direct naar inhoud van 5.3 Natuur en landschap
Plan: Buitengebied Het Woud
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1052-vas1

5.3 Natuur en landschap

De bestaande natuur- en bosgebieden krijgen een bestemming "Natuur". Dit geldt echter niet voor de nog te ontwikkelen natuurgebieden. Zolang deze nog in agrarisch gebruik zijn, blijft er sprake van een agrarische bestemming. Wel zal een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen om, wanneer er zekerheid bestaat dat de natuurontwikkeling daadwerkelijk gaat plaatsvinden, de bestemming "Agrarisch" gewijzigd kan worden in de bestemming "Natuur".

Daarnaast moet het bestemmingsplan rekening houden met de externe werking van de Natura 2000-gebieden. In deze gebieden staat de instandhouding van het natuurgebied voorop. In principe is alles verboden wat het halen of behouden van de instandhoudingsdoelstellingen in de weg staat of in gevaar brengt. Het bestemmingsplan dient hiermee rekening te houden. in paragraaf 6.3.5 wordt hier nader op ingegaan. Daarnaast geldt voor het gehele plangebied de soortbescherming op basis van de Flora en faunawet.

Ook de landschapswaarden zijn (mede) bepalend voor de bestemmingslegging. Kenmerkend is het open landschap met landschapselementen als lanen en houtwallen/-singels, lijnstructuren zoals het Apeldoorns Kanaal en beken en de 'polderstructuur' van het ontgonnen Beekbergerwoud. Een bestemmingsplan kent verschillende mogelijkheden om de landschappelijke waarden te beschermen.

  • via een eigen bestemming op de verbeelding: de bestemming Natuur voor o.a. Beekbergerpoort, Beekbergerwoud en de Groene Wig. Voor grotere landschapselementen zoals houtwallen of bosschages wordt de bestemming 'Groen - Landschapselement' opgenomen.
  • via een aanduiding op de verbeelding met bijbehorende planregels: Bijzondere landschappelijke karakteristieken zoals openheid, kleinschaligheid, waardevolle verkavelingsstructuur zullen middels een aanduiding worden beschermd;
  • via de bestemmingsomschrijving in de planregels (medebestemming).

Naast de Natura 2000-zonering is een deel van het plangebied ook aangewezen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Er vindt overlap plaats met de Natura 2000-zonering, maar de EHS omvat een groter gebied. Deze gronden worden op de verbeelding mede 'bestemd' voor 'Beken en sprengen' of 'Ecologisch water', waardoor ontwikkelingen die de natuurwaarden significant zouden kunnen aantasten, worden tegengegaan en er ruimte wordt gecreëerd voor eventuele versterking en ontwikkeling. Gebieden die zijn aangewezen voor 'EHS verweving' krijgen geen aparte natuurbestemming, maar behouden hun vigerende bestemming ('Agrarisch').

Natuurontwikkeling wordt mogelijk gemaakte door een wijzigingsbevoegdheid, waarmee de bestemming van agrarische gebieden gewijzigd kan worden naar 'Natuur' of 'Water'.

Om deze waarden te behouden, dient het bestemmingsplan ontwikkelingen te voorkomen die daaraan afbreuk doen. In paragraaf 6.3.1 wordt hier nader op ingegaan.