direct naar inhoud van Artikel 9 Algemene gebruiksregels
Plan: Kruisweg 28 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1068-onh1

Artikel 9 Algemene gebruiksregels

9.1 Strijdig gebruik onbebouwde grond

Als gebruik in strijd met de bestemming geldt in ieder geval:

 • a. het gebruik van gronden voor het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, tenzij anders in de regels is bepaald;
 • b. het gebruik van gronden voor het opgeslagen hebben van gerede of onklare machines en vaar- en/of voertuigen, waaronder tevens begrepen containers, tenzij dit gebruik plaatsvindt in het kader van de bedrijfsvoering van het bedrijf;
 • c. het gebruik van gronden voor het beoefenen van lawaaisporten;
 • d. het gebruik van gronden voor volkstuinen;
 • e. het gebruik van gronden voor verblijfsrecreatie;
9.2 Strijdig gebruik bebouwde grond

Als gebruik in strijd met de bestemming geldt in ieder geval:

 • a. het gebruik van bouwwerken voor het bedrijfsmatig vervaardigen, opslaan, verwerken, of herstellen van goederen en het opslaan en be- of verwerken van producten, tenzij:
  • 1. dit gebruik plaatsvindt in het kader van de bedrijfsvoering van het bedrijf of;
  • 2. dit gebruik uitsluitend betrekking heeft op producten van het bedrijf;
  • 3. het betreft inpandige opslag van goederen van of voor het bedrijf, zonder dat er sprake is van be- of verwerking daarvan (statische opslag);
 • b. het gebruik van bouwwerken voor detailhandel in textiel, schoeisel, lederwaren, voedings- en genotsmiddelen en huishoudelijke artikelen, in het bijzonder de rechtstreekse verkoop aan particuliere afnemers, met uitzondering van het bepaalde in artikel 4 lid 1 (bestaande detailhandel in agrarische werkkleding en schoeisel);
 • c. het gebruik van bouwwerken voor het beoefenen van lawaaisporten;
 • d. het gebruik van bouwwerken voor wonen, met uitzondering van de ingevolge de bestemmingsregeling toegestane bedrijfswoning;
 • e. het gebruik van bouwwerken voor een seksinrichting;
 • f. het gebruik van bestaande gebouwen ten behoeve van geluidgevoelige objecten als bedoeld in de Wet geluidhinder, met uitzondering van bestaand gebruik als geluidgevoelig object;
 • g. het gebruik van bouwwerken voor publiekgerichte dienstverlening.
9.3 Strafbepaling

Overtreding van het in het eerste en tweede lid bepaalde is een strafbaar feit.