direct naar inhoud van Artikel 37 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
Plan: Veluwe
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1058-onh1

Artikel 37 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

37.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende vergunning de hierna genoemde werken en werkzaamheden uit te voeren. Bij het verlenen van de vergunning wordt getoetst aan de in onderstaand schema bij de desbetreffende werken en werkzaamheden aangegeven specifieke beoordelingscriteria en aan de in lid 37.3 opgenomen algemene beoordelingscriteria.

Bestemming/aanduiding   Werken en werkzaamheden   Specifieke beoordelingscriteria
 
Bestemming Agrarisch
 
het binnen een afstand van 50 m vanuit woningen en recreatievoorzieningen aanbrengen van boomgaarden en het uitoefenen van intensieve teelten, behoudens vervanging van boomgaarden   - er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt dan wel er worden zodanige voorzieningen getroffen dat zich geen chemische bestrijdingsmiddelen buiten de boomgaard c.q. het betreffende perceel kunnen verspreiden  
aanduiding open landschap
 
de aanleg van beplanting hoger dan 2 m   - er wordt aangesloten bij bestaande massa's (bebouwing en beplanting) waardoor bestaande open enken en landbouwenclaves open blijven
- er wordt geen aaneengesloten beplanting (bijv. bos, boomgaard, kwekerij) aangelegd
- de wezenlijke kenmerken of waarden, waaronder cultuurhistorische, van het gebied worden niet significant aangetast  
aanduiding cultuurhistorische bouwwerken   het geheel of gedeeltelijk slopen van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing   - de kosten van het instandhouden van de bebouwing zijn, gezien de aanwezige bouwkundige en/of gebruikstechnische staat van de bebouwing, aantoonbaar onevenredig in verhouding tot het cultuurhistorische belang van handhaving van de bebouwing; de aanvrager dient dit aan te tonen door een deskundigenrapport in te dienen dat ingaat op de bouwkundige en/of gebruikstechnische staat van het gebouw in relatie tot de economische waarde(daling) en de kosten van renovatie
- bij een ter zake deskundige is advies ingewonnen over het cultuurhistorisch belang van handhaving van de bebouwing en/of de waardedaling en de renovatiekosten
 
Bestemming Natuur, Maatschappelijk-Militaire zaken
aanduiding cultuurhistorisch gebied  
het egaliseren, ophogen, verharden en afgraven van gronden   - de aanwezige differentiatie in abiotische milieu-omstandigheden blijft behouden
- de aanwezige hoogteverschillen blijven behouden
- de bestaande kwetsbare vegetaties blijven behouden
- de werken en werkzaamheden zijn noodzakelijk voor het agrarisch gebruik van de gronden dan wel het openbaar nut
- de cultuurhistorische waarden, waaronder de aardkundige waarden, blijven behouden
- de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied worden niet significant aangetast  
bestemmingen opgenomen in artikel 3 tot en met 17
 
het graven en dempen van sloten, aanleggen van drainage en diepploegen   - de hoge grondwaterstanden alsmede het optreden van kwel blijven behouden
- de aanwezige differentiatie in abiotische milieu-omstandigheden blijven behouden
- de aanwezige hoogteverschillen blijven behouden
- de bestaande kwetsbare vegetaties blijven behouden
- de werken en werkzaamheden zijn noodzakelijk voor het agrarisch gebruik van de gronden danwel het openbaar nut
- de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied worden niet significant aangetast  
bestemmingen opgenomen in artikel 3 tot en met 17   het dempen, graven, vergraven, verleggen, afdammen of herprofileren van beken, vennen en/of waterlopen   - de waterhuishoudkundige situatie met betrekking tot de waterkwaliteit en –kwantiteit wordt niet onevenredig aangetast
- de waterbergende functie wordt niet onevenredig aangetast
- bij de waterbeheerder is advies ingewonnen omtrent de vraag of door de ingreep het waterhuishoudkundig belang niet onevenredig wordt aangetast alsmede omtrent eventueel aan de vergunning te verbinden voorwaarden
- de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied worden niet significant aangetast  
bestemmingen opgenomen in artikel 3 tot en met 17, aanduiding milieuzone-grondwaterbeschermingsgebied, milieuzone-waterwingebied
 
het uitvoeren van werken en werkzaamheden die de waterhuishouding (waaronder de wateraan- en afvoer) beïnvloeden, zoals waterontrekking, door bemaling en onderbemaling, het draineren van gronden, het verbreden en verdiepen, verbeteren en dempen van watergangen en greppels, en het slaan van putten
 
- de hoge grondwaterstanden alsmede het optreden van kwel blijven behouden
- de differentiatie in abiotische milieu-omstandigheden blijft behouden
- de waterkwaliteit blijft behouden en er geen bedreiging voor de grondwaterkwaliteit op korte of lange termijn ontstaat
- de morfologie van beken, vennen en waterlopen blijft behouden
- de bestaande kwetsbare vegetaties blijven behouden
de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied worden niet significant aangetast
 
