direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf
Plan: Buitengebied Het Woud
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1052-vas1

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  • 1. bedrijfsactiviteiten in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen;
  • 2. een dienstverlenend bedrijf ten behoeve van de landbouw (SBI-code 016.1) algemeen b.o.> 500 m2 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - hulpbedrijf';
  • 3. een hoveniersbedrijf (SBI-code 016.3) met een b.o. > 500 m2 ter plaatse van de anduiding 'hovenier';
  • 4. een bedrijf t.b.v. milieudienstverlening ((SBI-code 38) met een maximale milieucategorie 2 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - hulpbedrijf';
  • 5. een bouwbedrijf (SBI-code 41, 42, 43.1) ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bouwbedrijf';
  • 6. een transportbedrijf (SBI-code 494.0) en grondverzetbedrijf met een maximale bebouwingsoppervlakte van 700 m² ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - grondwerk, verhuur en transport';
  • 7. een transportbedrijf (SBI-code 494.0) ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - goederenwegvervoerbedrijf';
  • 8. een golfkartonfabriek (SBI-code 17212.1) ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - golfkartonfabriek';
  • 9. een wasserij- en strijkinrichting (SBI-code 96011.A) ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - wasserij- en strijkinrichting';
  • 10. een groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen (SBI-code 46712.1) ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen';
  • 11. een groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten en detailhandel in campinggas en smeermiddelen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - groothandel in brandstoffen en detailhandel campinggas ';
  • 12. een restaurant ter plaatse van de aanduiding 'horeca';
  • 13. een verkooppunt voor motorbrandstoffen, daaronder begrepen lpg, ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg', met daarbijbeborend vulpunt lpg ter plaatse van de aanduiding 'vulpunt- lpg';
  • 14. tuincentrum, ter plaatse van de aanduiding 'tuincentrum';
  • 15. een gasontvangstation (SBI-code 35, nr D4) ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - gasontvangstation';
  • 16. een bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
  • 17. behoud en herstel van cultuurhistorisch waardevolle panden, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
  • 18. tuin en/of erf;
  • 19. ontsluitingswegen;
  • 20. groenvoorzieningen;
  • 21. beroepsuitoefening aan huis;
  • 22. nutsvoorzieningen;
 • b. De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn niet bestemd voor:
  • 1. inrichtingen als bedoeld in onderdeel D van bijlage uit het Besluit omgevingsrecht;
  • 2. risicovolle inrichtingen, met uitzondering van bestaande risicovolle inrichtingen;
  • 3. detailhandelsbedrijven, met uitzondering van:
   • I. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van nijverheid en industrie, in ter plaatse vervaardigde en/of bewerkte goederen, niet zijnde detailhandel in textiel, schoeisel en lederwaren, voedings- en genotmiddelen en huishoudelijke artikelen;
   • II. niet voor particulieren toegankelijke detailhandelsbedrijven die zich uitsluitend toeleggen op postorderactiviteiten en/of verkoop via Internet;
   • III. bestaande detailhandelsbedrijven.
 • c. voor zover aangeduid gelden tevens de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3;

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen

4.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 20 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 4.4 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakt e /inhoud   Maximale goothoogt e    Maximale bouwhoo gte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen

 
120% van de bestaande oppervlakte per bestemmingsvlak aan gebouwen en overkappingen   6 m   8,5 m   - voor het bepalen van de oppervlakte worden bedrijfswoningen, bijgebouwen niet meegeteld
- per verkooppunt motorbrandstoffen is een overkapping van 50 m2 toegestaan
- de afstand van gebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 2,50 m
- bebouwing dient binnen het bouwvlak gerealiseerd te worden.  
Bedrijfswoningen   700 m3   4 m     - ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is één bedrijfswoning toegestaan, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen'
- voor het bepalen van de inhoud worden inpandige garages en bergingen meegeteld;
- per bedrijf is één bedrijfswoning toegestaan, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen'
- de afstand van de bedrijfswoning tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 2,50 m
- voor het splitsen van de bedrijfswoning in twee wooneenheden geldt het in artikel 20 lid 20.3 bepaalde
- de afstand van een op te richten bedrijfswoning tot bestaande kassen bedraagt ten minste 30 m
- bebouwing dient binnen het bouwvlak gerealiseerd te worden.  
Bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen   75 m2   3 m   5 m   - bijgebouwen en overkappingen mogen niet voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan worden opgericht (4.4.1a)
- voor het bepalen van de oppervlakte worden bijgebouwen die worden gebruikt voor beroepsuitoefening aan huis meegeteld
- in bijgebouwen is het aanbrengen van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de beroepsuitoefening aan huis toegestaan
- bebouwing dient binnen het bouwvlak gerealiseerd te worden.  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen
 
