direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Lageveldseweg 38 Uddel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1065-vas1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

In de omgeving van het plangebied voert een agrarisch grondgebruik de boventoon. De meeste gronden zijn in gebruik als weiland. Maar ook kweekgoed is op verscheidene plekken aanwezig. Het landschap kent een sterk open karakter. De verkaveling is overwegend, onregelmatig blokvormig. Perceelsrandbeplantingen zijn er, maar zeer beperkt. Opgaangde beplantingen zijn vooral op en rondom de erven te vinden. Die erven liggen verspreid in het landschap. Via smalle, rechtlijnige landwegen haken die aan op de hoofdweg, de Meervelderweg.

De erven kennen een rationele opzet. Aan de weg staat het hoofdgebouw, de woning, met daarachter de bij- of bedrijfsgebouwen. In ongeveer de helft van de gevallen gaat het om burgerwoningen. De andere helft bestaat uit agrarische bedrijven, die al dan niet nog actief zijn. De agrarische bedrijfsgebouwen op een erf kennen doorgaans één kaprichting.

Ten oosten van het plangebied is bebouwing praktisch afwezig. Hier gaat het agrarische landschap snel over in het bos- en heidelandschap van het Veluwemassief. Het betreffen gronden die bij de Kroondomeinen horen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1065-vas1_0007.png"

Figuur 7: luchtfoto plangebied

Het plangebied ligt aan de einde van de Lageveldseweg, op circa 800 meter afstand van de Meervelderweg. Qua groenstructuur vormt het plangebied een uitzondering op de omgeving. Langs de perceelsgrenzen zijn eikensingels aanwezig. Het plangebied vormt daardoor een 'zelfstandige kamer' binnen het landschap. Vanuit het omliggende landschap is de bebouwing hier daardoor minder prominent aanwezig dan in de omgeving het geval is.

Rondom het plangebied liggen een aantal sloten. In het oosten en deels in het westen betreft het een bovenloop van de Hierdense beek.

De bedrijfswoning staat in de noordwestelijke hoek van het plangebied. Bij het naderen van het erf is dat gebouw als eerste zichtbaar. De woning kent een jonge architectuur. De woning is in 1986 op traditionele wijze gebouwd met bakstenen en dakpannen. De woning bestaat uit één bouwlaag plus een kap met wolfseinden. Achter de woning is een schuur aanwezig die vooral dienst doet als privéberging. Die schuur is ongeveer 150 m² groot.

Ten zuiden van de bedrijfswoning zijn de kippenstallen te vinden. Het gaat om twee langgerekte bouwvolumes die tegen elkaar staan. Deze gebouwen hebben een lage goot- en bouwhoogte en zijn opgetrokken uit bakstenen en golfplaten. In het verlengde van de kippenstallen staat een wagenloods en parallel aan dezelfde stallen staat nog een kleine geitenstal. De bedrijfsgebouwen meten gezamenlijk circa 2500 m². Binnen deze opzet vormt de bedrijfswoning visueel overduidelijk het hoofdgebouw.

Achter de berging bij de woning, in de noordoostelijke hoek van het plangebied, is een minicamping aanwezig. In het toeristenseizoen worden hier 25 kampeerplaatsen aangeboden. De sanitaire ruimte voor de minicamping is gerealiseerd in de genoemde berging.

In de zuidoostelijke hoek van het plangebied is een poel aanwezig. Voor het overige is het plangebied in gebruik als weiland. Weiland dat op twee plekken wordt doorkruist door kleine greppels.