direct naar inhoud van 5.3 Natuurwaarden
Plan: Bestemmingsplan Terwoldseweg 7 en omgeving
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1056-onh1

5.3 Natuurwaarden

Bescherming van natuurwaarden vindt plaats via de Flora- en faunawet, de Habitat- en Vogelrichtlijn, de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de provinciale richtlijn voor Bos- en natuurcompensatie.

Op grond van de Flora- en faunawet is iedere handeling verboden die schade kan toebrengen aan de op grond van de wet beschermde planten en dieren en/of hun leefgebied. Op grond van artikel 75 van de wet kan ontheffing van het verbod worden verleend en op grond van de ex artikel 75 vastgestelde AmvB gelden enkele ontheffingen van het verbod. Voor vogelsoorten bestaat geen ontheffingsmogelijkheid.

Naast de hiervoor beschreven soortbescherming kan ook een gebiedsbescherming gelden op grond van de Natuurbeschermingswet en de Vogel- en/of Habitatrichtlijn. Aangezien het plangebied niet ligt in een gebied waarvoor zo'n gebiedsbescherming geldt en ook niet in de invloedssfeer van zo'n gebied, wordt daarop niet verder ingegaan.

Flora wordt ook beschermd door de Boswet en de provinciale richtlijn Bos- en natuurcompensatie uit 1998, die is gericht op de instandhouding van het bos- en natuurareaal in de provincie Gelderland. Voor gronden met de hoofd- of medebestemming 'Bos' en 'Natuur' die in het kader van ruimtelijke planvorming wordt aangetast, gelden bepaalde compensatieregels. Compensatie is niet aan de orde in betreffend plangebied.

5.3.1 Flora- en faunaonderzoek

In het voorjaar van 2008 is een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd voor het gebied Zuidbroek 'Actualisatie Flora- en faunaonderzoek Zuidbroek. Het betrof een actualisatie van een in 2003 uitgevoerd flora- en faunaonderzoek. Het plangebied van dit bestemmingsplan valt binnen Zuidbroek.

In het hele gebied komen op vele plekken volwassen bomen, lanen en boomgroepen voor. Met name de Beukenlaan bij De Wellen heeft een hoge waarde, maar ook op andere locaties zijn waardevolle c.q. bijzondere bomen aanwezig. Verder komen in het gebied hoogteverschillen tot drie meter voor. Alhoewel de hoogteverschillen zelf niet direct duidelijk waarneembaar zijn, is het effect van de droog-nat gradiƫnten duidelijk herkenbaar.

De Wellen is een woonpark met zorgvoorzieningen. Het geheel heeft door de sterke groenstructuur een hoge ruimtelijke kwaliteit. Ook in het beeld vanaf de Deventerstraat vormt De Wellen een waardevol element. Met de name de Beukenlaan en de oude villa met vijver bij de Deventerstraat zijn waardevolle elementen binnen het ensemble van park en gebouwen.

5.3.2 Ecologie/Flora- en Faunawet

In het kader van de Flora- en Faunawet hebben inventarisaties plaats gevonden, vooral gericht op groepen flora, zoogdieren, amfibieƫn en broedvogels. Op dit moment ligt er een aantal ecologische waarden die voor een deel blijven en voor een deel verloren zullen gaan in verband met bouwactiviteiten. Op basis hiervan is een ontheffing nodig in het kader van de Flora- en Faunawet (2002) met betrekking tot een aantal beschermde soorten. Daarbij horen verschillende compenserende maatregelen die beschreven zijn in het rapport Flora- en Faunaonderzoek (Bureau Mertens, 2004).

Door de aanleg en inrichting van veel natuurlijk groen is het voor bijna alle soorten mogelijk de huidige waarden te compenseren. Door aanleg van boomrijke kavels ontstaan voldoende uitwisselingsmogelijkheden. De nieuwe laanstructuren zorgen voor verbindingen met bestaande biotopen. Het water in Zuidbroek biedt bovendien nieuwe mogelijkheden voor natuurontwikkeling.