Bestemming Agrarisch, Natuur, Maatschappelijk-Militaire zaken
aanduiding cultuurhistorisch gebied  
het aanleggen van wegen, paden en parkeervoorzieningen en/of het verharden van wegen, paden, parkeervoorzieningen   - de werken en werkzaamheden zijn noodzakelijk voor het op de bestemming gerichte beheer en gebruik
- de infiltratie in de bodem blijft behouden
- de wezenlijke kenmerken of waarden, waaronder de cultuurhistorische, van het gebied worden niet significant aangetast  
aanduiding 'leiding - gas', 'leiding-riool'   het uitvoeren van grondbewerkingen waaronder egaliseren, ophogen, diepploegen, aanleggen van drainage en afgraven van gronden,
- heiwerkzaamheden of op een andere manier voorwerpen ingraven of indrijven,
- uitvoeren van grondbewerkingen ten behoeve van water, waaronder sloten en vijvers,
het aanbrengen van diepwortelende beplanting en verhardingen
- permanent opslaan van goederen  
- de veiligheid
- bij de leidingbeheerder is advies ingewonnen omtrent de vraag of door de ingreep geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de betreffende leiding, de veiligheid van de leiding niet wordt geschaad alsmede omtrent eventueel aan de vergunning te verbinden voorwaarden
 
Bestemming Natuur, Maatschappelijk-Militaire zaken
aanduiding cultuurhistorisch gebied
 
het vellen of rooien van bomen, hakhout, houtwallen en andere houtopstanden en het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging van houtopstanden ten gevolge kunnen hebben, anders dan bij wijze van verzorging van houtopstanden, één en ander indien en voor zover de Boswet niet van toepassing is   - het kappen is noodzakelijk voor het beheer van de gronden
- de wezenlijke kenmerken of waarden, waaronder de cultuurhistorische, van het gebied worden niet significant aangetast
 

37.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het in lid 37.1 opgenomen verbod geldt niet:

 • a. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, waaronder werken en werkzaamheden die plaatsvinden in het kader van een normale agrarische bedrijfsexploitatie zoals spitwerkzaamheden, met dien verstande dat kwekerijen en boomgaarden niet onder normale agrarische bedrijvigheid worden begrepen, werken en werkzaamheden die plaatsvinden in het kader van het bos- en natuurbeheer, waaronder mede begrepen houtproductie in de vorm van uitdunning van bos en werken en werkzaamheden behorende bij de functie als begraafplaats;
 • b. voor werken en werkzaamheden waarmee is of mag worden begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
 • c. voor werken en werkzaamheden die in redelijkheid slechts kunnen worden aangemerkt als zijnde van zodanig ondergeschikte aard en omvang dat enige wezenlijke invloed op de betreffende waarde en functies niet te verwachten is;
 • d. voor werken en werkzaamheden die plaatsvinden binnen een afstand van 10 m uit bestaande gebouwen;
 • e. voor werken en werkzaamheden die de waterhuishouding beïnvloeden, zoals waterontrekking, voor zover daarvoor een vergunning vereist is krachtens artikel 14 van de Grondwaterwet;
 • f. voor werken en werkzaamheden die de waterhuishouding beïnvloeden, zoals het onttrekken van oppervlaktewater, voor zover daarvoor een vergunning is vereist krachtens artikel 24 van de Wet op de Waterhuishouding of voor zover deze worden uitgevoerd door of vanwege het waterschap;
 • g. voor werken en werkzaamheden in het kader van munitieruiming en bodemsanering;
 • h. voor werken en werkzaamheden welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten vormen.
 • i. voor werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden in de vorm van het geheel of gedeeltelijk slopen van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische bouwwerken' voor zover:
 • 1. deze plaatsvinden ingevolge een aanschrijving van het bevoegd gezag,
 • 2. daarvoor eerder een vergunning is afgegeven, of
 • 3. de sloopwerkzaamheden in redelijkheid kunnen worden aangemerkt als zijnde van ondergeschikte aard en omvang, zodat enige wezenlijke invloed op de in lid 1 bedoelde cultuurhistorisch waardevolle bebouwing niet te verwachten is.
37.3 Algemene beoordelingscriteria

Werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 37 lid 37.1 zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken en werkzaamheden dan wel door de daarvan direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, één of meer waarden of functies van de in lid 37.1 bedoelde gronden, die het plan beoogt te beschermen, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarde of functies niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind. Deze criteria zijn niet van toepassing op werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden in de vorm van het slopen van cultuurhistorische bebouwing ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische bouwwerken'.