direct naar inhoud van Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-onh1

Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verblijfsgebied;
  • b. evenementen;
  • c. terrassen ten behoeve van direct aangrenzende horeca;
  • d. markten en standplaatsen voor ambulante handel;
  • e. een loopbrug, ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding - loopbrug;
  • f. parkeervoorzieningen en een (ondergrondse) parkeergarage;
  • g. voorzieningen ten behoeve van de bevoorrading;
  • h. watergangen;
  • i. nutsvoorzieningen;
  • j. tuin;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

6.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 10 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 6.3 genoemde ontheffingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 
    antenne-installaties: 15 m
speel- en klimtoestellen: 4 m (6.3)
overig: 2,50 m  
 
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - loopbrug'

 
    16,5 m    

6.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 6.2bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert.