direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Staverhul 31 Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1057-ont1

1.1 Aanleiding

In mei 2009 is de eigendom van het perceel Staverhul 31 (zie figuur 1) overgegaan naar de heer J.J. de Bruin. Met laatstgenoemde heeft de gemeente op 25 mei 2009 een overeenkomst inzake grondexploitatie gesloten op grond van artikel 6.24 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening. Deze overeenkomst bereidt functieverandering van 'werken' (agrarische bestemming) naar 'wonen' op genoemd perceel voor door middel van een bestemmingsplanherziening. Het bestemmingsplan Staverhul 31 Uddel bevat de planologisch-juridische regeling voor deze functieverandering.

Het initiatief voor functieverandering op het perceel Staverhul 31 heeft een voorgeschiedenis. In oktober 2007 heeft de toenmalige eigenaar van de grond verzocht om de functieverandering. Maar in de jaren daarvoor heeft hij geprobeerd de medewerking van de gemeente te krijgen voor uitbreiding van het op het perceel gevestigde agrarische bedrijf (kalverhouderij) van 177 naar 552 vleeskalveren. In 2006 was duidelijk geworden dat dit onmogelijk was, omdat de bedrijfsuitbreiding niet verenigbaar was met met de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden en verwevingsgebieden.Functieverandering van 'werken' naar 'wonen' bleek toen een goed alternatief te zijn voor die bedrijfsuitbreiding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1057-ont1_0001.jpg"

Figuur 1. Het perceel Staverhul 31 in Uddel (rood omlijnd). De weg ten noorden van het perceel is de Staverhul; de weg die aan de onderzijde van de foto is te zien, is de Harderwijkerweg.

De kern van de in de overeenkomst opgenomen afspraken over de functieverandering op het perceel Staverhul 31 is dat er - gesitueerd aan de weg - een woning mag worden gebouwd op dit perceel, met als maximale oppervlakte 265 m2 (inclusief een bijgebouw van 75 m2), in ruil voor de afbraak van de 530 m2 aan agrarische bebouwing die zich op het perceel bevindt.