direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Brinkpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1066-vas1

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Algemeen

Het Brinkpark ligt in bestaand stedelijk gebied. Het plangebied is circa 1.6 hectare groot. Het plangebied bevindt zich in de huidige situatie niet binnen enige Keurzone en niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven

5.2.2 Grondwater

Het gebied ligt ten westen van het Apeldoorn Kanaal en daarmee in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. Uit gegevens van peilbuizen in de omgeving blijkt dat het grondwaterpeil in het plangebied tussen 180 en 280 centimeter onder maaiveld ligt. Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast bekend.

De grondwaterstanden vormen geen belemmering voor de voorgenomen bestemmingen. Wel zal met de aanleg van de parkeergarage hier voldoende rekening mee moeten worden gehouden. (waterdichtheid, opdrijven etc.)

5.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

In en om het plangebied is in de huidige situatie geen oppervlaktewater of waterafhankelijke natuur aanwezig.

Door het park wordt een gedeelte van de Grift aangelegd. Dit stemt overeen met de doelstellingen uit het Waterplan. Er geldt een vergunningplicht.

De aan het park aangrenzende Brinklaan zal worden afgekoppeld middels enkele infiltratievoorzieningen. Overtollig water uit de infiltratievoorzieningen zal naar de Grift worden afgevoerd. Ook het afstromend hemelwater van de direct aan de Grift grenzende verhardingen voert rechtstreeks af naar de Grift. Deze afvoeren hebben geen negatieve gevolgen voor het oppervlaktewatersysteem.

5.2.4 Afvoer van hemelwater

In het plangebied en de omgeving daarvan ligt een gemengd rioolstelsel waarmee vuil- en hemelwater gezamenlijk worden afgevoerd. De capaciteit van dit riool is voldoende om bij de maatgevende regenbui die eens per 2 jaar optreedt geen water op straat te veroorzaken.

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen de afvoer van hemelwater niet op de riolering aan te sluiten. In de Bouwverordening is bepaald dat het hemelwater dat afkomstig is van daken en verhardingen in principe in de bodem moet worden geïnfiltreerd door middel van een infiltratievoorziening van voldoende capaciteit op eigen terrein.

Bij het bepalen van de manier waarop het hemelwater wordt afgevoerd, hanteert de gemeente de Beslisboom voor Hemelwater. Deze beslisboom geeft de volgende voorkeursvolgorde voor het afvoeren van hemelwater:

  • 1. gebruik van hemelwater (in grijswatercircuit of door vegetatiedak);
  • 2. infiltratie in de bodem;
  • 3. afvoer naar oppervlaktewater;
  • 4. afvoer via rioolstelsel.

De materialen die in aanraking komen met het hemelwater mogen niet uitlogen en dienen volgens Duurzaam Bouwen geselecteerd te zijn. Bij de infiltratie van hemelwater mag de bodem niet verontreinigd raken door met het hemelwater afgevoerde vervuilende stoffen.

Het park is grotendeels onverhard. Afstromend hemelwater van verhardingen zoals paden e.d. stroomt af naar de Grift of het omliggende groen.

5.2.5 Afvoer van afvalwater

Binnen het plangebied wordt geen huishoudelijk afvalwater gecreëerd. Lek en schrobwater uit de parkeergarage (en een eventuele toiletunit) kan via een pomp worden afgevoerd naar het gemengde stelsel in de Brinklaan.

5.2.6 Watertoets

Het voorontwerp van dit plan is in het kader van de watertoets op 18 maart 2010 besproken met Waterschap Veluwe. Opmerkingen van Waterschap Veluwe zijn in bovenstaande waterparagraaf verwoord.