direct naar inhoud van 4.6 Externe veiligheid
Plan: Buitengebied Het Woud
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1052-vas1

4.6 Externe veiligheid

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport ervan. Op basis van de criteria zoals onder andere gesteld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) worden bedrijven en activiteiten geselecteerd die een risico op zware ongevallen met zich mee (kunnen) brengen. Daarbij gaat het vooral om de grote chemische bedrijven, maar ook om kleinere bedrijven als LPG-tankstations en opslagen van bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zijn (hoofd)transportassen voor gevaarlijke stoffen, zoals buisleidingen, spoor-, auto-, en waterwegen, ook als potentiële gevarenbron aangemerkt.

Het externe veiligheidsbeleid heeft tot doel zowel individuele burgers als groepen burgers een minimum beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om dit doel te bereiken zijn gemeenten en provincies verplicht om bij besluitvorming in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet op de ruimtelijke ordening de invloed van een risicobron op zijn omgeving te beoordelen. Daartoe wordt binnen het werkveld van de externe veiligheid veelal het plaatsgebonden risico en het groepsrisico gehanteerd.

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans dat een persoon die zich gedurende een jaar onafgebroken onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Dit risico wordt per bedrijf en transportas vastgelegd in contouren. Er geldt een contour waarbinnen deze kans 1x10-6 (één op de miljoen) bedraagt.

Het groepsrisico (GR) is een berekening van de kans dat een groep personen binnen een bepaald gebied overlijdt tengevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De oriëntatiewaarde geeft hierbij de indicatie van een aanvaardbaar groepsrisico. Indien een ontwikkeling is gepland in de nabijheid van een risicobron geldt afhankelijk van de ontwikkeling een verantwoordingsplicht voor het toelaten van gevoelige functies.

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Voor bepaalde risicovolle bedrijven geldt het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Hierin zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd.

Transport van gevaarlijke stoffen (water, spoor, weg)

Voor de beoordeling van de risico's vanwege transport van gevaarlijke stoffen dient op dit moment de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen te worden gehanteerd. Op dit moment wordt echter gewerkt aan nieuwe wet- en regelgeving te weten Wet Basisnet en Besluit transport gevaarlijke stoffen, met als uitvloeisel het zogeheten Basisnet.

Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen

Voor de beoordeling van de risico's van transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Naast de toetsing aan het plaatsgebonden risico en het groepsrisico is hierin vastgelegd dat aan weerszijden van een buisleiding een bebouwingsvrije afstand moet worden aangehouden voor beheer en onderhoud aan de buisleidingen.

Nota Milieu veiligheid

In december 2011 is de Nota Milieuveiligheid vastgesteld. Uitgangspunt van deze nota is dat nieuwe risicobronnen alleen nog zijn toegestaan op de grote industrieterreinen, met uitzondering van propaantanks in het buitengebied. Nieuwe risicobedrijven die onder het Bevi vallen kunnen door middel van een afwijkingsbevoegdheid mogelijk worden gemaakt op de grote industrieterreinen. Als voorwaarde geldt wel dat de PR 10-6 contour (plaatsgebonden risico) zich niet buiten de inrichtinggrens van het nieuwe bedrijf mag bevinden en dat het invloedsgebied voor het groepsrisico niet verder reikt dan de grens van het industrieterrein. Daarnaast is in de beleidsvisie bepaald dat het groepsrisico ten gevolge van een risicobron niet groter mag zijn dan 1 maal de oriëntatiewaarde.

In de nota is tevens vastgelegd dat wanneer bijzonder kwetsbare objecten (objecten met verminderd zelfredzame personen zoals scholen en zorginstellingen) mogelijk worden gemaakt binnen het invloedsgebied van een risicobron de besluitvorming op dit punt expliciet bij de gemeenteraad en het college van B&W wordt voorgelegd.

Het Projectbureau externe veiligheid van de Regio Stedendriehoek heeft beoordeeld welke externe veiligheidsconsequenties voortvloeien uit de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Het Woud. In de bijlage van de Toelichting op het bestemmingsplan is een uitgebreide beoordeling van de binnen en nabij het plangebied gelegen risicobronnen opgenomen. Het betreft de “Notitie – Beoordeling externe veiligheid ten behoeve van het Bestemmingsplan Buitengebied Het Woud”.

