direct naar inhoud van 5.3 Natuurwaarden
Plan: Loenen en Veldhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1067-vas2

5.3 Natuurwaarden

Bescherming van natuurwaarden vindt plaats via de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de provinciale richtlijn voor Bos- en natuurcompensatie.

Grote delen van de omgeving van Loenen maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur: een samenhangend netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden en natuurrijke cultuurlandschappen, dat deels in opbouw is. Binnen het plangebied is de Loenense beek aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1067-vas2_0041.png"  
afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1067-vas2_0042.png"  

EHS rondom Loenen en Veldhuizen (Bron: Atlas Groen Gelderland, 2010)

In voorliggend bestemmingsplan zijn beken en sprengen middels de dubbelbestemming Waarde - Beken en sprengen beschermd. Uitgangspunt is dat deze waarden worden behouden voor de toekomst. Dit betreft het tracé van de Loenense beek en de Stroobroeksebeek met de wateraanvoerende sprengenkoppen.

Noordoostelijk en oostelijk van Loenen maakt de omgeving deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur- verweving. Dit type gebied omvat landgoederen, landbouwgebieden met natuurwaarden en landbouwgebieden met een hoge dichtheid aan natuur- en boselementen. Door natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer wordt de natuurwaarde van het gebied versterkt. Voor ruimtelijke ontwikkelingen in EHS geldt het 'nee, tenzij' beleid. Dat houdt in dat bestemmingswijzigingen niet mogelijk zijn als daarmee de wezenlijke kenmerken van het gebied worden aangetast, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van groot openbaar belang. Het gebied zuidelijk en westelijk van Loenen wordt in het streekplan specifiek benoemd als karakteristiek essengebied. Verder weg van het dorp naar het westen en zuiden maakt het uitgestrekte natuurgebied, waaronder de Loenermark deel uit van EHS-natuur.

De bosgebieden zuidelijk en westelijk van Loenen maken deel uit van het Natura 2000-gebied Veluwe. Dit betekent een strenge gebieds- en soortenbescherming. De Veluwe is aangewezen als vogelrichtlijngebied vanwege de aanwezigheid van bossen, beken, heide en zandverstuivingen, die als geheel het leefgebied en/of broedgebied vormen van beschermde soorten vogels. De Veluwe is aangewezen als habitatrichtlijngebied omdat het de natuurlijke habitat en leefgebieden vormt van bepaalde soorten.

Het beheerkarakter van het voorliggend bestemmingsplan vormt geen aanleiding voor het uitvoeren van een ecologisch onderzoek naar de mogelijk significante negatieve effecten op EHS gebied. Mogelijk worden in de vervolgfase (ontwerp-bestemmingsplan) nieuwe initiatieven opgenomen. Per nieuw initiatief zal moeten worden onderzocht of er mogelijk significant negatieve effecten te verwachten zijn.

Ontwikkelingen

Het grootste deel van het voorliggend bestemmingsplan heeft een beheerkarakter en vormt geen aanleiding voor het uitvoeren van een ecologisch onderzoek naar de mogelijk significante negatieve effecten op EHS gebied.

In het bestemmingsplan is ook een aantal ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Per nieuwe ontwikkeling is onderzocht of er mogelijk significant negatieve effecten te verwachten zijn.

Leeuwenbergweg naast nr. 12

Er is d.d. 20 oktober 2011 een onderzoek naar de natuurwaarden uitgevoerd. Dit onderzoek 'Bouwkavel Leeuwenbergweg naast nr. 12, Loenen' is als bijlage 12 bij de toelichting opgenomen.

In of in de nabije omgeving van de planlocatie zijn geen wettelijk beschermde soorten waargenomen of in een ander seizoen te verwachten. In de 3 fruitbomen zijn geen vaste nest- of verblijfsplaatsen van jaarrond beschermde vogelsoorten of vleermuizen aangetroffen.

De voorgenomen plannen zijn niet in strijd met de natuurwetgeving, met inachtneming van de algemene zorgplicht van de Flora- en faunawet.

