische bedrijfsgedeelte (Gemjo Handelsonderneming BV).

Teneinde bij te dragen aan de instandhouding en bevordering van de nog beperkt aanwezige natuurwaarden in dit stadsrandgebied - een voormalig, ontgonnen beekdal, gekenmerkt door coulissenvormige beplantingsstructuren langs kaarsrechte wegen - zal de nieuwbouw op dit perceel, zowel onder het agrarische als onder het niet-agrarische regime, moeten worden begeleid door afscherming met opgaande, streekeigen beplanting in een strook van voldoende breedte.