direct naar inhoud van 4.1 Toelichting totale ontwikkeling
Plan: Bestemmingsplan Parc Spelderholt
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1062-onh1

4.1 Toelichting totale ontwikkeling

Zoals in paragraaf 3.1 reeds is aangegeven, zijn de gronden van Parc Spelderholt jarenlang in gebruik geweest als onderzoeksinstituut voor pluimvee. Als restant hiervan bevinden zich op het perceel nog diverse opstallen die inmiddels niet langer gebruikt worden. Met Parc Spelderholt zijn afspraken gemaakt die toezien op zowel de realisatie van nieuwbouw als de sloop van bestaande opstallen en het herstel van het landschap ter plaatse van deze sloop.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1062-onh1_0013.jpg"

Afbeelding 4.1 Locaties en benaming bebouwing

Het project ziet concreet toe op de volgende punten (benamingen en locaties van bebouwing zijn op bovenstaande afbeelding 4.1 opgenomen):

  • 1. De sloop van alle loodsen van het onderzoeksinstituut voor pluimvee, die zich bevinden op de gronden die in erfpacht zijn bij de stichting Parc Spelderholt (per peildatum 1 januari 2008). Het betreft de loodsen bekend als O1, O2, O3, E5, F10, L1 en L2, de loodsen dienen uiterlijk één jaar na aanvang van de in bij punt 3 genoemde bouwwerkzaamheden te zijn gesloopt.
  • 2. Een uitzondering op de sloopverplichting in het voorgaande punt wordt in acht genomen ten aanzien van loods O3, die wordt gebruikt als sporthal. Deze dient uiterlijk drie jaar na aanvang van de in bij punt 3 genoemde bouwwerkzaamheden te zijn gesloopt.
  • 3. De realisatie van 6 studentenwoningen met een gezamenlijke huisvestingscapaciteit van 55 studenten en een maximale oppervlakte van 1.000 m2, met daarbij behorende ruimten (1 bijeenkomstruimte, 2 slaapkamers personeel, 6 kantoorruimten en 3 instructieruimten). De toekomstige realisatie van een sportfaciliteit. De locatie van deze huisvesting is bij Oranjeriehuis aangegeven op bovenstaande afbeelding. Voor de voornoemde huisvesting zal een bestemmingsomschrijving "zorgwoning" of een vergelijkbare bestemming gehanteerd worden.
  • 4. De herbestemming van de locatie "Broederij" tot "maatschappelijke doeleinden". Op het moment van opstellen van bestemmingsplan "Stuwwalrand Parkzone Zuid" is het gebouw wegens een inventarisatiefout onder het overgangsrecht geplaatst.
  • 5. Landschappelijk herstel van het voormalige landgoed Spelderholt ter plaatse van de te slopen loodsen op basis van een integrale visie voor het totale plangebied die door adviesbureau Eelerwoude is opgesteld.
  • 6. De openstelling van het terrein voor bezoekers en recreanten.

Daarnaast is de plaatsing van tijdelijke woonruimte medio 2008 ten behoeve van de huisvesting van maximaal 30 studenten met de gemeente besproken. Ten aanzien van deze, reeds gerealiseerd, tijdelijke huisvesting geldt de afspraak dat deze uiterlijk kan blij-ven staan tot medio 2013 of, indien deze situatie eerder aan de orde is, de definitieve huisvesting gereed is.

In de eindsituatie ontstaat een heldere scheiding tussen de functionele bebouwing aan de noordzijde van de ontsluitingsweg Spelderholt en het landhuis/kasteel "Spelderholt" in een landgoedsetting aan de zuidzijde van deze ontsluitingsweg.

Totaalbeoordeling

Belangrijk bij de beoordeling van de voorgenomen ontwikkeling is de ruimtelijke samenhang tussen de ontwikkelingen op Parc Spelderholt en op het naastgelegen landgoed Riant. Niet alleen in het kader van natuuronderzoek, ook op het vlak van ruimtelijke inrichting zijn beide plannen op elkaar afgestemd.

Op onderstaande afbeelding 4.2 is een weergave van de inrichting van Parc Spelderholt, zoals deze door Eelerwoude is opgesteld.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1062-onh1_0014.jpg"

Afbeelding 4.2 Landschappelijk inrichtingsplan Parc Spelderholt