direct naar inhoud van Artikel 30 wro-zone - wijzigingsgebied 1
Plan: Loenen en Veldhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1067-vas2

Artikel 30 wro-zone - wijzigingsgebied 1

30.1 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' het plan te wijzigen ten behoeve van woningen, met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • a. er zijn maximaal 6 gestapelde woningen toegestaan in één hoofdbouwmassa;
  • b. er zijn maximaal 2 twee-onder-een-kapwoningen toegestaan, waarbij de inhoud maximaal 500 m³ bedraagt per woning;
  • c. ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' zijn geen gebouwen ten behoeve van geluidgevoelige functies als bedoeld in de Wet geluidhinder toegestaan;
  • d. bij de woningen zijn praktijkruimten voor beroepsuitoefening aan huis en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan.
30.2 Voorwaarden voor wijziging

Toepassing van de wijzigingsbevoegdheden als bedoeld in dit artikel mag alleen plaatsvinden voor zover de in het gebied voorkomende karakteristieke bebouwing en het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld niet onevenredig worden aangetast en onder de volgende voorwaarden:

  • a. per woning dient te worden voorzien in ten minste 1,5 parkeerplaats;
  • b. er mag geen sprake zijn van milieuhygiënische en ecologische belemmeringen;
  • c. de woningbouw dient te passen binnen het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid;
  • d. de ontwikkeling dient inpasbaar te zijn vanuit stedenbouwkundig-ruimtelijk oogpunt;
  • e. de economische haalbaarheid dient te zijn gegarandeerd.