direct naar inhoud van 3.1 Historie
Plan: Bestemmingsplan Staverhul 31 Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1057-ont1

3.1 Historie

Het perceel Staverhul 31 is gelegen in de agrarische enclave Uddel-Elspeet. De agrarische enclave Uddel-Elspeet is een landbouwgebied omringd door de bos- en natuurgebieden van de Veluwe. Deze bos- en natuurgebieden zijn aangewezen als Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied.

Binnen het Apeldoornse gebied van de Agrarische Enclave kan, exclusief de dorpsbebouwing en de terreinen die in gebruik zijn als camping en kazerneterrein, een vijftal landschapstypen onderscheiden worden:

  • 1. boslandschap
  • 2. heidelandschap (met heidebebossingen)
  • 3. enkdorpenlandschap
  • 4. kampenlandschap
  • 5. (nat) heideontginningenlandschap

Het perceel Staverhul 31 ligt in een heideontginningenlandschap. Hier bevinden zich de agrarische delen die 'het laatst' in landbouwkundig gebruik zijn genomen. Het betreft onder meer de gebieden ten westen van Uddel, ten noorden en oosten van Meerveld en ten zuiden van de Amersfoortseweg. Deze gebieden hebben een open karakter met een overwegend regelmatige, blokvormige percelering; beplantingen op de perceelsscheidingen zijn schaars. De van oorsprong natte delen hebben een (gedeeltelijk) strookvormige verkaveling met sloten tussen de percelen (o.a. Uddelseveen). Het heideontginningenlandschap dateert uit de eerste helft van de twintigste eeuw, toen door verbeterde landbouwmethoden heide op grote schaal in landbouwgrond kon worden omgezet.