direct naar inhoud van 5.1 Milieuaspecten
Plan: Bestemmingsplan Terwoldseweg 7 en omgeving
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1056-onh1

5.1 Milieuaspecten

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (verder: Bro) moet de gemeente in de toelichting op het bestemmingsplan een beschrijving opnemen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. Het betreft de thema's bodem, milieuzonering, geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid. Het milieuadvies (d.d. 3 juni 2009) dat als basis heeft gediend voor dit hoofdstuk is bijgevoegd in bijlage 2 van de toelichting.

5.1.1 Bodem

Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een nieuwe bestemming mag pas worden opgenomen als is aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste bestemming.

Indien er sprake is van bouwactiviteiten is ook in het kader van de bouwvergunning onderzoek naar de kwaliteit van de bodem nodig. In de praktijk worden deze onderzoeken vaak gecombineerd.

Op basis van het historische bodembestand, het bedrijven/tankenbestand en het bodeminformatiesysteem van de gemeente Apeldoorn is de locatie Voormalige Terwoldseweg 15 perceel AF 1547 onverdacht op het voorkomen van bodemverontreiniging.

Voor de locatie Voormalige Terwoldseweg 15 perceel AF 1547 is in maart 2004 een verkennend bodem- en asbestonderzoek (Oranjewoud, kenmerk 142300) uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd is met zink. De ondergrond is niet verontreinigd voor de onderzochte stoffen. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom en nikkel. Er is analytisch geen asbest aangetoond.

Er zijn geen bezwaren voor de bestemmingswijziging.

Voor het afgeven van een bouwvergunning mag een bodemonderzoek niet ouder zijn dan vijf jaar, na vijf jaar zal er een vooronderzoek op standaardniveau conform NEN 5725 uitgevoerd moeten worden met aandacht voor asbest. Tevens zal er een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd moeten worden. Als blijkt dat de locatie verdacht is op het voorkomen van asbest in de bodem, is het uitvoeren van een verkennend asbestonderzoek conform NEN 5707 noodzakelijk.

5.1.2 Milieuzonering

Bij de ontwikkeling van gebieden wordt met behulp van de systematiek uit de VNG uitgave

“Bedrijven en milieuzonering” (uitgave 2009), bepaald binnen welke straal bedrijven invloed hebben op de omgeving en met welke milieuaspecten (zoals geluid, gevaar, e.d.) rekening gehouden dient te worden. In de VNG uitgave zijn voor de diverse SBI-codes deze zogenoemde milieuzones bepaald ten opzichte van gevoelige functies zoals woningen, uitgaande van het referentie-omgevingstype “rustige woonwijk”. Tevens is aangegeven voor welke milieuaspecten gecorrigeerd kan worden in geval van een ander omgevingstype.

Naast de geadviseerde milieuzonering voor bedrijven op basis van de VNG brochure “Bedrijven en milieuzonering”, kunnen er ook nog afstandscriteria uit specifieke milieuwetgeving gelden. Denk hierbij aan de Wet milieubeheer, de agrarische geurwetgeving (Wgv) of de veiligheidsregelgeving (Bevi/Revi). Deze wetgeving geldt uiteindelijk als toetsingskader voor de toegestane milieueffecten. Ook deze afstandscriteria worden meegenomen bij de beoordeling van de aangevraagde ontwikkeling.

Voor de inventarisatie van bestemmingen in de omgeving van de planlocatie is onder andere veldonderzoek verricht op 11 mei 2009. Het veldonderzoek bestaat uit een gevelinventarisatie en het ter plaatse vaststellen van het omgevingstype.

De planlocatie ligt in het type 'rustige woonwijk/rustig landelijk gebied'. De omgeving kan aangemerkt worden als landelijk gebied, met wat woningen en her en der agrarische bedrijvigheid. In het verlengde van de planlocatie is een gebied met volkstuintjes gelegen. Voor de betreffende planlocatie kan daarom geen correctie ten opzichte van het referentie-omgevingstype 'rustige woonwijk' uitgevoerd worden.

