direct naar inhoud van Artikel 3 Groen
Plan: Bestemmingsplan Brinkpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1066-vas1

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen;
  • b. fiets- en voetpaden;
  • c. hondenuitlaatplaatsen;
  • d. nutsvoorzieningen;
  • e. speelvoorzieningen;
  • f. vijvers en watergangen;
  • g. bushalten met daarbij behorende op- en afritten;
  • h. een ondergrondse parkeergarage, ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' van maximaal twee bouwlagen met daarbij behorende toe- en uitrit;

met de daarbij behorende bouwwerken, waaronder begrepen speel- en klimtoestellen.

3.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 5 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 3.4 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
parkeergarage     0m   0m    
Toegangsgebouw ten dienste van de parkeergarage   110 m²     5m   .  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde       speel- en klimtoestellen: 4 m ( 3.4 )
overig: 2,50 m  
- van de bouwhoogtebepaling zijn bruggen uitgezonderd
 

3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de verkeersveiligheid, het in het plan beoogde straatbeeld en de bescherming van het openbaar groen nadere eisen stellen aan de omvang en situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel Artikel 10 Algemene procedureregelsopgenomen procedureregels van toepassing.

3.4 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 3.2bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het stedenbouwkundig beeld dat in het plan is beoogd en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert.