direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Loenen en Veldhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1067-vas2

1.1 Aanleiding

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op het dorp Loenen, de buurtschappen Veldhuizen en Zilven en het in onbruik geraakte MOB-complex Veldhuizen. Voor deze gebieden gelden momenteel diverse bestemmingsplannen, die qua tijd en juridische regeling verouderd zijn geraakt. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad iedere 10 jaar opnieuw een bestemmingsplan vast voor een gebied. Actualisering van de geldende bestemmingsplannen is daarom wenselijk.

Daarnaast heeft de gemeenteraad in oktober 2009 de Structuurvisie Loenen 2020 vastgesteld. Deze structuurvisie bevat een integrale visie op de ontwikkeling van Loenen, de buurtschappen Veldhuizen en Zilven en het Mobilisatie (MOB)-complex Veldhuizen en vormt een actueel beleidskader voor het plangebied. In de visie zijn enerzijds de te behouden en te versterken elementen in het gebied beschreven. Anderzijds zijn de gewenste toekomstige ontwikkelingen in beeld gebracht, waarbij locaties zijn aangewezen waar (woningbouw)ontwikkelingen plaats kunnen vinden. In november 2012 is in aanvulling op de structuurvisie de woningbouw- programmering vastgesteld. De woningbouwprogrammering vormt het beleidsmatige kader voor de uitbreiding van woningbouw. Een aantal woningbouwontwikkelingen die in de woningbouwprogrammering zijn voorzien en die voldoende concreet zijn, zijn opgenomen in voorliggend bestemmingsplan.

Het doel van het opstellen van het bestemmingsplan 'Loenen en Veldhuizen' is te voorzien in een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied. De bestaande (legale) situatie en de geldende rechten uit de vigerende bestemmingsplannen zijn leidend voor de wijze waarop gronden en bebouwing in dit bestemmingsplan zijn bestemd.

Naast het bestemmingsplan is een gebiedsgericht beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan staat los van het bestemmingsplan en vormt een aanvulling op de regels van het bestemmingsplan ten aanzien van bouwmogelijkheden, beeldaspecten en materiaalgebruik. Het beeldkwaliteitsplan geeft, naast formele welstandseisen, handreikingen voor ontwikkelingen, zodat aangesloten wordt bij de gebiedskarakteristieken.