Bij het kappen van de bomen en evt. struiken dient men rekening te houden met het broedseizoen van vogels (globaal tussen 15 maart en 15 juli, maar sommige soorten broeden eerder of later).

Reuweg naast nr. 41

Staro heeft in maart 2011 een onderzoek naar de natuurwaarden uitgevoerd. Dit onderzoek (kenmerk P11-0041) is als bijlage 13 bij de toelichting opgenomen.

In het plangebied komen verschillende beschermde soorten voor die vermeld staan op de lijsten van de Flora- en faunawet.

Mogelijk wordt het plangebied gebruikt door enkele soorten grondgebonden zoogdieren en amfibieën die zijn opgenomen op FFlijst 1. Voor deze soorten geldt een vrijstelling: bij het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen is het voor deze soorten niet noodzakelijk een ontheffing aan te vragen.

Mogelijk in het onderzoeksgebied voorkomende vleermuizen staan vermeld op FFlijst 3 en zijn strikt beschermd. Er zijn geen vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig in het plangebied. Het plangebied behoort ook niet tot essentieel foerageergebied.

De voorkomende vogelsoorten staan vermeld op FFlijst vogels. Door werkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels uit te voeren wordt voorkomen dat er negatieve effecten zullen optreden ten aanzien van vogels.

Samengevat

Wanneer de werkzaamheden zoals het bouwrijp maken van het plangebied buiten het broedseizoen van vogels plaats vinden, zal herinrichting van het plangebied geen overtreding van de natuurwetgeving tot gevolg hebben.

Eerbeekseweg naast nr. 70

Staro heeft in maart 2011 een onderzoek naar de natuurwaarden uitgevoerd. Dit onderzoek (kenmerk P11-0041) is als bijlage 13 bij de toelichting opgenomen.

In het plangebied komen verschillende beschermde soorten voor die vermeld staan op de lijsten van de Flora- en faunawet.

Mogelijk wordt het plangebied gebruikt door enkele soorten, grondgebonden zoogdieren en amfibieën die zijn opgenomen op FFlijst 1. Voor deze soorten geldt een vrijstelling: bij het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen is het voor deze soorten niet noodzakelijk een ontheffing aan te vragen.

Mogelijk in het onderzoeksgebied voorkomende vleermuizen staan vermeld op FFlijst 3 en zijn strikt beschermd. Er zijn geen vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig in het plangebied. Het plangebied is geen essentieel foerageergebied.

De voorkomende vogelsoorten staan vermeld op FFlijst vogels. Door werkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels uit te voeren wordt voorkomen dat er negatieve effecten zullen optreden ten aanzien van vogels.

Samengevat

Wanneer werkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels plaats vinden, zal herinrichting van het plangebied geen overtreding van de natuurwetgeving tot gevolg hebben.

Hoofdweg naast nr. 132a

Staro heeft in maart 2011 een onderzoek naar de natuurwaarden uitgevoerd. Dit onderzoek (kenmerk P11-0041) is als bijlage 13 bij de toelichting opgenomen.

In het plangebied komen verschillende beschermde soorten voor die vermeld staan op de lijsten van de Flora- en faunawet.

Mogelijk wordt het plangebied gebruikt door enkele soorten grondgebonden zoogdieren en amfibieën die zijn opgenomen op FFlijst 1. Voor deze soorten geldt een vrijstelling: bij het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen is het voor deze soorten niet noodzakelijk een ontheffing aan te vragen.

Mogelijk in het onderzoeksgebied voorkomende vleermuizen staan vermeld op FFlijst 3 en zijn strikt beschermd. Er zijn geen vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig in het plangebied.

De voorkomende vogelsoorten staan vermeld op FFlijst vogels. Door werkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels uit te voeren wordt voorkomen dat er negatieve effecten zullen optreden ten aanzien van vogels.

Hoofdweg naast nr. 146 en aan Boterweg naast nr. 19

Staro heeft in maart 2011 een onderzoek naar de natuurwaarden uitgevoerd. Dit onderzoek (kenmerk P11-0041) is als bijlage 13 bij de toelichting opgenomen.