       
- erf- en terreinafscheidingen       2 m   - de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan bedraagt ten hoogste 1 m (4.4.1b) 
 
- antenne-installatie
 
    15 m    
- paardenbakken:
- omheiningen
- lichtmasten  
   
2 m
4 m ( 4.4.1c)  
- één paardenbak toegestaan
- de afstand van een paardenbak tot (bedrijfs)woningen van derden bedraagt ten minste 50 meter


 
stapmolens       6 m    
- overig       6 m    
4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van de bebouwing binnen het bouwvlak en de oppervlakte per gebouw teneinde de bebouwing in een compacte eenheid te situeren, voor zover dit noodzakelijk is voor een landschappelijk en stedenbouwkundig aanvaardbare en verantwoorde inpassing in de omgeving.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 34 opgenomen procedureregels van toepassing.

4.4 Afwijken van de bouwregels
4.4.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken:

 • a. van het in lid 4.2 bepaalde voor het bouwen van bij de bedrijfswoning behorende bijgebouwen en overkappingen voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan;
 • b. van het in lid 4.2 bepaalde voor het ten behoeve van de privacy bouwen van een erf- of terreinafscheiding voor de voorgevelrooilijn bij bedrijfswoningen tot een bouwhoogte van 2 m, indien dit met het oog op de verkeers- en sociale veiligheid niet onaanvaardbaar is.
4.4.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in dit lid is alleen mogelijk voor zover de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied en het in het plan beoogde stedenbouwkundige en landschappelijke beeld niet onevenredig worden aangetast.

4.5 Specifieke gebruiksregels

Naast de algemene gebruiksregels van artikel 21 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de volgende specifieke regels.

4.5.1 Agrarisch gebruik

Agrarische bedrijvigheid is uitsluitend als nevenactiviteit toegestaan, mits dit niet leidt tot een milieuhygiënisch onaanvaardbare situatie.

4.5.2 Regels voor verkooppunt motorbrandstoffen

Voor een verkooppunt motorbrandstoffen gelden de volgende regels:

 • a. van de toegestane oppervlakte aan bebouwing per vestiging mag ten hoogste (175 m² langs snelweg, 75 m2 langs overige wegen) worden benut als servicegebouw voor winkel, magazijn en sanitaire ruimten ten dienste van het verkooppunt motorbrandstoffen. Van deze bepaling zijn technische werkruimten, zoals werkplaatsen, wasinstallaties en overige technische ruimten uitgezonderd;
 • b. in het onder a genoemde servicegebouw zijn geen afzonderlijke ruimten voor detailhandel toegestaan;
 • c. al dan niet zelfstandige horecaruimten in de zin van café, bar, restaurant, snackbar et cetera zijn niet toegestaan. Buffetverkoop en verkoop uit automatiek zijn, als onderdeel van de detailhandelsactiviteiten, wel toegestaan;
 • d. bij beëindiging van het verkooppunt motorbrandstoffen dienen de hiervoor genoemde detailhandelsactiviteiten eveneens te worden beëindigd.
4.6 Afwijken van de gebruiksregels
4.6.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het in lid 4.1 onder a1 bepaalde teneinde de vestiging van bedrijfstypen toe te staan die niet zijn genoemd in de Lijst van toegelaten bedrijfstypen, dan wel voorkomen in een hogere categorie dan in het betreffende aanduidingsvlak is toegestaan, en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijfstypen die ter plaatse bij recht zijn toegestaan, met dien verstande dat de belasting van het (leef)milieu en het landschap in de omgeving alsmede de verkeersaantrekkende werking niet onevenredig mogen toenemen en de belangen van de omliggende functies ook anderszins niet onevenredig mogen worden geschaad.
4.6.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in dit lid is alleen mogelijk voor zover de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied en het in het plan beoogde stedenbouwkundige en landschappelijke beeld niet onevenredig worden aangetast.

4.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De in artikel 36 opgenomen regels voor omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden zijn van toepassing.