direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingen
Plan: Bestemmingsplan Veldhuizen 10 en 24 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1064-onh1

6.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.

Agrarisch

Met de bestemming Agrarisch wordt het agrarische bedrijf in het plangebied van een passende bestemming voorzien en wordt de woonbestemming van de Veldhuizen 10 opgeheven.

Om te kunnen voldoen aan de digitale vereisten voor bestemmingsplannen, is het 'verbale' bouwvlak voor dat agrarische bedrijf omgezet in een 'gewoon' bouwvlak. Het nieuwe bouwlak is zo getekend dat alle gebouwen en andere bouwwerken van het bedrijf binnen het vlak zijn gelegen. Dat is inclusief de stallen ten noorden van de Veldhuizen 24, die in het geldende plan een woonbestemming hebben. Het overige gedeelte van dat perceel is buiten het bouwvlak gelegen.

Een gedeelte van het agrarische bouwvlak ligt binnen 50 meter tot het perceel van de woning aan de Veldhuizen 20. Binnen dat gedeelte is de bedrijfswoning gelegen. In verband met wet- en regelgeving op het gebied van milieu, kunnen binnen de genoemde afstand geen gebouwen voor vee worden opgericht. Met de aanduiding 'bedrijfswoning' krijgt dat ook in het bestemmingsplan een doorvertaling.

Het agrarische bedrijf in het plangebied is geen intensieve veehouderij, maar een melkveehouderij. De omschakeling van dit bedrijf naar intensieve veehouderij met dit plan zondermeer faciliteren, zou betekenen dat dit aan diverse factoren, qua milieu, moet worden getoetst. Dat zou dan moeten gebeuren aan de hand van het slechtst mogelijke scenario. In dat geval zou de uitvoerbaarheid van dit plan op zijn minst twijfelachtig worden. Dat terwijl er geen concrete aanleiding is om ter plaatste nog intensieve veehouderij mogelijk te maken. Daarom wordt in de regels geregeld dat intensieve veehouderij in prinicipe niet is toegestaan. Wanneer een omschakeling in de toekomst alsnog als mogelijk, nodig en wenselijk wordt beschouwd, dan is een nieuwe herziening van het bestemmingsplan nodig.

De mogelijkheden voor het oprichten van gebouwen en andere bouwwerken zijn verwerkt in een bebouwingsschema.

Wonen

Met de bestemming Wonen wordt voorzien in de nieuwe woning en wordt de geldende woonbestemming voor de Veldhuizen 10 overgenomen. Binnen die twee vlakken is een woning toegestaan met een inhoud van 700 m³ en is maximaal 75 m² aan bijgebouwen toegestaan.

Met de aanduiding 'verblijfsrecreatie' binnen beide bestemmingsvlakken wordt de beschreven mogelijkheid voor een recreatief zorgverblijf overgeheveld en opgedeeld in tweeën. In het geldende plan is een zorgverblijf toegestaan met een oppervlakte van maximaal 240 m² binnen het hoofdgebouw. Dit plan voorziet in twee zorgverblijven met elk een oppervlakte van maximaal 120 m², eveneens binnen het hoofdgebouw. De woning dient dus een architectonische/bouwkundige eenheid te vormen met een eventueel, recreatief zorgverbijf.


Waarde - Archeologie hoog

Gebieden die op de archeologische beleidskaart zijn aangemerkt als gebied met hoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie hoog gekregen. Voor deze bestemming geldt dat bij het indienen van een bouwaanvraag voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 50 m2 tevens een archeologisch onderzoeksrapport moet worden ingediend. Als uit dit rapport blijkt dat de archeologische waarden door het oprichten van het bouwwerk zullen worden verstoord kunnen burgemeester en wethouders bepaalde voorwaarden aan de bouwvergunning verbinden. Wanneer de archeologische waarde van het terrein al uit andere informatie (bijvoorbeeld uit eerder uitgevoerd onderzoek) bij de gemeente bekend is, is het niet nodig nieuw onderzoek uit te voeren. Voor een aantal werken en werkzaamheden geldt in beide bestemmingen een aanlegvergunningvereiste.

Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

Bij recht is het gebruik van (een deel van) woning en bijgebouwen ten behoeve van beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave "Bedrijven en milieuzonering" als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.