In het plangebied komen verschillende beschermde soorten voor die vermeld staan op de lijsten van de Flora- en faunawet.

Mogelijk wordt het plangebied gebruikt door enkele soorten grondgebonden zoogdieren en amfibieën die zijn opgenomen op FFlijst 1. Voor deze soorten geldt een vrijstelling: bij het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen is het voor deze soorten niet noodzakelijk een ontheffing aan te vragen.

Mogelijk in het onderzoeksgebied voorkomende vleermuizen staan vermeld op FFlijst 3 en zijn strikt beschermd. Er zijn geen vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig in het plangebied.

De voorkomende vogelsoorten staan vermeld op FFlijst vogels. Door werkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels uit te voeren wordt voorkomen dat er negatieve effecten zullen optreden ten aanzien van vogels.

Horstweg naast nr. 17

Er is d.d. 20 oktober 2011 een onderzoek naar de natuurwaarden uitgevoerd. Dit onderzoek 'Nieuwbouw Horstweg 17, Loenen' is als bijlage 14 bij de toelichting opgenomen.

In of in de nabije omgeving van de planlocatie zijn geen wettelijk beschermde soorten waargenomen of in een ander seizoen te verwachten. In de bomen zijn geen vaste nest- of verblijfsplaatsen van jaarrond beschermde vogelsoorten of vleermuizen aangetroffen.

De voorgenomen plannen zijn niet in strijd met de natuurwetgeving, met inachtneming van de algemene zorgplicht van de Flora- en faunawet.

Bij het kappen van de boom dient men bovendien rekening te houden met het broedseizoen van vogels (globaal tussen 15 maart en 15 juli, maar sommige soorten broeden eerder of later).

Ten aanzien van de Loenense Beek dient voorafgaand en tijdens de bouw rekening gehouden te worden met de ecologische aspecten van de beek en de regels van het Waterschap.

Eerbeekseweg naast nr. 71

Er is d.d. 20 oktober 2011 een onderzoek naar de natuurwaarden uitgevoerd. Dit onderzoek 'Bouwkavel Eerbeekseweg, naast nr. 71, Loenen' is als bijlage 15 bij de toelichting opgenomen.

In of in de nabije omgeving van de planlocatie zijn geen wettelijk beschermde soorten waargenomen of in een ander seizoen te verwachten. In de directe omgeving zijn geen vaste nest- of verblijfsplaatsen van jaarrond beschermde vogelsoorten of vleermuizen aangetroffen.

De voorgenomen plannen zijn niet in strijd met de natuurwetgeving, met inachtneming van de algemene zorgplicht van de Flora- en faunawet.

Hoofdweg 164

Er is d.d. 20 oktober 2011 een onderzoek naar de natuurwaarden uitgevoerd. Dit onderzoek 'Bouwkavel Hoofdweg 164, Loenen' is als bijlage 16 bij de toelichting opgenomen.

In of in de nabije omgeving van de planlocatie zijn geen wettelijk beschermde soorten waargenomen of in een ander seizoen te verwachten. In de walnotenboom zijn geen vaste nest- of verblijfsplaatsen van jaarrond beschermde vogelsoorten of vleermuizen aangetroffen.

De voorgenomen plannen zijn niet in strijd met de natuurwetgeving, met inachtneming van de algemene zorgplicht van de Flora- en faunawet.

Bij het eventueel kappen van de boom dient men bovendien rekening te houden met het broedseizoen van vogels (globaal tussen 15 maart en 15 juli, maar sommige soorten broeden eerder of later).

Hameinde 1, Hameinde naast nr. 2c en Voorsterweg 45

Voor deze locaties is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Omdat nog niet bekend is wanneer deze ontwikkelingen werkelijk gerealiseerd gaan worden zal een onderzoek naar de nu aanwezige natuurwaarden waarschijnlijk ten tijde van de werkelijke realisatie verouderd zijn. Onderzoek naar de aanwezigheid van natuurwaarden is opgenomen als voorwaarde in de wijzigingsbevoegdheden.