direct naar inhoud van 3.1 Historie
Plan: Bestemmingsplan Veldhuizen 10 en 24 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1064-onh1

3.1 Historie

Op de topografische kaart van omstreeks 1900 is te zien hoe het plangebied een agrarische functie heeft en wordt gebruikt voor akkerbouw. De bebouwing lijkt elk min of meer bij een eigen akker te horen. De akkers en de bebouwing zijn omgeven door bos en brede perceelsrandbeplantingen. Ten noorden en oosten daarvan zijn woeste gronden te vinden en in het zuiden weidegronden die aansluiten bij de enk van Loenen. In een ver verleden heeft in de omgeving van het plangebied een kasteel gestaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1064-onh1_0004.jpg"

Figuur 4: Topografische kaart van omstreeks 1900

Deze opbouw duidt erop dat het plangebied en de directe omgeving is ontstaan als een agrarische nederzetting binnen de Veluwe. Dergelijke nederzettingen werden gesticht op plekken met een geschikte bodem en een goede hoogteligging voor de landbouw. De akkers werden vaak omzoomd met brede houtwallen en singels. Vaak bestonden en bestaan zulke nederzettingen uit niet meer dan een paar boerderijen.

Nadien zijn veel van de bospercelen rondom het plangebied verdwenen ten gunste van het agrarische grondgebruik. Veel van de lijnvormige beplantingen zijn evenwel blijven staan. Hiermee heeft het landschap het karakter gekregen van een heide-ontginningslandschap. Dat landschap kenmerkt zich door een grootschalige opzet, een rationele verkaveling en vaak een grote mate van openheid.