direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Terwoldseweg 7 en omgeving
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1056-onh1

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Grondwater

De gemeente Apeldoorn beschikt over een grondwatermeetnet, waarin de grondwaterstanden 2-wekelijks worden opgenomen. Bij de planvorming rondom Zuidbroek zijn uit de meetreeksen isohypsenkaarten vervaardigd. Hieruit kan worden afgeleid dat ter plaatse van het plangebied een gemiddeld hoogste grondwatertand (GHG) voorkomt van ca. NAP +6,80 m. De gemiddeld laagste grondwatertand (GLG) grondwaterstand bedraagt ca NAP +6,00 m.

Het ontwerppeil van de gebouwen dient zodanig te worden gekozen dat de risico's op grondwateroverlast geminimaliseerd worden. Apeldoorn stelt als randvoorwaarden dat de ontwateringsdiepte van de wegen/terrein minimaal 0,7 m ten opzichte van GHG bedraagt. De ontwateringseis voor woningen (vloerpeil) bedraagt 0,9 m ten opzichte van GHG. Het toekomstig maaiveld komt hiermee rond de NAP +7,50 m te liggen.

Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast bekend. Door bovengenoemde ontwateringseisen te handhaven zal grondwater in dit plangebied geen overlast veroorzaken en niet structureel afgevoerd worden. Hierdoor zal het plan grondwaterneutraal worden ontwikkeld.

5.2.2 Regenwater

Het plangebied ligt in de toekomstige wijk De Wellen in Zuidbroek. Bij de ontwikkeling van De Wellen zal een gescheiden rioolstelsel worden aangelegd. Omdat de zorgwoningen eerder worden ontwikkeld, zal het gebied vooralsnog aan moeten sluiten op de bestaande afvalwater- en oppervlaktewaterstructuren.

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen de afvoer van hemelwater niet op de riolering aan te sluiten. In de Bouwverordening is bepaald dat het hemelwater dat afkomstig is van daken en verhardingen in principe in de bodem moet worden geïnfiltreerd door middel van een infiltratievoorziening van voldoende capaciteit op eigen terrein.

Bij het bepalen van de manier waarop het hemelwater wordt afgevoerd, hanteert de gemeente de Beslisboom voor Hemelwater. Deze beslisboom geeft de volgende voorkeursvolgorde voor het afvoeren van hemelwater:

  • 1. gebruik van hemelwater (in grijswatercircuit of door vegetatiedak);
  • 2. infiltratie in de bodem;
  • 3. afvoer naar oppervlaktewater;
  • 4. afvoer via rioolstelsel.

Vanuit het waterschap wordt als randvoorwaarden gesteld dat voor nieuwe ontwikkelingen 36 mm waterberging per m2 verhard oppervlak dient te worden gerealiseerd.

De materialen die in aanraking komen met het hemelwater mogen niet uitlogen en dienen volgens Duurzaam Bouwen geselecteerd te zijn. Bij de infiltratie van hemelwater mag de bodem niet verontreinigd raken door met het hemelwater afgevoerde vervuilende stoffen.

In dit plangebied wordt het hemelwater in principe geborgen en geïnfiltreerd middels wadi's. Wanneer noodzakelijk (voor het creëren van voldoende waterberging) worden aanvullend ook andere (technische) voorzieningen aangelegd, zoals waterdoorlatende verharding of IT-riolen. De bodem van de wadi's hebben een zuiverende werking, waardoor wordt voorkomen dat het te infiltreren hemelwater het grond- en/of oppervlaktewater verontreinigt. Overtollig hemelwater wordt via drains onder de wadi's afgevoerd naar een bestaande watergang aan de noordoostzijde van het plangebied. De gemeente heeft een Plan van Eisen voor wadi's waarop het ontwerp wordt getoetst.

5.2.3 Oppervlaktewater

Door dit plan ontstaat geen extra oppervlaktewater. De ontwikkeling grenst aan een bestaande watergang. Dit oppervlaktewater heeft een ont- en afwaterende functie. Bij de ontwikkeling van De Wellen zal deze watergang gehandhaafd blijven (mogelijk in de vorm van een wadi) en tevens gaan dienen als waterberging voor regenwater van de nieuwe woonwijk. Het ontwerp waterpeil is nog niet vastgesteld. Blijft het een watergang, dan zal het streefpeil rond de GLG liggen. Dit om teveel uitzakken van het waterpeil te voorkomen. Voor een goede waterkwaliteit dient de watergang minimaal 1 m diep te zijn. Wanneer wordt uitgegaan van een streefpeil van NAP +6,10 m, dan wordt de waterbodem NAP +5,10 m.

Er zal hemelwater geloosd worden op het oppervlaktewater bij buien groter dan 36 mm. Hierbij wordt de lozingseis van het waterschap, waarbij maximaal 1,5 l/s/ha mag worden afgevoerd, gehanteerd, niet worden overschreden. Door het toepassen van niet-uitlogende bouwmaterialen en de zuiverende werking van de wadi's heeft het plan geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor het oppervlaktewatersysteem in de omgeving.

5.2.4 Afvalwater

Het afvalwater dient aangesloten te worden op het bestaande drukriool in de Terwoldseweg of op het bestaande vrijvervalriool van de wijk Zevenhuizen. Het regenwater mag niet worden aangesloten op het drukriool. In de weg ligt ook een persleiding van de Ecofactory. Hier mag niet op worden aangesloten.

5.2.5 Watertoets

Het plan valt binnen de watertoetsprocedure voor heel Zuidbroek. Om deze reden is het plegen van overleg met het waterschap als bedoeld in artikel 3.1.1.van het Besluit ruimtelijke ordening achterwege gelaten. Omdat het plan 3 ha groot is en voor de verdere ontwikkeling van deelgebied De Wellen uitloopt, is wel via de mail contact geweest met het waterschap.