direct naar inhoud van 6.4 PlanMER
Plan: Buitengebied Het Woud
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1052-vas1

6.4 PlanMER

Bij de voorbereidingen van de bestemmingsplannen is sprake van de m.e.r.-plicht. Deze plicht geldt voor wettelijk of bestuursrechtelijk verplichte plannen (zoals bestemmingsplannen):

  • waarvoor een passende beoordeling nodig is op grond van de Natuurbeschermingswet;
  • die het kader vormen voor toekomstige m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten (zoals agrarische bedrijven van een bepaald type en minimale omvang).

Op basis van de Natuurbeschermingswet wordt het Natura 2000-gebied 'De Veluwe' beschermd. Wanneer een ingreep gepland is in of nabij een Natura 2000-gebied, dient voor de ingreep onderzocht te zijn of er een significant effect wordt verwacht op de gestelde doelen. Wanneer een dergelijk effect, als gevolg van de ingreep, niet uitgesloten kan worden, dient een vergunning aangevraagd te worden bij de provincie. Het bestemmingsplan kan een degelijke ingreep/ontwikkeling mogelijk maken.

Het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor intensieve veehouderij kan leiden tot extra ammoniakdepositie op de Veluwe. Deze toename aan ammoniakdepositie kan leiden tot een significant negatief effect op de instandhoudingdoelen van de Natura 2000-gebieden. Daarnaast kan extra ontwikkelingsruimte voor recreatiebedrijven leiden tot een toename aan recreatiedruk op de Natura 2000-gebieden. Ook dit kan leiden tot een significant effect op de instandhoudingdoelen.

De gemeente heeft voor al haar 'buitengebied-bestemmingsplannen' (zie figuur 6.3) middels een planMER onderzocht in hoeverre de geboden ruimte in de nieuwe bestemmingsplannen kan leiden tot significante effecten.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1052-vas1_0017.png"

Figuur 6.3 - Ligging onderzochte buitengebied-bestemmingsplannen

De resultaten van het PlanMER zijn doorvertaald in de Apeldoornse 'Standaard Landelijk Gebied, versie vertaling planMER', d.d. 15 december 2011. Deze standaardregels zijn toegepast op voorliggend bestemmingsplan.

Bij de toetsing van het MER en de Passende beoordeling signaleerde de Commissie m.e.r. een aantal tekortkomingen, die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang voor de besluitvorming van de afzonderlijke bestemmingsplannen. De Commissie adviseerde de ontbrekende informatie per bestemmingsplan aan te vullen voordat het definitieve besluit over het betreffende plan kon worden genomen. Het advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport is opgenomen als Bijlage 5 Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. Het toetsingsadvies over het milieueffectrapport is opgenomen als Bijlage 8 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport.

Deze memo, zie Bijlage 7 Aanvulling MER bestemmingsplan buitengebied Het Woud, levert de gevraagde informatie voor het bestemmingsplan Het Woud. De memo gaat eerst nader in op het advies van de Commissie m.e.r.. Vervolgens zijn de milieueffecten voor het deelgebied Het Woud uitgewerkt voor de aspecten natuur en geur. Hiervoor is het worst case scenario beschreven, zijn de effecten bepaald, de conclusies getrokken en aanbevelingen opgenomen.

Voor het deelaspect ammoniak & natuur en het aspect geur zijn de effecten opnieuw berekend op basis van het worst-case scenario uit het MER. Echter nu is alleen uitgegaan van een groeiscenario voor het deelgebied Het Woud en de groei is begrensd door de drempelwaarden uit de Provinciale verordening stikstof en Natura 2000 Gelderland (indicatief bepaald).

De doorvertaling van het planMER in de regels heeft ertoe geleid dat uitbreiding van het aantal dierplaatsen -voor zowel grondgebonden agrarische bedrijven als intensieve veehouderijen- alleen mogelijk is onder stricte voorwaarden. Middels een afwijkingsbevoegdheid in de regels is dit opgenomen in lid 3.6.2 en 3.6.3. In 3.8 is voor bedrijven met een omvang van meer dan 70 NGE een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van het vergroten van het agrarische bouwvlak tot 1,5 ha. Hiervoor gelden stricte voorwaarden.