direct naar inhoud van Artikel 31 wro-zone - wijzigingsgebied 2
Plan: Loenen en Veldhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1067-vas2

Artikel 31 wro-zone - wijzigingsgebied 2

31.1 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 2' het plan te wijzigen ten behoeve van woningen en bedrijven, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. er zijn maximaal 2 vrijstaande woningen extra toegestaan naast de bestaande woning, deze woningen worden gesitueerd aan het Hameinde;
 • b. voor het opnemen van het bouwvlak gelden de volgende regels:
  • 1. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen mag niet minder bedragen dan 2,5 m;
  • 2. de diepte van het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 15 m;
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 m;
 • d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 8 m;
 • e. bij de woningen zijn praktijkruimten voor beroepsuitoefening aan huis en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan.
31.2 Voorwaarden voor wijziging

Toepassing van de wijzigingsbevoegdheden als bedoeld in dit artikel mag alleen plaatsvinden voor zover de in het gebied voorkomende karakteristieke bebouwing en het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld niet onevenredig worden aangetast en onder de volgende voorwaarden:

 • a. per woning dient te worden voorzien in ten minste 1,5 parkeerplaats;
 • b. er mag geen sprake zijn van milieuhygiënische en ecologische belemmeringen;
 • c. de woningbouw dient te passen binnen het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid;
 • d. de ontwikkeling dient inpasbaar te zijn vanuit stedenbouwkundig-ruimtelijk oogpunt;
 • e. de economische haalbaarheid dient te zijn gegarandeerd.