direct naar inhoud van 3.9 Infrastructuur
Plan: Buitengebied Het Woud
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1052-vas1

3.9 Infrastructuur

Autoverkeer

In het plangebied zijn twee rijksverkeerswegen aanwezig:

  • A1 (Amsterdam-Hengelo): Rijkswaterstaat heeft de weg tussen knooppunt Beekbergen bij Apeldoorn en de afslag Deventer-Oost voorzien van spitsstroken. Bij grote drukte gaat in beide richtingen een derde rijstrook open. Over de snelweg liggen diverse ecoducten. Deze maken echter geen deel uit van het plangebied.
  • A50 (Eindhoven-Zwolle): Dit is één van de routes die het noorden en zuiden van Nederland verbinden. De weg is bovendien een belangrijke schakel voor verkeer van en naar Duitsland, België en Frankrijk. Tussen Apeldoorn en Arnhem liggen twee ecoducten (beiden buiten het plangebied).

Beide wegen kruisen elkaar op knooppunt Beekbergen.

De wegen Kanaal-Zuid (ligt ten westen van het plangebied) en de (Klarenbeekseweg (N789) zijn wegen met een maximum snelheid van 80 km/u. voor de overige wegen in het plangebied geldt een maximum snelheid van 60 km/u. Dit zijn de verblijfswegen buiten de bebouwde kom.

Uitbreiding A1

De A1 is een belangrijke verbindingsas voor het verkeer in Oost Nederland en voor de bereikbaarheid tussen de Randstad, Stedendriehoek, Twente en verder naar Duitsland.

Al vanaf 1995 wordt er gestudeerd op de mogelijkheden van structurele capaciteitsvergroting van de A1 als achterlandverbinding. Het betreft het traject tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Azelo. Er moeten nog enkele afrondende verkenningen plaatsvinden. Dit geheel moet binnen afzienbare tijd leiden tot een opname van de A1 in het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport). Opname in het MIRT biedt uitvoeringszekerheid van de capaciteitsvergroting van de A1.

Om de verschillende mogelijkheden van capaciteitsvergroting niet te frustreren wordt rekening gehouden met een straal van 50 tot 100 meter waarin toekomstige ontwikkelingen alleen in overleg kunnen plaatsvinden.

Transport gevaarlijke stoffen

Binnen het plangebied zijn verschillende transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelegen, te weten: de rijkswegen A1 en A50 (autosnelweg) en de provinciale wegen Klarenbeekseweg en Kanaal Zuid. De PR 10-6-contour op basis van de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is voor zover bekend niet aanwezig. Het groepsrisico binnen 200 meter vanaf de weg dient te worden bepaald en te worden verantwoord.

Gelet op het conserverende karakter van de bestemmingsplanherziening zal de bevolkingsdichtheid niet toenemen en een berekening en verantwoording van het groepsrisico is daarom niet noodzakelijk.

Spoorwegen

Ten noordoosten van het plangebied ligt de spoorlijn Apeldoorn-Zutphen. De trein stopt ook op station Klarenbeek.

De spoorlijn Dieren-Apeldoorn ten westen van het plangebied is in gebruik bij de Veluwse Stroomtrein Maatschappij. De stoomtrein wordt voor recreatieve doeleinden ingezet, met name in de vakantieperioden (op incidentele basis).

Vaarwegen

De westelijke grens van het plangebied wordt gevormd door het Apeldoorns Kanaal. Het kanaal heeft nog steeds een functie voor de waterhuishouding van het gebied. Ten behoeve van de watervoorziening wordt het kanaal gevoed door Veluwse sprengen en beken. In 1972 is het kanaal gesloten voor de scheepvaart.

Fietsverkeer

Door het plangebied ligen diverse utilitaire en recreatieve fietsroutes. Deze verbinden de stad Apeldoorn met de omliggende dorpen.

Brandstofleiding
In het zuid-oosten van het plangebied is een ondergrondse buisleiding voor het transport van brandbare vloeistoffen van Defensie gelegen. Voor deze leiding moet tenminste een zakelijke rechtstrook van 5 meter aangehouden worden vanaf het hart van de leiding aan beide zijden. Een veiligheidszone langs de transportleiding voor brandbare vloeistoffen van de (K1,) K2 en K3 categorieën is op basis van de gegevens van de risicokaart niet noodzakelijk.


Aardgastransportleiding

In het zuid-oosten van het plangebied is aardgastransportleiding gelegen. Het betreft een 4 inch leiding met een ontwerpdruk van 40 bar, kenmerk N599-33. Op basis van het (ontwerp) Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) moet worden getoetst aan het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Een PR 10-6- contour is niet aanwezig. De inventarisatieafstand (komt overeen met het invloedsgebied) rondom de aardgasleiding bedraagt 45 meter. Indien met het nieuwe bestemmingplan de bevolkingsdichtheid binnen de inventarisatieafstand van 45 meter toeneemt, dient het groepsrisico berekend te worden. Om te kunnen toetsen aan de nieuwste inzichten dient dan een verzoek bij de Gasunie te worden ingediend voor het bepalen van het groepsrisico (GR) van de aardgastransportleiding. Het groepsrisico moet vervolgens verantwoord worden. De hoogte van het groepsrisico zal naar alle waarschijnlijkheid geen belemmering opleveren.

Ook geldt voor de leiding een Belemmerde Strook (BS) van 5 meter aan weerszijden van de leiding.


Rioolpersleiding

In het noordwesten van het plangebied ligt een rioolpersleiding. Er geldt een bebouwingsvrije afstand van 4 m aan weerszijden van de hartlijn van de persleiding.

radarverstoringsgebied
Het Woud is gelegen in het radarverstoringsgebied van de radar Nieuw Milligen. In het bestemmingsplan worden niet direct gebouwen of andere bouwwerken toegestaan die hoger zijn dan 45 m boven maaiveld. Middels een wijzigingsbevoegdheid worden antennemasten toegestaan. Hiervoor geldt als voorwaarde dat er geen onaanvaardbare vermindering van de werking van de radar mag ontstaan. Dit moet blijken uit een advies van de beheerder van de radar.