direct naar inhoud van 4.1 Particuliere initiatieven
Plan: Loenen en Veldhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1067-vas2

4.1 Particuliere initiatieven

Naar aanleiding van inspraak op de structuurvisie of op andere momenten zijn er verschillende verzoeken ontvangen voor nieuwe ontwikkelingen. De gemeente heeft de verschillende individuele verzoeken voor woningbouw in Loenen beoordeeld.

Directe bouwtitels

Een aantal verzoeken is met een uitgewerkte bestemming opgenomen. Dit betekent dat na inwerkingtreding van het bestemmingsplan omgevingsvergunningen voor bouwen kunnen worden afgegeven. Het betreft de volgende percelen:

 • Leeuwenbergweg naast nr. 12, realisatie van 1 woning;
 • Reuweg naast nr.41, realisatie van 2 woningen;
 • Eerbeekseweg naast nr. 70, realisatie van 1 woning;
 • Eerbeekseweg naast nr. 71, realisatie van 1 woning;
 • Hameinde naast nr. 2c, realisatie van 1 woning;
 • Horstweg naast nr. 17, realisatie van 1 woning;
 • Hoofdweg naast nr. 132a, realisatie van 1 woning;
 • Hoofdweg naast nr. 164, realisatie van 1 woning;
 • Hoofdweg naast nr. 146 en Boterweg naast nr. 19, realisatie van 2 woningen.

Met de initiatiefnemers van bovenstaande verzoeken is een anterieure overeenkomst afgesloten waarin de voorwaarden voor de bestemmingsplanprocedure zijn opgenomen. Zodoende is voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan noodzakelijk.

Wijzigingsbevoegdheden

Daarnaast zijn in voorliggend bestemmingsplan twee wijzigingsbevoegdheden ten behoeve van de realisatie van woningen opgenomen. Dit betekent dat na inwerkingtreding nog een ruimtelijke procedure doorlopen moet worden voordat omgevingsvergunningen kunnen worden afgegeven. Het gaat om de volgende percelen:

 • Voorsterweg 45, realisatie van 6 gestapelde woningen in één hoofdbouwmassa en maximaal 2 twee-onder-een-kapwoningen. Dit betreft een bestaande wijzigingsbevoegdheid uit het vigerende bestemmingsplan;
 • Hameinde 1, realisatie van 2 woningen onder voorwaarden van beëindigen bestaand bedrijf.

Hierna volgt de stedenbouwkundige/ruimtelijke onderbouwing van bovengenoemde verzoeken en wijzigingsbevoegdheden. De bijbehorende benodigde onderzoeken ter onderbouwing van de haalbaarheid zijn in hoofdstuk 5 opgenomen.

4.1.1 Ruimtelijke onderbouwing

Voor de ruimtelijke onderbouwing van deze verzoeken wordt gekeken naar de verschillende gebieden waar de adressen zich bevinden. Er worden drie gebieden onderscheiden: Loenen, Zilven en Veldhuizen. De initiatieven in Loenen en Veldhuizen worden bekeken in de context van de directe omgeving. Zilven is, ruimtelijk gezien, een gevoelig gebied waar wat dieper op ingegaan wordt. Veldhuizen is een aparte enclave aan het Kanaal. Voor dat laatste gebied zijn een drietal initiatieven in dit bestemmingsplan verwerkt.

De volgende verzoeken zijn met uitgewerkte bestemmingen opgenomen in dit bestemmingsplan:

Loenen

Leeuwenbergweg naast nr. 12, realisatie van 1 woning

De locatie ligt in de huidige noordrand van Loenen, grenzend aan de enk. Het gaat om een verdichting binnen bestaand dorpsgebied. Het huidige perceel is ruim genoeg om ook na splitsing van het perceel, kavels van voldoende grootte over te houden. De nieuwe woning is onderdeel van de woonbuurt en zal zich oriënteren op de ontsluitingsweg (Derk Mulderweg).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1067-vas2_0027.png"

Leeuwenbergweg naast 12

Reuweg ongenummerd, naast Reuweg nr. 41, realisatie van 2 woningen

Hier is sprake van inbreiding binnen het bestaande dorp op een plek die nu gebruikt wordt door de opslag van o.a. bestratingsmaterialen. Op de westzijde van het perceel komen 2 woningen die georiënteerd en ontsloten worden op de Reuweg. De oostzijde van het perceel wordt begrensd door een beek. Er dient voldoende afstand van de beek te worden aangehouden. Dit is in het bestemmingsplan verankerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1067-vas2_0028.png"

 Reuweg naast nr. 41

Horstweg naast nr. 17, realisatie van 1 woning

De Horstweg vormt voor een deel de oostrand van Loenen. De oostzijde van de weg is voor een deel voorzien van lintbebouwing. Deze loopt door tot waar de Horstweg direct grenst aan de beek die achter de woningen doorloopt. De overgang wordt gemarkeerd door de onverharde weg die vanaf de Horstweg het landschap in loopt. Het perceel van nummer 17 is voldoende groot om een woning toe te voegen. Deze woning vormt een logische beëindiging van het lint langs de Horstweg.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1067-vas2_0029.png"

Horstweg naast nr. 17

Hameinde naast nr. 2c, realisatie van 1 woning

Het verdwijnen van de bedrijfsbestemming op het perceel Hameinde 1 levert milieuwinst op voor de omgeving. De locatie ligt aan de Hameinde, dicht bij de aansluiting op de Eerbeekseweg. De nieuwe woning wordt georiënteerd op het Hameinde en vult de lintbebouwing daar aan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1067-vas2_0030.png"

