direct naar inhoud van Artikel 3 Gemengd - Landgoed
Plan: Bestemmingsplan Parc Spelderholt
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1062-onh1

Artikel 3 Gemengd - Landgoed

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd - Landgoed aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • b. beroepsuitoefening aan huis;
 • c. niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis;
 • d. evenementen;
 • e. wegen, ter plaatse van de aanduiding 'weg', met dien verstande dat wegen, voorzover bestaand, tevens zijn toegestaan op gronden niet aangeduid als 'weg';
 • f. medegebruik ten behoeve van de bedrijfsvoering van een maatschappelijke instantie gelegen binnen de bestemming 'Maatschappelijk', waaronder in ieder geval begrepen paarkeervoorzieningen;
 • g. recreatief medegebruik (wandelen, fietsen, sporten en paardrijden);
 • h. behoud en ontwikkeling van de ter plaatse aanwezige kwetsbare landschapselementen;
 • i. behoud, ontwikkeling en herstel van de cultuurhistorische waarden van het ter plaatse aanwezige landgoed;
 • j. nutsvoorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';
 • k. tuin en/of erf;
 • l. parkeervoorzieningen, fiets- en voetpaden;

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

3.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 6 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 3.3 genoemde ontheffingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte / inhoud   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Woning   600 m3   6 m     ter plaatse van de aanduiding 'wonen' is per bouwvlak ten hoogste 1 woning toegestaan.  
Bijgebouwen en overkappingen bij de woning   60 m²   bijgebouw: 3 m   bijgebouw: 6 m
overkapping: 3 m  
- situering van vrijstaande bijgebouwen en overkappingen minimaal 3 m achter de lijn, waarin de voorgevel van de woning is gebouwd (3.3)
- voor het bepalen van de oppervlakte worden bijgebouwen en aan- of uitbouwen die worden gebruikt voor beroepsuitoefening aan huis dan wel voor niet-publieksgerichte bedrijfsactiviteiten aan huis meegeteld
- in bijgebouwen is het aanbrengen van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de beroepsuitoefening aan huis dan wel voor de niet-publiekgerichte bedrijfsactiviteiten aan huis toegestaan  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen- zwembaden  75 m2  
  tuinmeubilair: 3 m
paardenbakken: 1 m
stapmolen: 6 m
erf- en terreinafscheidingen: 2 m
overig: 6 m


0,5 m  
- het is niet toegestaan ten behoeve van sportvoorzieningen verlichting te realiseren  
3.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in lid 3.2 bepaalde dat vrijstaande bijgebouwen en overkappingen minimaal 3 meter achter de lijn waarin de voorgevel is gebouwd moeten worden gesitueerd, eventueel met overschrijding van de bouwgrens indien dit past in het stedenbouwkundig beeld dat in het plan is beoogd.

Op het verlenen van ontheffingen zijn de in artikel 10 opgenomen procedureregels van toepassing.

3.4 Specifieke gebruiksregels

Het gebruik van woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening aan huis en voor niet-publiekgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. dit gebruik beslaat niet meer dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning en 100% van de vloeroppervlakte van de bijgebouwen, met een gezamenlijk maximum van 50 m2per kavel;
 • b. het gebruik heeft geen nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu;
 • c. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer en veroorzaakt geen nadelige toename van de parkeerbehoefte;
 • d. er wordt geen detailhandel uitgeoefend;
 • e. de activiteiten veroorzaken geen duurzame ontwrichting van de bestaande distributieve voorzieningen en hebben geen ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur tot gevolg;
 • f. het beroep respectievelijk de bedrijfsmatige activiteiten wordt respectievelijk worden in ieder geval door de bewoner uitgeoefend;
 • g. bedrijfsmatige activiteiten zijn alleen toegestaan voor zover deze zijn genoemd in de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis dan wel naar hun aard en invloed vergelijkbaar zijn met de in deze Lijst genoemde activiteiten.