Onderzoeksresultaten

Figuur 1 geeft een overzicht van het plangebied in relatie tot de risicobronnen binnen en nabij het plangebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1052-vas1_0016.png"

Stationaire bronnen

Binnen het plangebied zijn drie risicobedrijven gelegen die vallen onder de regelgeving van het Bevi. Het betreft hier :

    • 1. LPG tankstation Voorsterweg 147;
    • 2. LPG tankstation Shell de Somp A50 oostzijde;
    • 3. LPG tankstation Texaco de Brink A50 westzijde.

Plaatsgebonden risico risicovolle bedrijven Bevi

LPG tankstation hebben een drietal PR 10-6 contouren (plaatsgebonden risico):

rond het vulpunt: 45 meter

rond de ondergrondse reservoirs: 25 meter;

rond de afleverzuil: 15 meter.

Binnen deze contouren zijn geen (geprojecteerde) (beperkt) kwetsbare objecten gelegen.

Groepsrisico

Geen van de drie LPG tankstations leidt tot een groepsrisico voor de omgeving. Het bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe bouwtitels zodat ook in de toekomst geen groepsrisico zal ontstaan.

Gasdrukmeet- en regelstation Smurfit-Lona

Binnen het plangebied is het gasdrukmeet- en regelstations Smurfit Lona gelegen.

Voor dit station moet op grond van het Activiteitenbesluit een veiligheidszone van 15 meter worden aangehouden tot kwetsbare objecten en 4 meter tot beperkt kwetsbare objecten. Op grond van het Besluit externe veiligheid buisleidingen moet een belemmerende strook van 4 meter rond buisleidingen worden aangehouden voor beheer en onderhoud aan de buisleiding. Deze leiding voert tot aan het gasstation zodat ook 4 meter rond het gasstation dezelfde regels gelden als rond een buisleiding.

Het gasdrukmeet- en regelstation wordt als dubbelbestemming opgenomen in het bestemmingsplan. Binnen een zone van 15 meter rond het gasdrukmeet- en regelstation mogen geen kwetsbare objecten worden opgericht.

Propaantanks

Binnen het plangebied zijn diverse propaantanks gelegen. Rond deze propaantanks moet op grond van het activiteitenbesluit een veiligheidszone aangehouden worden. De propaantanks zijn allen gelegen in het buitengebied. Gezien het relatief mobiele karakter van een propaantank heeft het geen meerwaarde deze via het ruimtelijk spoor nader te reguleren.

Mobiele bronnen

Plaatsgebonden risico mobiele risicobronnen

Binnen en/of nabij de planlocatie zijn de Rijkswegen A1 en A50, de provinciale weg N789, een viertal hogedrukaardgasbuisleidingen en een buisleiding van DPO gelegen.

Uit de beoordelingsresultaten valt af te leiden dat deze risicobronnen geen plaatsgebonden risicocontour 10-6 per jaar hebben die over bestaande of geprojecteerde kwetsbare objecten is gelegen.

Groepsrisico

Het groepsrisico ten gevolge van deze mobiele risicobronnen binnen en nabij het plangebied overschrijdt nergens de oriëntatiewaarde. Het bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe bouwtitels binnen de invloedsgebieden van de diverse risicobronnen. Het groepsrisico neemt ten gevolge van de vaststelling van het plan derhalve niet toe.

Rond de hogedrukaardgasbuisleidingen wordt een belemmeringenstrook aangehouden van 4 meter.

Rond de buisleiding van DPO wordt een belemmeringenstrook aangehouden van 5 meter. De belemmeringenstrook is primair bedoeld voor beheer en onderhoud van de buisleiding. Deze strook wordt als dubbelbestemming opgenomen in het bestemmingsplan.

Verantwoording groepsrisico

De verantwoording van het groepsrisico is verwoord in de 'Notitie beoordeling externe veiligheid t.b.v het bestemmingsplan Buitengebied Het Woud' welke als bijlage 4 in de toelichting is opgenomen.