direct naar inhoud van 5.6 Schenking Teixeira de Mattos
Plan: Bestemmingsplan Parc Spelderholt
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1062-onh1

5.6 Schenking Teixeira de Mattos

Schenking

De schenking van Teixeira de Mattos aan de Staat is gedaan "teneinde daarin of daarop te vestigen een of meer openbare instellingen, in het belang van bosch-land-of/en tuinbouw". Het betreffende kettingbeding is in de navolgende koop- en overdrachtsaktes overgenomen. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat aan overtreding van het beding geen sanctie of boeteclausule is gekoppeld.

Het totale Spelderholt, met uitzondering van de nertsenfarm, heeft een oppervlakte van circa 27 hectare. Gegeven de schenking van 14 hectare betekent dit dat grote delen van het Spelderholt zoals dat nu bekend staat, nooit in eigendom zijn geweest van de heer Teixeira de Mattos. Uit archiefonderzoek diende derhalve te blijken welke delen het betreft.

Zowel het Kadaster als het gemeentelijke kadastrale archief zijn geraadpleegd. Uit dit onderzoek is gebleken dat het eigendom van Teixeira de Mattos bestond uit 26 kadastrale nummers. Op de oude kadastrale kaarten van Beekbergen (circa 1959) kunnen slechts 11 van deze nummers worden teruggevonden (zie figuur 5.2), terwijl op de kadastrale kaart uit 1963 alle nummers zijn verdwenen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1062-onh1_0016.jpg" Afbeelding 5.1 Uitsnede kadastrale kaart 1959


Navraag bij het kadaster leert dat bij de ruilverkaveling M12 alle kadastrale percelen van het onderzoeksinstituut voor pluimvee zijn samengevoegd tot enkele nummers, waarvan ruim 13,6 hectare is opgenomen in nummer F4694.

Op basis van het bovenstaande kan vrijwel met zekerheid worden gesteld dat de plan locatie buiten het voormalige eigendom van de heer Teixeira de Mattos valt.

Op basis van het bovenstaande bestaat geen aanleiding om de plannen niet verder in procedure te nemen. Daarenboven geldt dat het hier primair een privaatrechtelijke aangelegenheid betreft.