direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf
Plan: Kruisweg 28 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1068-onh1

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

1. bedrijfsactiviteiten van ten hoogste categorie 2 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen en;

2. het volgende bedrijf, ter plaatse van de aanduiding:

aanduiding   Bedrijf   SBI-code   Straatnaam   Huisnummer  
specifieke vorm van bedrijf- rubberhandel

 
- Bewerking en handel in rubbermatten;
- bestaande detailhandel in ambulante goederen, alsmede in agrarische werkkleding- en schoeisel tot max 1.200 m² .
- houtbewerking-
handel (waaronder een kleine ambachtelijke zagerij) max 50 m²  
4676/
2513

47


16101  
Kruisweg, Beekbergen   28  
4.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels en de algemene aanduidingsregels van artikel 8 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 4.4 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte/ inhoud   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
- Gebouwen en overkappingen 
3.000 m², waarvan max:
- 1.200 m² t.b.v. detailhandel in ambulante goederen
- houtbewerk-ing/zagerij


-hooimijt/ge- bouw: bestaand.  
-6 m- hooimijt/gebouw: bestaand  
8,5 m- hooimijt/gebouw: bestaand  
- als voorwaarde voor het realiseren van nieuwe bebouwing geldt dat de bebouwing landschappelijk (binnen de bestemming Groen) dient te worden ingepast en in stand dient te worden gehouden overeenkomstig het inrichtingsplan dat als bijlage 2 bij deze regels is opgenomen
- voor het bepalen van de oppervlakte worden de bedrijfswoning met bijgebouwen niet meegeteld
- de afstand van gebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 2,50 m
- de bestaande hooimijt/gebouw is tevens buiten het bouwvlak toegestaan;  
- Bedrijfswoning   700 m3   4 m     - is tevens toegestaan buiten het bouwvlak;
- voor het bepalen van de inhoud wordt een inpandige garage en/of berging meegeteld;
- er is één bedrijfswoning toegestaan;
- de afstand van de bedrijfswoning tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 2,50 m en tot de openbare weg ten minste 5 m;
- voor het splitsen van de bedrijfswoning in twee wooneenheden geldt het in artikel 8 lid 8.3 bepaalde;  
- Bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning   75 m2   3 m   5 m   - zijn tevens toegestaan buiten het bouwvlak;
- bijgebouwen en overkappingen mogen niet voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan worden opgericht (4.4.1a)  
- Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen
 
    - tuinmeubilair:3m
- voor de uitoefening van het bedrijf noodzakelijke bouwwerken: 10 m
- overig 2 m
 
 
- erf- en terreinafscheidingen       2 m   - de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan bedraagt ten hoogste 1 m (4.4.1b)
 
- antenne-installaties
 
    15 m    
- overig
 
    6 m    

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van de bebouwingbinnen het bestemmingsvlak en de oppervlakte per gebouw teneinde de bebouwing in een compacte eenheid te situeren, voor zover dit noodzakelijk is voor een landschappelijk en stedenbouwkundig aanvaardbare en verantwoorde inpassing in de omgeving.

4.4 Afwijking van de bouwregels
4.4.1 Afwijkingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken:

  • a. van het in lid 4.2 bepaalde voor het bouwen van bij de bedrijfswoning behorende bijgebouwen en overkappingen voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan;
  • b. van het in lid 4.2 bepaalde voor het ten behoeve van de privacy bouwen van een erf- of terreinafscheiding voor de voorgevelrooilijn bij bedrijfswoningen tot een bouwhoogte van 2 meter, indien dit met het oog op de verkeers- en sociale veiligheid niet onaanvaardbaar is.
4.4.2 Voorwaarden voor afwijking

Afwijken als bedoeld in dit lid is alleen mogelijk voor zover de aldaar in het gebied voorkomende waarden dan wel het in het plan beoogde stedenbouwkundige en landschappelijke beeld niet onevenredig worden aangetast.

4.5 Specifieke gebruiksregels
4.5.1 Gebruik niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als bedrijfsterrein, tuin, erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt, met dien verstande dat gebruik als opslagterrein alleen is toegestaan:

  • a. tot een maximum van 250 m² en een hoogte van 4 m;
  • b. achter de naar de wegzijde gekeerde bouwgrens.
  • c. indien het terrein landschappelijk (binnen de bestemmming Groen) is ingepast en wordt onderhouden overeenkomstig het inrichtingsplan dat als bijlage 2 bij deze regels is opgenomen

4.6 Afwijking van de gebruiksregels
4.6.1 Afwijkingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 4.1onder a1 bepaalde teneinde de vestiging van bedrijfstypen toe te staan die niet zijn genoemd in de Lijst van toegelaten bedrijfstypen, dan wel voorkomen in een hogere categorie dan in het betreffende aanduidingsvlak is toegestaan, en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijfstypen die ter plaatse bij recht zijn toegestaan, met dien verstande dat de belasting van het (leef)milieu en het landschap in de omgeving alsmede de verkeersaantrekkende werking niet onevenredig mogen toenemen en de belangen van de omliggende functies ook anderszins niet onevenredig mogen worden geschaad;

4.6.2 Voorwaarden voor afwijking

Afwijken als bedoeld in dit lid is alleen mogelijk voor zover de aldaar in het gebied voorkomende waarden dan wel het in het plan beoogde stedenbouwkundige en landschappelijke beeld niet onevenredig worden aangetast.