Het verzoek betreft hier een milieugevoelige functie. Er is hier dus alleen sprake van inwaartse milieuzonering.

Milieuzonering bedrijven – inwaartse zonering

Binnen het onderzoeksgebied (50 à 100 meter rond het plangebied) is een aantal bedrijven en instellingen gelegen.

In het onderzoeksgebied zijn de volgende objecten relevant:

Naam   Adres   Soort bedrijf   Aan te houden afstand   Afstand tot planlocatie   Belemmering   Factsheets  
H.A. Albers   Terwoldseweg 2   tuinbouw: kassen met gasverwarming   50 meter voor het huidige gebruik   30 tot planlocatie en 50 m tot rooilijn   Nee   F1  
J. IJsseldijk   Terwoldseweg 5   tuinbouw: kassen met gasverwarming   50 meter voor het huidige gebruik   68   Nee   F2  
J.P.A Vriend   Terwoldseweg 7   tuinbouwbedrijf met kassen beëindigd   0 meter voor planologisch gebruik   Aangrenzend   Niet meer   F3  
Musch & Zn.   Terwoldseweg 51   Hoveniersbedrijf b.o. > 500 m2   50 meter voor het huidige gebruik   100   Nee   F4  
GGNet   Deventerstraat 459   Verpleeghuis   30 meter voor huidige en planologisch gebruik   35   Nee   F5  
-   Percelen 1385, 1383, 3657   Planologische bestemming 'Agrarisch gebied'   30 meter voor planologisch gebruik   25   Ja   -  

Terwoldseweg 2, kwekerij IJsseldijk:

Op 30 meter van de planlocatie bevindt zich op het perceel Terwoldseweg 2 te Apeldoorn een kwekerij voor bloemen en planten. Hiervoor geldt een milieuzone van 30 meter voor de planologisch toegestane activiteit.

Voor het huidige gebruik gelden vanuit de Hinderwetvergunning geen vaste afstanden. Indien het bedrijf onder het Besluit glastuinbouw blijkt te vallen, moet er tenminste een afstand van 50 meter aangehouden worden tot woningen, vanaf het onderdeel van het bedrijf dat het dichtst bij de planlocatie is gelegen (niet zijnde een waterbassin, een watersilo, een warmwateropslagtank en het open erf). De afstand van het bedrijf tot aan de rooilijn op de planlocatie is circa 51 meter. Het huidige gebruik van het bedrijf vormt op basis van het Besluit Glastuinbouw geen belemmering voor de gewenste ontwikkeling, mits er niet gebouwd wordt buiten de nu geplande rooilijn.

Voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor open grondteelt moet een afstand aangehouden worden van 30 tot 50 meter. De planlocatie is op circa 30 meter van de open grondteelt van de inrichting gelegen. De rooilijn van de planlocatie is op circa 50 meter van de open grondteelt gelegen. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen van bovengenoemde inrichting vormt dus geen belemmering voor het omzetten van de vigerende bestemming 'groenvoorzieningen' naar de bestemming 'woondoeleinden' van het perceel ten oosten van Terwoldseweg 7 te Apeldoorn, mits de woningen buiten de 50-meter zone worden gerealiseerd (geprojecteerde rooilijn). In het onderhavige bestemmingsplan is hier rekening mee gehouden.

Terwoldseweg 7, kwekerij Vriend:

Aangrenzend aan de planlocatie bevond zich op het perceel Terwoldseweg 7 te Apeldoorn een kwekerij. Deze kwekerij is in 2008 gestopt, en dit jaar worden de kassen verwijderd. Op dit perceel ligt nog wel de planologische bestemming 'Agrarisch gebied'. Deze bestemming staat onder andere de volgende activiteit toe: kwekerijen met daarbij behorende bouwwerken. Voor deze bestemming geldt een milieuzone van 30 meter. De geplande woningen liggen in de milieuzone van dit perceel, en daarmee vormt dit perceel op grond van de vigerende bestemming een belemmering voor het omzetten van de vigerende bestemming 'groenvoorzieningen' met de nadere aanduiding 'individueel gebouw (woningen)' naar de bestemming 'woondoeleinden' van het perceel ten oosten van Terwoldseweg 7 te Apeldoorn.

