direct naar inhoud van Artikel 13 Recreatie - Verblijfsrecreatie
Plan: Veluwe
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1058-onh1

Artikel 13 Recreatie - Verblijfsrecreatie

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het in de vorm van bedrijfsmatige exploitatie bieden van recreatief verblijf aan personen die elders hun hoofdverblijf hebben, in kampeermiddelen, stacaravans en tot het bedrijf behorende recreatiewoningen en groepsaccommodaties, met daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, voorzieningen en open terreinen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' het terrein uitsluitend mag worden gebruikt voor kampeermiddelen en ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - uitloopgebied' het terrein uitsluitend mag worden gebruikt voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en recreatief medegebruik in de vorm van wandelen en fietsen;
 • b. ontsluitingswegen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. zendmasten ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie';
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. bescherming van het (grond)watersysteem;
 • g. voor zover aangeduid gelden tevens de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3;

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

13.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 23 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 13.4 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte/
inhoud  
Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen:
 
      - ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' zijn uitsluitend voorzieningengebouwen en overkappingen toegestaan ten dienste van de kampeermiddelen
- ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - uitloopgebied' zijn geen gebouwen en overkappingen toegestaan  
- groepsaccommodaties   bestaande oppervlakte
 
  6 m    
- voorzieningen   bestaande oppervlakte (13.4.1a,b)
 
4 m   6 m   - voor het bepalen van de oppervlakte aan voorzieningen worden bedrijfswoningen en bijgebouwen niet meegeteld  
- winkels   bestaande oppervlakte (13.4.1a,c)
 
4 m   6 m    
- recreatiewoningen   75 m2/300 m3 per recreatiewoning   4 m   5 m   - het aantal recreatiewoningen mag niet meer bedragen dan het bestaande aantal, in afwijking hiervan is ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning' één recreatiewoning toegestaan
- bij recreatiewoningen zijn geen bijgebouwen toegestaan
- de afstand tussen recreatiewoningen bedraagt ten minste 20 m  
- stacaravans   55 m2     3,5 m    
Bedrijfswoningen   700 m3   4 m     - voor het bepalen van de inhoud worden inpandige garages en bergingen meegeteld;
- per bedrijf is één bedrijfswoning toegestaan tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen';
- voor het splitsen van de bedrijfswoning in twee wooneenheden geldt het in artikel 23 lid 23.3 bepaalde
- de afstand van een op te richten bedrijfswoning tot bestaande kassen bedraagt ten minste 30 m  
Bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen   75 m2   3 m   5 m   - bijgebouwen en overkappingen mogen niet voor de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of het verlengde daarvan worden opgericht (13.4.1d)  
Bijgebouwen bij stacaravans   6 m2     3 m   - tevens is een aanbouw bij de ingang van een stacaravan toegestaan met een maximaal oppervlak van 3 m2 en een hoogte van maximaal 3,5 m  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen
 
      - ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - uitloopgebied' zijn uitsluitend erf- en terreinafscheidingen toegestaan  
- erf- en terreinafscheidingen       2 m    
- kampeermiddelen          
- antenne-installaties       15 m    
- overig       10 m   - de hoogte van zendmasten ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' bedraagt ten hoogste de bestaande hoogte  

13.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van de bebouwingbinnen het bestemmingsvlak teneinde de bebouwing in een compacte eenheid te situeren, voor zover dit noodzakelijk is voor een landschappelijk en stedenbouwkundig aanvaardbare en verantwoorde inpassing in de omgeving.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 35 opgenomen procedureregels van toepassing.

13.4 Afwijken van de bouwregels
13.4.1 Afwijkingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het in lid 13.2 bepaalde:

 • a. teneinde de maximaal toegelaten oppervlakte aan bebouwing voor voorzieningen en winkels te vergroten ten behoeve van de bouw van voorzieningen en winkels die ook aan andere verblijfsrecreatieve terreinen ten dienste staan, zoals gezamenlijke voorzieningen als kampwinkels, sanitaire voorzieningen, bergingen, kantines en administratieve voorzieningen, mits de oppervlakte van de vergroting in mindering wordt gebracht op de maximaal toegelaten oppervlakte aan voorzieningen en winkels op het terrein ten behoeve waarvan de desbetreffende voorziening mede wordt gebouwd en hiermee een ruimtelijke optimalisatie wordt bereikt ten opzichte van waarden in de omgeving. Onder voorzieningen worden hier in elk geval niet verstaan bedrijfswoningen, recreatiewoningen, groepsaccommodaties, stacaravans en kampeermiddelen;
 • b. teneinde de maximaal toegelaten oppervlakte aan bebouwing voor voorzieningen te vergroten met ten hoogste 15%, mits deze uitbreiding noodzakelijk is voor de economische continuïteit van het bedrijf en hiermee een ruimtelijke optimalisatie wordt bereikt ten opzichte van waarden in de omgeving;
 • c. teneinde de maximaal toegelaten oppervlakte aan bebouwing voor winkels op verblijfsrecreatieve terreinen te vergroten met ten hoogste 15%, mits de detailhandelsstructuur in nabijgelegen kernen niet onevenredig worden geschaad en hiermee een ruimtelijke optimalisatie wordt bereikt ten opzichte van waarden in de omgeving ;
 • d. voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning voor de voorgevel van de woning of het verlengde daarvan.

13.4.2 Voorwaarden voor afwijking

Afwijkingen als bedoeld in dit lid kunnen alleen worden verleend voor zover de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied niet significant worden aangetast en het in het planbeoogde stedenbouwkundige en landschappelijke beeld niet onevenredig wordt aangetast.

13.5 Specifieke gebruiksregels

Naast het bepaalde in lid 12.1, de algemene gebruiksregels van artikel 24 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de volgende specifieke regels.

13.5.1 Kampeermiddelen en stacaravans

Het maximale aantal plaatsen voor kampeermiddelen bedraagt:

- voor het kampeerterrein aan de Grevenhout 21: 150,

- voor het kampeerterrein aan de Alverschotenseweg 21: 93.

Het maximale aantal plaatsen voor stacaravans bedraagt:

- voor het kampeerterrein aan de Grevenhout 21: 8, met dien verstande dat het totaal aantal plaatsen voor kampeermiddelen en stacaravans niet meer mag bedragen dan 150,

- voor het kampeerterrein aan de Alverschotenseweg 21: 0.

13.5.2 Medegebruik ten behoeve van begraafplaats

Voorzieningengebouwen ter plaatse van de Alverschotenseweg 21 mogen tevens gebruikt worden ten dienste van het beheer van een begraafplaats.

13.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De in artikel 37 opgenomen regels voor omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden zijn van toepassing.