direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Loenen en Veldhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1067-vas2

1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting

Voorafgaand aan het opstellen van voorliggend bestemmingsplan is een veldinventarisatie verricht, zijn de algemene (beleids)uitgangspunten geanalyseerd en is de ruimtelijk-functionele structuur van het plangebied in beeld gebracht. Daarnaast is bezien op welke wijze (milieu)planologische aspecten in het bestemmingsplan dienen te worden opgenomen. De resultaten van dit inventarisatie- en analyseproces zijn opgenomen in een Nota van Uitgangspunten, die ambtelijk is besproken en getoetst. In de Nota van Uitgangspunten zijn, op basis van het vigerende beleid, de analyse van het plangebied en de (milieu)planologische aspecten, uitgangspunten geformuleerd die aan de basis staan van voorliggend bestemmingsplan. Deze uitgangspunten zijn in het bestemmingsplan vertaald in een concrete wijze van bestemmen, waarbij wordt aangesloten bij de gemeentelijke standaard voor bestemmingsplannen en de landelijke Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 (SVBP 2008).

Het bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: een plankaart (verbeelding) waarop de bestemmingen in het plangebied zijn weergegeven, een set regels waarin voor de diverse bestemmingen gebruiks- en bouwregels zijn opgenomen en een toelichting. De plankaart en regels vormen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. In de toelichting zijn de gedachten verwoord die aan het plan ten grondslag liggen. De toelichting bevat onder meer een overzicht van relevant beleid, een planbeschrijving en een milieuhygiƫnische verantwoording.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het relevante nationale, provinciale, regionale en gemeentelijke beleid. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de bestaande situatie in het plangebied. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de ruimtelijke en functionele opzet van de ontwikkelingslocaties die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Hoofdstuk 5 bevat een toelichting op de diverse planologische en milieuhygiƫnische aspecten. In Hoofdstuk 6 wordt ingegaan op het juridische plan waarbij tevens een korte beschrijving van de planregels wordt gegeven. Tot slot geeft hoofdstuk 7 een beeld van de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.