In dit bestemmingsplan wordt daarom de agrarische bestemming ten behoeve van een kwekerij omgezet in een woonbestemming en een agrarische bestemming zonder kwekerij c.q. tuinbouwactiviteiten. Door deze aanpassing is er voldoende milieuafstand tussen de agrarische bestemming en de bestemming woondoeleinden.

Deventerstraat 459, GGNet:

De planlocatie is op circa 35 meter gelegen van de grens van de geprojecteerde rooilijn van de inrichting voor geestelijke gezondheidszorg, Psychiatrisch Centrum Spatie op het perceel Deventerstraat 459. Voor de inrichting geldt een milieuzone van 30 m voor het huidige gebruik.

Bovengenoemde inrichting vormt dus voor het huidige en het planologische gebruik geen belemmering voor het omzetten van de vigerende bestemming 'groenvoorzieningen' met de nadere aanduiding 'individueel gebouw (woningen)' naar de bestemming 'woondoeleinden' (zorgwoningen) van het perceel ten oosten van Terwoldseweg 7 te Apeldoorn.

De gronden waarbinnen de inrichting is gelegen hebben de bestemming Maatschappelijke doeleinden. Op grond van deze bestemming zijn meer maatschappelijke voorzieningen toegestaan dan alleen gezondheidszorg. Zo zijn ook voorzieningen ten behoeve van onderwijs, opvoeding, religie, verenigingsleven etc. toegestaan.

Bij de planherziening voor dit gebied (uiterlijk voor 2013) zullen deze voorzieningen worden gekoppeld aan een lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen die een maximale milieuzone zullen hebben van 30 m.

Percelen 1385, 1383, 3657:

Op circa 25 meter van de planlocatie liggen de percelen kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AF, nummers 1385, 1383 en 3657. Deze percelen hebben de bestemming 'Agrarisch gebied'. Deze bestemming staat onder andere de volgende activiteit toe: kwekerijen met daarbij behorende bouwwerken. Hiervoor geldt een milieuzone van 30 meter.

De percelen zijn niet in gebruik voor bedrijfsmatige activiteiten. Voor het huidige gebruik is dus geen milieuzone aanwezig. Het is niet bekend of er plannen zijn voor deze percelen.

De geplande woningen liggen op dit moment nog in de planologische milieuzone van deze percelen, en daarmee vormen op basis van de vigerende regeling deze percelen in principe een belemmering voor het omzetten van de vigerende bestemming 'groenvoorzieningen met de nadere aanduiding "individueel gebouw (woningen)' naar de bestemming 'wonen' van het perceel ten oosten van Terwoldseweg 7 te Apeldoorn. Met deze herziening wordt de bestemming Agrarisch gebied ten behoeve van een kwekerij omgezet in een woonbestemming (voormalige bedrijfswoning) en een bestemming Agrarisch, waarbinnen geen kwekerij c.q. tuinbouwbedrijf meer is toegestaan. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de getelde milieuafstanden en is de belemmering weggenomen.

5.1.3 Geluidhinder

Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening gehouden dient te worden: wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai. Het plangebied ligt alleen binnen de invloedssfeer van verkeerswegen.

Wegverkeerslawaai

In het algemeen zal men bij het projecteren van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen nabij wegen een akoestisch onderzoek in moeten stellen naar de te verwachten geluidsbelasting op de gevel van deze nieuwe bestemmingen. De meeste wegen hebben van rechtswege een zone. 30 km/u wegen hebben echter geen zone. De Terwoldseweg en de nieuwe ontsluitingsweg ten oosten van het perceel zijn 30 km/u wegen. De geluidsbelasting ten gevolge van deze wegen is echter ten behoeven van een goede ruimtelijke ordening bepaald en ter referentie getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.

