direct naar inhoud van 2.7 Woonvisie
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-onh1

2.7 Woonvisie

In vervolg op het structuurplan is de Woonvisie Apeldoorn 2010 uitgebracht. Hierin wordt het beleid ten aanzien van het wonen en van de woonomgeving geformuleerd, waarmee de nota als interne leidraad fungeert voor de ontwikkelingen in de stad waarbij het wonen centraal staat.

In de visie is een woonopgave gesteld die voorziet in een goede balans tussen het goedkope, het midden- en het dure segment, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht. Zo is het middensegment van voldoende omvang, maar wordt het wel gekenmerkt door eenvormigheid. Voor ouderen voorziet dit segment bijvoorbeeld onvoldoende in de behoefte. Qua woningtypen is er volgens de visie behoefte aan woningen in/aan het landschap, stadswoningen en centrumappartementen. Het streven is om in de totale woningvoorraad in 2010 een verdeling te hebben van 35% huur- en 65% koopwoningen.

Om deze doelen te bereiken, is en wordt de visie uitgewerkt in diverse programma's, zoals woningbouwprogramma's en wijkvernieuwingsplannen. De visie mondt uit in instrumenten die gehanteerd worden om het beleid daadwerkelijk in de praktijk te kunnen vertalen. Eén van de hulpmiddelen bij de gewenste uitwerking is de Woonatlas 2005, waarin de huidige en de gewenste situatie van de ontwikkeling van de woningvoorraad per stadsdeel is aangegeven. Hiervoor is een gewenste kwantitatieve en kwalitatieve taakstelling vastgelegd die vervolgens als richtlijn en toetsingskader voor de plannen van de gemeente, de corporaties en/of marktpartijen wordt gebruikt.

Bij de uitwerking van het woningbouwprogramma voor het stadsdeel Noord-Oost – waarvan het plangebied het centrum bevat – zal de nadruk komen te liggen op realisatie van stadswoningen in de middeldure koopsector en woningen in de sociale huur-/koopsector in de nieuwbouw. De nieuwbouw zal grotendeels worden gerealiseerd in Zuidbroek. De nieuwbouw en de transformatie en herinvulling in de bestaande wijken moeten op elkaar zijn afgestemd.

Voor vernieuwing in de bestaande buurten gelden de volgende uitgangspunten ter toetsing bij bouwaanvragen:

  • de concurrentiepositie van wijken en buurten verbeteren;
  • de keuzevrijheid in de buurten vergroten (voor verschillende leefstijlen);
  • voldoende voor ouderen geschikte huisvesting realiseren.

Transformatie naar andere milieutypen is van belang in de invloedsfeer bij stadsdeelcentra (Anklaar) waar een meer centrumstedelijk woonmilieu zal ontstaan. Voor de woningbouw voor ouderen zijn bij uitstek de locaties geschikt die vallen binnen de zorgcirkels. Cirkels rond voorzieningen op het gebied van welzijn, sociale contacten en dagelijkse boodschappen. Rond het stadsdeelcentrum Anklaar ligt de belangrijkste zorgcirkel van het stadsdeel Noord-Oost.

Eén van de hulpmiddelen bij de gewenste uitwerking van de visie is de Woonatlas waarin de huidige en de gewenste situatie van de ontwikkeling van de woningvoorraad per stadsdeel/wijk is aangegeven. Hiervoor wordt een gewenste kwantitatieve en kwalitatieve taakstelling vastgelegd die vervolgens als richtlijn en toetsingskader voor de plannen van de gemeente, de corporaties en/of marktpartijen wordt gebruikt. De Woonatlas wordt regelmatig bijgesteld, de meest recente dateert van december 2005.

Het stadsdeelcentrum Anklaar is hét geschikte milieu voor de realisering van een centrumstedelijk woonmilieu. Voor wat betreft de opgave voor de woningbouw in het gehele stadsdeel noordoost, waarin het stadsdeelhart Anklaar is gelegen, stelt de Woonatlas dat bij de nadere uitwerking van het woningbouwprogramma de nadruk komt te liggen op realisatie van stadswoningen in de middeldure koopsector en woningen in de sociale huur-/koopsector. Het centrumstedelijk woonmilieu in het stadsdeelcentrum zal zich in dit programma voegen.

Met de nieuwbouw van circa 359 woningen in het stadsdeelcentrum Anklaar worden 420 woningen vervangen. De appartementen worden in het huur- en koopsegment ontwikkeld. Er worden koopappartementen, appartementen in de sociale huur, en in de vrije sector huur teruggebouwd. Tevens wordt er een aantal intramurale zorgappartementen ontwikkeld.