direct naar inhoud van 7.1 Inspraak en vooroverleg
Plan: Loenen en Veldhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1067-vas2

7.1 Inspraak en vooroverleg

7.1.1 Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan 'Loenen en Veldhuizen' heeft in het kader van de inspraak-procedure vanaf 18 november 2010 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende de periode van terinzagelegging kon een ieder een inspraakreactie tegen het voorontwerpbestemmingsplan indienen. Gedurende deze termijn zijn 3 vooroverlegreacties en 34 inspraakreacties ingediend. De inspraakreacties zijn samengevat en van een beantwoording voorzien in de als bijlage 21 opgenomen 'Nota inspraak en vooroverleg Voorontwerpbestemmingsplan 'Loenen en Veldhuizen'. De inspraakreacties hebben geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan.

7.1.2 Vooroverleg

Het voorontwerpbestemmingsplan 'Loenen en Veldhuizen' is conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening in vooroverleg gezonden naar de betreffende personen en instanties. In de bij dit bestemmingsplan opgenomen bijlage 21 'Nota inspraak en vooroverleg Voorontwerpbestemmingsplan 'Loenen en Veldhuizen' is aangegeven wat de resultaten van het vooroverleg zijn. Naar aanleiding van de vooroverlegreacties hebben beperkte aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan plaatsgevonden.

7.1.3 Vaststelling

Het ontwerpbestemmingsplan 'Loenen en Veldhuizen' heeft ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 5 april 2012 gedurende zes weken ter visie gelegen. Tijdens de periode van tervisielegging zijn 18 zienswijzen ingediend. Een aantal indieners heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze mondeling toe te lichten voor leden van de gemeenteraad.

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, heeft de gelegenheid gehad deze voor de leden van de politieke markt Apeldoorn (PMA) mondeling toe te lichten. Hiervan is door een aantal indieners gebruik gemaakt. In voorkomend geval is de zienswijze, al dan niet op verzoek, ambtelijk doorgesproken met de indiener. Om een goed beeld te krijgen van de zienswijzen heeft een aantal gesprekken op locatie plaatsgevonden.

De ingediende zienswijzen zijn samengevat en van een beantwoording voorzien in de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen', die als bijlage 22 is opgenomen. Naar aanleiding van de zienswijzen is het bestemmingsplan op een aantal punten aangepast. In de nota is aangegeven welke aanpassingen zijn verricht. Naast aanpassingen ten gevolge van de ingediende zienswijzen is een aantal ambtshalve aanpassingen verricht. In de 'Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen' is een overzicht opgenomen.