Vanwege de eventueel te realiseren woningen is er sprake van een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder (Wgh). De geluidsbelasting ten gevolge van de omliggende wegen wordt getoetst aan de grenswaarden zoals die in de Wgh zijn gesteld. Voor woningen geldt voor wegverkeer een voorkeursgrenswaarde Lden van 48 dB incl.aftrek ex art. 110g Wgh. De maximaal toelaatbare geluidsbelasting Lden voor woningen bedraagt 63 dB incl. aftrek.

Voor de berekeningen van de geluidsbelastingen is gebruik gemaakt van verkeersgegevens van de gemeente Apeldoorn, afdeling Mobiliteit. Aangezien de locatie van de nieuwbouw nog niet bekend is, zijn de berekeningen voor de Terwoldseweg uitgevoerd op de rooilijn van Terwoldseweg nummer 7 (20 meter uit de as van de weg). De berekeningen voor de nieuwe ontsluitingsweg ten oosten van het perceel zijn uitgevoerd op 10 meter uit de as van de weg. De rekenresultaten zijn samengevat in onderstaande tabel .

Maximale geluidsbelasting Lden in 2020 in dB, incl. aftrek ex art. 110g Wgh

Ten gevolge van   Geluidsbelasting Lden (in dB)  
Terwoldseweg   48  
Nieuwe ontsluitingsweg   49  

Uit de wegverkeersberekeningen met methode I volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluidshinder 2006 volgt dat ten gevolge van de omliggende wegen de voorkeursgrenswaarde minimaal wordt overschreden. De exacte geluidsbelastingen hangen af van de uiteindelijke ligging van de woningen ten opzichte van de weg. De geluidsbelastingen zullen echter rond de voorkeursgrenswaarde blijven, waardoor er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

5.1.4 Luchtkwaliteit

Voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn grenswaarden opgenomen in de Wet milieubeheer. Door de wetwijziging van 15 november 2007 is geen luchtonderzoek meer nodig voor plannen of activiteiten die slechts een beperkt effect hebben op de luchtkwaliteit. In de Ministeriële Regeling “Niet in betekenende mate bijdragen” zijn deze situaties vastgelegd.

Het betreft:

  • woningbouwprojecten met minder dan 500 woningen en één ontsluitingsweg;
  • woningbouwprojecten met minder dan 1000 woningen en twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling;
  • kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van maximaal 33.333 m2 en één ontsluitingsweg;
  • kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van maximaal 66.667 m2 en twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling.

Verder is een bepaalde combinatie van wonen en kantoren mogelijk zonder nader onderzoek en is de onderzoeksplicht voor bepaalde inrichtingen vervallen.

In dit plan is sprake van de bouw van minder dan 500 woningen, derhalve is nader onderzoek naar de luchtkwaliteit niet noodzakelijk.

5.1.5 Externe veiligheid

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI)

In de directe omgeving van het plangebied zijn voor zover bekend geen bedrijven gelegen waarop het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) van toepassing is.

Buisleidingen

Voor zover bekend liggen er in de directe omgeving van de planlocatie geen buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen.

Transport gevaarlijke stoffen

In de directe omgeving van de planlocatie is geen weg gelegen waarover significant transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Een reguliere spoorlijn is niet in de directe omgeving van de planlocatie gelegen.

Hoogspanningslijnen

In de directe omgeving van de planlocatie zijn geen hoogspanningslijnen gelegen.

Zendmasten

De planlocatie is voor zover bekend niet gelegen binnen de veiligheidscontour van een zendmast.

5.1.6 Conclusie milieuaspecten

Vanuit milieuoogpunt zijn er, uitgaande van deze bestemmingsplanherziening, geen belemmeringen om op het perceel ten oosten van de Terwoldseweg 7 te Apeldoorn, ook bekend als Zuidbroek – de Wellen, zorgwoningen te realiseren.