direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Staverhul 31 Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1057-ont1

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Algemeen

Dit plan is kleiner dan 10 woningen, valt buiten Keurzones valt, bevat geen HEN-water (water van het hoogste ecologische niveau) inclusief beschermingszone, er zal niet meer dan de landelijke afvoernorm worden geloosd op oppervlaktewater, het plan valt buiten de zoekgebieden voor waterberging, omvat geen landgoed, weg(en), spoorlijn(en), Tracéwet, damwand(en), scherm(en), ontgrondingen enzovoort. Daardoor valt het valt onder de 'postzegelplannen', zoals Waterschap Veluwe die vanuit het oogpunt van de watertoets heeft gedefinieerd. Om deze redenen is het plegen van overleg met het waterschap als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening achterwege gelaten, dit in overeenstemming met de richtlijn 'Watertoetsprocedureregels voor postzegelplannen' van het Waterschap Veluwe.

5.2.2 Grondwater

Uit gegevens van de Wateratlas van de provincie Gelderland wordt verondersteld dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand op een diepte van circa 30 tot 65 cm minus maaiveld gelegen is. De grondwaterstand kan plaatselijk sterk variëren.

Om deze reden wordt de eigenaar van het perceel geadviseerd een geohydrologisch onderzoek uit te laten voeren, waaruit zal blijken of ophoging van het maaiveld ter plaatse van de uitbreiding noodzakelijk is.

Het gebied ligt niet in de grondwaterfluctuatiezone zoals provincie Gelderland deze heeft gedefinieerd.

In en in de directe nabijheid van het plangebied is geen grondwateroverlast bekend. Door het ophogen van het maaiveld (indien noodzakelijk) zal grondwater in het plangebied geen overlast veroorzaken en niet structureel afgevoerd worden. Hierdoor zal het plan grondwaterneutraal worden ontwikkeld.

5.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

In en in de directe nabijheid van het plangebied is geen oppervlaktewater met een hoge(re) ecologische functie gelegen. Het dichtstbijzijnde kwaliteitswater (SED) is de Uddelerveen, een kwelbeek, gelegen op circa 225 meter ten zuidoosten van de bouwlocatie.

Het gebied behoort tot het bovenstrooms beïnvloedingsgebied HEN-water, waardoor extra aandacht geschonken dient te worden aan het voorkomen van verontreiniging van (te infiltreren) hemelwater.

In en om het plangebied komt geen waterafhankelijke natuur voor. Het plan heeft derhalve geen nadelige gevolgen voor waterafhankelijke natuur.

5.2.4 Afvoer van hemelwater

Sinds de introductie van het vernieuwde waterbeleid hanteert de gemeente Apeldoorn bij nieuwbouwplannen en herstructureringsprojecten het principe dat er geen hemelwater op de bestaande gemeentelijke riolering mag worden aangesloten. Voor dit project worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Al het hemelwater afkomstig van daken en terreinverhardingen (zoals parkeerplaatsen en pleinen) en straten wordt geïnfiltreerd in de bodem of geborgen op het terrein, bijvoorbeeld door toepassing van infiltatiegreppels of wadi’s, ondergrondse infiltatievoorzieningen, waterdoorlatende verhardingen of vijvers.
  • Voor hemelwater afkomstig van afvoerende verharde oppervlakken dient een hemelwatervoorziening ter grootte van minimaal 36 mm per afvoerende m2 verharding aangelegd te worden.
  • Voor de nieuwbouw mag géén gebruik worden gemaakt van uitlogende materialen die het hemelwater kunnen verontreinigen (DAF-prestaties). Voorbeelden zijn zink en koper.
5.2.5 Afvoer van afvalwater

Het (huishoudelijk) afvalwater zal in de toekomstige situatie worden afgevoerd via een erfriolering over eigen land, aansluitend op de riolering van het perceel Harderwijkerweg 90.

5.2.6 Watertoets

Doordat de omvang van dit plan geringer is dan 10 woningen, het buiten Keurzones valt, het geen HEN-water inclusief beschermingszone betreft, er niet meer dan de landelijke afvoernorm geloosd gaat worden op oppervlaktewater, het buiten de zoekgebieden voor waterberging valt, het geen landgoed, weg(en), spoorlijn(en), Tracéwet, damwand(en), scherm(en), ontgrondingen et cetera betreft, valt het onder de 'postzegelplannen' zoals Waterschap Veluwe die vanuit het oogpunt van de watertoets heeft gedefinieerd. Dit betekent dat voor dit plan het “standaard wateradvies” geldt.

Bij negatieve effecten voor het watersysteem is weergegeven hoe deze gemitigeerd en wel gecompenseerd zijn.

Geconcludeerd wordt dat wanneer rekening is gehouden met het scheiden van waterstromen (alleen afvalwater afvoeren naar de riolering) en het regenwater niet verontreinigd raakt alvorens het binnen de perceelsgrens ter infiltratie geborgen, een functieverandering geen negatieve gevolgen hoeft te hebben voor de (grond-)waterkwaliteit.