direct naar inhoud van 2.1 Structuurvisie Loenen
Plan: Bestemmingsplan Veldhuizen 10 en 24 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1064-onh1

2.1 Structuurvisie Loenen

De structuurvisie voor Loenen: Loenen, een dorp om te zoenen, visie geeft een beeld van de gewenste ontwikkeling van het dorp en directe omgeving voor de jaren tot ongeveer 2020. Binnen die omgeving is ook het plangebied gelegen. Deze visie is een uitwerking van en een onderlegger voor diverse, ruimtelijke beleidsdocumenten van gemeente en de bovengemeentelijke overheden. Het beleidskader voor dit plan is daarom vooral te vinden in de structuurvisie voor Loenen.

Belangrijk onderwerp van de Structuurvisie Loenen is de behoefte van het dorp aan nieuwe woningen. Daarnaast besteedt de visie ook aandacht aan andere zaken die voor het dorp van belang zijn, zoals de beken en sprengen, het aanpassen van de openbare ruimte rond het dorpshuis en recreatie en toerisme.

In de visie voor Loenen is ingezet op behoud en versterken van de kwaliteiten die het dorp nu heeft en die een positieve uitwerking op de leefbaarheid van het dorp kunnen hebben. Loenen is en blijft een leefbaar dorp met daadkracht en saamhorigheid. Daarbij hoort een evenwichtige opbouw van de bevolking naar samenstelling en leeftijdsopbouw. Daar hoort ook een eigentijds verenigingsleven bij met voor elk wat wils. Goed functionerende voorzieningen, nu en in de toekomst, leveren daar een belangrijke bijdrage aan.

Het behoud van de verschillende landschappen is een belangrijk uitgangspunt bij toekomstige ontwikkelingen. Het open karakter van de enken wordt gerespecteerd. De beken worden weer meer zichtbaar gemaakt. Bestaande structuren in het landschap dienen zoveel mogelijk als basis voor ontwikkelingen. Belangrijk is dat de verschillen in karakter van de diverse bebouwingsconcentraties, Loenen, Veldhuizen, Zilven en het MOB-complex Veldhuizen, behouden blijven.

Nieuwe woningen worden voor een belangrijk deel op inbreidingslocaties in het dorp gerealiseerd. Daarnaast worden uitbreidingslocaties benut: Loenerdrift-Bruisbeek (voormalige kassen) en het voormalig militair terrein Veldhuizen.

Uitbreidingen bij Loenen zelf kunnen hogere dichtheden goed verdragen. De buurtschappen Zilven en Veldhuizen kunnen heel goed enige aanvullingen aan, maar dan wel passend in het bestaande karakter van verspreid staande, losse bebouwing op grote kavels, afgewisseld met kleine weitjes.

In de structuurvisie maakt het plangebied deel uit van een gebied dat is gezoneerd als heide-ontginningen. Voor dit gebied wordt ingezet op het behouden en versterken van de landschappelijke kwaliteiten. De structuuvisie wijst hier geen specifieke ontwikkelingsopgave aan. Nieuwe functies introduceren is alleen mogelijk in de kader van de functieverandering van voormalige agrarische bedrijfslocaties. De omgeving van het plangebied wordt in de visie getypeerd als een 'kamertjeslandschap'. Vaak forse lanen, houtwallen en singels omzomen hier de weilanden en akkers.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1064-onh1_0003.jpg"

Figuur 3: kaart structuurvisie met de locatie van de nieuwe woning in rood aangeduid