Hameinde naast 2c (linker perceel)

Zilven

Zilven is een oude agrarische nederzetting die net als Loenen in het jaar 833 al bestond. Waar Loenen onder invloed van de industrialisering een sterke ontwikkeling en groei heeft doorgemaakt is Zilven veel minder ontwikkeld en heeft nog sterke verwantschap met de oorspronkelijke agrarische functie. In Zilven heeft wel verdichting plaats gevonden maar op een heel andere wijze dan de veelal projectmatige woningbouwontwikkeling in Loenen. In Zilven bestaat de verdichting uit toegevoegde vrijstaande woonhuizen van bescheiden formaat op relatief grote kavels.


Zilven ligt als het ware opgespannen tussen de Eerbeekseweg en de Bergakkerweg. De bebouwingsdichtheid aan deze twee assen is hoger dan in de rest van het gebied. Vanuit deze twee assen wordt de bebouwingsdichtheid naar het zuiden steeds ruimer. Dit is duidelijk te zien op onderstaande afbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1067-vas2_0031.jpg"

Dichtheid bebouwing Zilven

De Eerbeekseweg is een regionale ontsluitingsweg waarlangs van origine al een hogere bebouwingsdichtheid aanwezig was. De Bergakkerweg wijkt af van het beeld van Zilven doordat hier relatief kleine kavels liggen met daarop een bescheiden woning. Doordat hier een regelmaat in zit wordt dit gezien als een lintbebouwing. Aan de Burggraaf liggen relatief ruime kavels met daarop een bescheiden woning en vaak een fors bijgebouw. Doordat de kavels relatief groot zijn is er veel ruimte voor particulier groen en dat draagt bij aan het groene karakter van Zilven. Dit beeld zet zich door aan de Steek en het noordelijk deel van de Imbosweg. Aan de Imbosweg wordt in zuidoostelijke richting de invloed en de verweving met het landschap steeds sterker. Ook de agrarische oorsprong van het gebied is in het zuidoosten het meest zichtbaar.


De structuurvisie voor Loenen waaronder Zilven ook valt, spreekt zich uit over het toevoegen van 40 woningen in het gebied van Zilven. Dit is uitgangspunt geweest bij de beoordeling van de aanvragen. Het merendeel van de aanvragen is niet gehonoreerd omdat ze geen recht deden aan de kwaliteiten van Zilven. Enkele woningen zijn wel gehonoreerd.

Voor de beoordeling van de aanvragen is uitgegaan van de volgende punten:

 • aansluiten op het meer geconcentreerde karakter van de Bergakkerweg en Eerbeekseweg;
 • buiten de linten aansluiten op de sfeer van Zilven: grote kavels met bescheiden woningen;
 • rekening houden met de landschappelijke kwaliteiten;
 • terughoudendheid in de zuidoost kant van Zilven;
 • geen nieuwe structuur toevoegen zolang dat niet noodzakelijk is.

De woningbouwprogrammering maakt 4 nieuwe woningen in Zilven mogelijk. Deze woningen worden mogelijk gemaakt door middel van voorliggend bestemmingsplan.


Eerbeekseweg naast nr. 70, realisatie van 1 woning

Eerbeekseweg naast 71, realisatie van 1 woning

Beide locaties zijn onderdeel van de lintbebouwing langs de Eerbeekseweg. De lintbebouwing bestaat uit vrijstaande woningen op ruime kavels. Waar voldoende ruimte is kan het lint aangevuld worden met vrijstaande woningen. Dat is het geval bij deze twee adressen. De woningen worden georiënteerd en ontsloten op de Eerbeekseweg.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1067-vas2_0032.png"

Eerbeekseweg naast nr. 70

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1067-vas2_0033.png"

Eerbeekseweg naast nr. 71

Veldhuizen

Hoofdweg naast nr. 132a, realisatie van 1 woning

Hoofdweg naast nr. 146 en aan Boterweg naast nr. 19, realisatie van 2 woning

Hoofdweg naast nr. 164, realisatie van 1 woning

De Hoofdweg is een weg met lintbebouwing die in vanuit Loenen in noordelijke richting het landschap in loopt. Het vormt min of meer de westelijke grens van Veldhuizen. Het betreft hier het opvullen van een stedenbouwkundig lint aan de Hoofdweg en Boterweg waarbij qua volume wordt aangesloten op omliggende bebouwing.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1067-vas2_0034.png"

Hoofdweg naast nr. 132a

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1067-vas2_0035.png"

Hoofdweg naast nr. 146 en Boterweg naast nr. 19

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1067-vas2_0036.png"

Hoofdweg naast nr. 164

Het volgende verzoek is als wijzigingsbevoegdheid opgenomen in dit bestemmingsplan:

Loenen

Hameinde 1, wijzigingsbevoegdheid voor realisatie van 2 woningen onder voorwaarden van beëindigen bestaand bedrijf.

Het verdwijnen van de bedrijfsbestemming op deze locatie levert milieuwinst op voor de omgeving. De locatie ligt aan de Hameinde, dicht bij de aansluiting op de Eerbeekseweg. De nieuwe woningen worden georiënteerd op de Hameinde en vullen de lintbebouwing daar aan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1067-vas2_0037.png"

Hameinde 1 (rechter perceel)