direct naar inhoud van 6.2 Bestemmingen
Plan: Lageveldseweg 38 Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1065-vas1

6.2 Bestemmingen

Dit bestemmingsplan is een ontwikkelingsplan, waarin de toekomstige situatie uitgangspunt is voor de wijze van bestemmen. De agrarische bestemming met bouwvlak maakt plaats voor de bestemmingen Natuur, Verkeer - Verblijfsgebied en Wonen.


Verkeer - Verblijfsgebied

De bestemming Verkeer – Verblijfsgebied is gegeven aan het centrale erf en de toegang daartoe vanaf de openbare weg. Beide zaken hebben een verblijfsfunctie en vormen de semi-openbare toegang tot de woningen. De gronden gaan dus niet dienen als tuin of erf bij een van de nieuwe woningen en hebben daarom een eigen bestemming gekregen. Binnen deze bestemming is niet in gebouwen voorzien.


Wonen

De bestaande woning en de nieuwe woningen hebben de bestemming Wonen gekregen, inclusief de bijbehorende tuinen. Voor de woningen zijn op de plankaart bouwvlakken aangegeven die de posities vastleggen. Bij de nieuwe woningen zijn de grenzen van de bouwvlakken gelijk gelegd met de bouwgrenzen uit het opgestelde inrichtingsplan. Door middel van bouwaanduidingen is onderscheid gemaakt tussen de verschillende bouwwijzen van de woningen.

Voor de bestaande woning is de bouwaanduiding 'vrijstaand' opgenomen, die de aanwezige situatie regelt. De twee twee-onder-een-kapwoningen krijgen de bouwaanduiding 'twee-aaneen'. Het woongebouw met drie wooneenheden krijgt de aanduiding 'aaneengebouwd'.

In de regels is per woningtype en in de vorm van een bebouwingsschema vastgelegd wat de bouwmogelijkheiden zijn. Voor de nieuwe woningen mag het gehele bouwvlak worden benut. Voor de bestaande woning geldt dat ook, met daarbij als extra voorwaarde dat de inhoud niet meer mag bedragen van 700 m². Dit is de gemeentelijke standaardmaat voor vrijstaande woningen in het buitengebied. De goot- en bouwhoogtes zijn toegespitst op het gemaakte inrichtingsplan.

Bij de niewe woning zijn aan-, uit- en bijgebouwen toegestaan binnen het bouwvlak en ter plaatse van de aanduiding 'erf'. Om te voorkomen dat meer dan 50% van het gesloopte oppervlak wordt teruggebouwd, zijn de mogelijkheden deze bouwwerken beperkt. Per woning is niet meer dan 20 m² toegestaan. Effect dat hier vanuit gaat is dat de geplande, inpandige bergingen niet snel aan hun functie zullen worden onttrokken om als verblijfsruimte te gaan dienen. Bij de bestaande woning blijft de huidige berging gehandhaafd. Het oppervlakte van die berging is in de regels voor die vrijstaande woning als maximum opgenomen. Binnen die oppervlakte is een sanitaire ruimte voor de minicamping toegestaan

Binnen de woonbestemming voor de bestaande woning is de aanduiding 'verblijfsrecreatie' opgenomen. Daarmee wordt in de minicamping voorzien. Ter plaatse van de aanduiding zijn in het toeristenseizoen 25 standplaatsen voor (mobiele) kampeermiddelen toegestaan.

Natuur

De gronden die als nieuwe natuur worden ingericht, hebben de bestemming Natuur gekregen. Gebouwen zijn hier niet toegestaan.

Waarde - Archeologie middelhoog

Het plangebied is aangemerkt als een gebied met een middelhoge trefkans op archeologische resten. Daarom heeft het hele plangebied de dubbelbestemming Waarde - Archeologie middelhoog gekregen. Daarbinnen geldt dat bij het indienen van een bouwaanvraag voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 100 m2 tevens een archeologisch onderzoeksrapport moet worden ingediend. Als uit dit rapport blijkt dat de archeologische waarden door het oprichten van het bouwwerk zullen worden verstoord kunnen burgemeester en wethouders bepaalde voorwaarden aan de bouwvergunning verbinden. Wanneer de archeologische waarde van het terrein al uit andere informatie (bijvoorbeeld uit eerder uitgevoerd onderzoek) bij de gemeente bekend is, is het niet nodig nieuw onderzoek uit te voeren. Voor een aantal werken en werkzaamheden geldt in beide bestemmingen een aanlegvergunningvereiste.

Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

Bij recht is het gebruik van (een deel van) woning en bijgebouwen ten behoeve van beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave "Bedrijven en milieuzonering" als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.