direct naar inhoud van 4 RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE OPZET
Plan: Loenen en Veldhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1067-vas2

4 RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE OPZET

Voorliggend bestemmingsplan heeft een beheerkarakter. De bestaande situatie is in principe positief bestemd. Voor een aantal locaties zijn ontwikkelingen voorzien. Voor een deel van deze ontwikkelingen is reeds een planologische procedure doorlopen. Deze ontwikkelingen zijn als 'bestaande situatie' in voorliggend bestemmingsplan opgenomen. Bouwtitels uit de geldende bestemmingsplannen die niet zijn gerealiseerd, zijn overgenomen. Het betreft hierbij twee locaties met elk de mogelijkheid van realisatie van één woning: aan de Droefakkers en de Loenerdrift in Loenen.

Daarnaast zijn in het bestemmingsplan een aantal nieuwe ontwikkelingen opgenomen. Het betreft voornamelijk particuliere initiatieven. In het in november 2012 door de raad vastgestelde woningbouwprogramma wordt terughoudend omgegaan met nieuwe woningbouwinitiatieven. Het woningbouwprogramma vormt het vertrekpunt voor toevoeging van woningen de komende jaren. Gedurende deze periode zullen ontwikkelingen op de woningmarkt actief gevolgd worden. Dit kan leiden tot bijstelling van het programma.

De woningen die in voorliggend bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt passen binnen de vastgestelde woningbouwprogrammering. Daarnaast is binnen de woningbouwprogrammering op nog een aantal locaties, waaronder de 'Rabobank' aan de Engelenweg, nog woningbouwontwikkeling mogelijk. Voor deze woningbouwontwikkelingen wordt te zijner tijd een afzonderlijke planologische procedure doorlopen.

Nieuwe verzoeken voor woningbouw, die niet passen binnen de woningbouwprogrammering, worden voorlopig niet kansrijk geacht.