direct naar inhoud van 5.2 Inspraak en overleg
Plan: Veluwe
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1058-onh1

5.2 Inspraak en overleg

5.2.1 Voorinspraak

Het concept van het bestemmingsplan is voor een ractie toegezonden aan de dorpsraden van Beekbergen-Lieren, Radio Kootwijk, Hoenderloo, Uddel en Hoog Soeren. Alleen de dorpsraad van Hoog Soeren heeft gereageerd.

Reactie dorpsraad van Hoog Soeren

De voorkeur gaat uit naar het visueel openhouden van agrarische gronden wanneer deze omgezet worden in natuur.

De realisatie van parkeervoorzieningen ten dienste van het recreatief gebruik van de Veluwe (transferia, P-Veluwe) wordt vanwege overlast in Hoog Soeren toegejuicht. Verzocht wordt om Kroondomeinen bij de aanleg te betrekken.

Verzocht wordt om specifieke recreatieve routes voor terreinfietsers aan te wijzen ter beperking van overlast en beschadiging aan natuur.

Beantwoording

Het bestemmingsplan voorziet in een regeling die visueel waardevolle open landschappen beschermd. Bij omzetten van agrarische gronden naar natuur dient deze regeling in acht te worden genomen.

Het project tot aanleg van genoemde parkeervoorzieningen wordt uitgevoerd door de provincie in samenspraak met de betrokken instanties.

In het bestemmingsplan worden geen routes voor bepaalde doelgroepen vastgelegd. Het is aan de grondeigenaren dergelijke routes aan te wijzen. Overigens zijn binnen het apeldoornse deel van de Veluwe twee routes voor terreinfietsers aanwezig.

5.2.2 Inspraak

Overeenkomstig het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde heeft het voorontwerp van dit bestemmingsplan met ingang van 3 juni 2010 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. Er zijn 21 reacties ontvangen. Deze reacties zijn samengevat en beantwoord in het 'Inspraakverslag bestemmingsplan Veluwe' van november 2011, die als bijlage is toegevoegd aan deze toelichting.

5.2.3 Vooroverleg Bro

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan diverse instanties. De reacties van deze instanties zijn samengevat en beantwoord in het 'Inspraakverslag bestemmingsplan Veluwe' van november 2011, die als bijlage is toegevoegd aan deze toelichting.

5.2.4 Totstandkoming plan

Het ontwerp is ten opzichte van het voorontwerp op onderdelen gewijzigd. Belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • het afstemmen van de regels en verbeelding op de uitkomsten van het ecologisch onderzoek (Tauw, Eerste fase passende beoordeling bestemmingsplan Veluwe, 25 oktober 2011, zie bijlage),
  • het aanpassen van de uitbreidingsmogelijkheden van niet-agrarische functies in het plangebied vanwege de provinciale ruimtelijke verordening,
  • het opnemen van de bestemmingen Maatschappelijk-Militaire Zaken, Leiding-Riool en Recreatie-Recreatiewoning,
  • het opnemen van de mogelijkheid binnen de enclave Hoog Buurlo voor een kleinschalig theehuis/informatiecentrum,
  • het opnemen van een op de bescherming van een aantal karakteristieke panden in de omgeving van Hoenderloo gerichte regeling
  • het opnemen van een sloopvergunningstelsel voor cultuurhistorische bouwwerken.

Ook zijn de planregels afgestemd op de meest actuele gemeentelijke standaardregels.