direct naar inhoud van 6.6 Wonen
Plan: Buitengebied Het Woud
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1052-vas1

6.6 Wonen

6.6.1 Inhoud bestaande woningen en bijgebouwen

De bouwvlakken die in gebruik zijn voor burgerwoondoeleinden, zijn bestemd voor 'Wonen'. Binnen het bouwvlak zijn behalve de woning (en eventuele aan- en uitbouwen) ook bijgebouwen, tuin en erf toegestaan. Deze systematiek (een algemene woonbestemming) sluit aan bij de overige buitengebieden binnen de gemeente. Het geldend recht wordt in principe bij de bestemmingslegging gerespecteerd. Daar waar meerdere burgerwoningen zich binnen hetzelfde bestemmingsvlak bevinden, wordt dit op de verbeelding aangegeven met een symbool.

In die situaties waar een onevenredig groot bestemmingsvlak 'Wonen' is opgenomen, of wanneer er sprake is van een cultuurhistorisch waardevol pand, is de keuze gemaakt om niet alleen een bestemmingsvlak op te nemen, maar ook een bouwvlak. De woning dient binnen het bouwvlak te staan. De bijgebouwen, erf en tuin mogen binnen het bestemmingsvlak worden gerealiseerd.

De inhoud van burgerwoningen mag maximaal 700 m3 bedragen. Hiermee wordt aangesloten bij de standaard maatvoering voor woningen in het buitengebied van Apeldoorn. Voor een aantal woningen wordt afgeweken van deze standaard zoals voor woningen langs de Voorsterweg en het Apeldoorns Kanaal. Hier geldt een bouwvolume van maximaal 500 m³. De Voorsterweg toont heel sterk een samenhangende reeks van kleine woonpanden, waar een afwijking naar een groter bouwvolume uit de toon zou vallen. Voor het Kanaal speelt de cultuurhistorische context en de landschappelijke waarde een belangrijke rol. Het toevoegen van grootschalige bebouwingselementen aan het kanaal vormen een bedreiging voor dit beeld en wijken af van het oorspronkelijke ambachtelijke karakter van de bebouwing. De bebouwing moet ondergeschikt blijven aan de krachtige lijn van het kanaal en zijn monumentale boombeplanting. Het bouwvolume van 500 m³ is bij de betreffende panden op de verbeelding zichtbaar gemaakt middels een aanduiding.

Voor de oppervlakte aan bijgebouwen geldt een maximale oppervlaktemaat van 75 m2.

Kleinschalige nevenactiviteiten in de vorm van bed & breakfast en recreatief rustpunt zijn rechtstreeks toegestaan binnen de bestaande bebouwing op het bouwvlak, tot een maximale oppervlaktemaat van 75 m2.

6.6.2 Woningsplitsing

Het gemeentelijk beleid voor woningsplitsing is vastgelegd in de notitie “Woningsplitsing in het buitengebied” (2006). Onder het splitsen van woningen wordt verstaan:

Het treffen van voorzieningen in bestaande (al dan niet gedeeltelijk/geheel te vernieuwen) woningen zodanig dat binnen de bestaande (of te vernieuwen/te vergroten) bouwmassa meerdere zelfstandige woningen/wooneenheden ontstaan. De zelfstandigheid blijkt uit de aanwezigheid per woning van een eigen toegang (eventueel voor- en achterdeur), keuken, badkamer, woon- en slaapkamers. In de bouwmassa is dus een geheel gesloten woningscheidende wand(en) aanwezig.'

Beide delen van de splitsing vormen dus geheel zelfstandige woningen met zonodig een eigen toegangspad, brievenbus, tuin en erf. Wel dient er sprake te blijven van behoud van het karakter van het gebouw als één woning en samenhangende bouwmassa van het hoofdgebouw). De gesplitste woningen worden bestemd via een aparte aanduiding.

In het bestemmingsplan worden regels opgenomen die woningsplitsing onder voorwaarden mogelijk maken. Voor de inhoud wordt aangesloten bij de gemeentelijke beleidsnota. De regels voor woningsplitsing gelden zowel voor burgerwoningen, agrarische bedrijfswoningen en niet-agrarische bedrijfswoningen.

6.6.3 Mantelzorg (dependances)

In bijzondere omstandigheden kan er behoefte zijn aan het verlenen van zorg vanuit de woning. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de verzorging van oudere of gehandicapte familieleden. De gemeente biedt hier mogelijkheden voor in de vorm van 'dependances'. Er is sprake van een dependance indien een woondeel wordt betrokken bij een woning dat daar in eerste instantie niet primair voor bedoeld is, bijvoorbeeld een bijgebouw. Een dependance-woning is een voor de huisvesting van een zelfstandig huishouden geschikt gebouw, dat (juridisch) onderdeel blijft uitmaken van een woning en dat ondergeschikt is aan de hoofdwoning.

Voor een dependance-woning geldt een aantal voorwaarden, waaronder een maximaal toegestane oppervlakte. In het bestemmingsplan worden dependance-woningen onder voorwaarden mogelijk gemaakt door middel van een wijzigingsbevoegdheid. Er wordt aangesloten met de gemeentelijke standaardregeling.